Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Sự Công Bố Của Giô-Na Và Sự Ăn Năn Của Ni-Ni-Ve

Ngày 29 – Sự Công Bố Của Giô-Na Và Sự Ăn Năn Của Ni-Ni-Ve

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi Giô-na rao truyền lời đoán phạt của Đức Chúa Trời đối với Ni-ni-ve, tất cả Ni-ni-ve, từ vua đến dân chúng, đều đã ăn năn. Khi họ làm như vậy, Đức Chúa Trời đã dịu đi và không giáng trên họ thảm họa Ngài đã phán hứa.

Giô-na 3:1-10

1 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với Giô-na lần thứ hai rằng: 2 “Con hãy trỗi dậy, đi đến thành lớn Ni-ni-ve và rao cho nó lời Ta đã phán dạy con.” 3 Vậy, Giô-na liền đi đến Ni-ni-ve theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Ni-ni-ve là một thành rất lớn, phải đi bộ mất ba ngày đường. 4 Giô-na bắt đầu vào trong thành, đi một ngày đường và công bố rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa Ni-ni-ve sẽ bị sụp đổ!”

5 Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời. Họ tuyên bố sự kiêng ăn và từ những người lớn nhất cho đến những kẻ nhỏ nhất đều mặc áo sô.

6 Tin ấy đồn đến vua Ni-ni-ve, thì vua đứng dậy khỏi ngai lột áo bào mình ra, quấn vải sô và ngồi trong tro. 7 Rồi vua truyền lệnh nầy trong khắp thành Ni-ni-ve: “Theo sắc lệnh của vua và của các quan đại thần, bất luận người hay súc vật, bất luận bò hay chiên đều không được nếm gì cả. Không được để cho nó ăn hoặc uống nước, 8 nhưng người và súc vật đều phải quấn vải sô. Mọi người hãy ra sức kêu cầu với Đức Chúa Trời. Mỗi người hãy từ bỏ đường lối xấu xa và việc làm hung dữ của tay mình. 9 Biết đâu Đức Chúa Trời sẽ đổi ý và nguôi cơn thịnh nộ của Ngài để cho chúng ta thoát chết chăng?”

10 Bấy giờ, Đức Chúa Trời thấy việc làm của họ và thấy họ đã từ bỏ đường lối xấu xa của mình thì Ngài đổi ý về tai họa định giáng trên họ như đã phán, và Ngài không làm điều đó.

Suy ngẫm và hiểu 

Một lần nữa, Đức Chúa Trời đã phán bảo Giô-na, người đã ra khỏi bụng con cá, đi đến Ni-ni-ve và công bố sứ điệp về sự đoán phạt của Ngài. Lần này, Giô-na vâng lời ngay lập tức, và rao truyền lời của sự đoán phạt trên Ni-ni-ve. Khi ông làm như vậy, dân Ni-ni-ve đã nhận ra sự nghiêm trọng của tình thế và đã đáp ứng ngay lập tức. Không chỉ vua Ni-ni-ve đã ăn năn một cách cá nhân, ông ấy còn ra sắc lệnh công bố cho toàn dân ăn năn, và dân Ni-ni-ve đã tha thiết cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ và giải cứu. Đức Chúa Trời, Đấng nhìn thấy sự ăn năn thật sự của dân Ni-ni-ve, đã thay đổi ý định và rút lại thảm họa Ngài đã đe dọa (c.1-10).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2 Đức Chúa Trời đã ban cho Giô-na một cơ hội khác. Ngài đã có thể sai đến một vị tiên tri khác để thay thế, nhưng mối quan tâm trước tiên của Đức Chúa Trời không phải là công việc Ngài đã hoạch định đạt được qua Giô-na, mà là chính Giô-na, người đã trở nên bị giam cầm bởi chủ nghĩa hẹp hòi và chủ nghĩa tinh hoa bị suy đồi, trước tiên phải ăn năn. Chúng ta hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một nhiệm vụ để chúng ta có thể kinh nghiệm về Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8 Sự ăn năn thật, điều có thể làm thay đổi tấm lòng của Đức Chúa Trời là việc thực sự xây đi khỏi những đường lối gian ác và những hành động sai trái của chính chúng ta và tìm kiếm ân điển của Đức Chúa Trời. Để kinh nghiệm được ân điển của Đức Chúa Trời, trước tiên chúng ta phải quay trở lại.

Tham khảo

3:3b một thành rất lớn (xem 1:2; 3:2). Ni-ni-ve quan trọng đối với Đức Chúa Trời và sẽ nhận được sự thương xót lớn lao của Ngài. rộng bằng ba ngày đường. Cụm từ này có thể đề cập đến thời gian Giô-na phải đi bộ ngang qua thành phố, rao giảng sứ điệp của ông.

3:7-8 ra sắc lệnh công bố. Có thể câu 5 và câu 6-9 ở trong trật tự theo chủ đề, chứ không phải theo trình tự thời gian. Qua việc đưa ra sự đáp ứng của dân sự trước lệnh của vua, trước giả nhấn mạnh rằng họ đang đáp ứng với sứ điệp của Giô-na, chứ không chỉ đối với lệnh của vua. Dân Ni-ni-ve từng người một đã xây khỏi sự ác của họ, trong khi dân Y-sơ-ra-ên thì lại không (xem II Các Vua 17:13-14).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con và Hội Thánh trên đất này quay trở lại với sự xưng nhận và sự ăn năn cách không do dự, khi Ngài ban cho chúng con một cơ hội khác.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-ên 7-9

Bình Luận:

You may also like