Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Đấng Giúp Đỡ, Đấng Giải Cứu Con

Ngày 22 – Đấng Giúp Đỡ, Đấng Giải Cứu Con

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị thi sĩ cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu ông khỏi những kẻ đang đe dọa mạng sống của ông và ông cũng cầu xin rằng những người tìm kiếm Đức Chúa Trời giải cứu giúp đỡ, sẽ kinh nghiệm sự hân hoan và vui mừng, ngay lập tức.

Thi Thiên 70:1-5

1 Đức Chúa Trời ôi! Xin mau mau giải cứu con;

Đức Giê-hô-va ôi! Xin mau giúp đỡ con.

2 Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống con

Đều phải bị hổ thẹn và nhuốc nhơ;

Nguyện những kẻ vui vẻ về sự thiệt hại con

Phải thối lui một cách nhục nhã.

3 Những kẻ nói rằng: “Ha! Ha!”

Nguyện chúng phải thối lui vì hổ thẹn.

4 Nguyện tất cả người nào tìm kiếm Chúa

Được mừng rỡ, vui vẻ nơi Chúa;

Nguyện những kẻ yêu mến sự cứu rỗi của Chúa

Luôn nói rằng: “Đức Chúa Trời thật vĩ đại!”

5 Nhưng con bị khốn cùng và thiếu thốn;

Đức Chúa Trời ôi! Xin mau đến cùng con:

Chúa là Đấng giúp đỡ con và là Đấng giải cứu con;

Đức Giê-hô-va ôi! Xin đừng chậm trễ.

Suy ngẫm và hiểu

Vị thi sĩ ở trong một tình thế cấp bách, nơi mạng sống của ông bị nguy hiểm. Thêm nữa, kẻ thù của ông đang khiến mọi thứ khó khăn hơn cho ông qua sự cười nhạo và kinh miệt của chúng. Dầu vậy, vị thi sĩ không bị nản lòng, mà vẫn tìm kiếm sự trợ giúp nhanh chóng trong Đức Chúa Trời. Sau đó ông cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ tất cả những người khác, những người giống như vị thi sĩ, tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời để vượt qua những khó khăn của họ, vì thế họ có thể ngợi khen quyền năng của Đức Chúa Trời. Điều này là bởi vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tối cao quyền năng, Đấng có thể ban cho họ sự trợ giúp và sự giải cứu họ cần (c.1-5).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1, 5 Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta và giải cứu chúng ta khỏi những hoàn cảnh khủng hoảng. Hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời một cách trực tiếp và khao khát sự giải cứu của Ngài, để chúng ta không gặp Đức Chúa Trời chỉ qua đời sống và lời chứng của những người khác, nhưng kinh nghiệm Ngài trực tiếp trong đời sống của chính chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

2-3 Vị thi sĩ cầu xin để kẻ thù của ông – những kẻ nhắm đến việc lấy sự sống của ông, vui mừng trong sự không may của ông, và cười nhạo ông bằng tiếng cười khinh bỉ – bị buộc phải quay trở lại và chịu sự sỉ nhục, sự thất bại và sự nhục nhã. Những kẻ vui mừng trong sự đau khổ của những người khác, những người sử dụng sự thất bại và đau đớn của những người khác làm một con đường cho họ tiến lên phía trước, và những kẻ coi cảnh ngộ của những người khác là một nguồn giải trí, tất cả đều là kẻ thù của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

70:1-3 Sự đe dọa đến từ những kẻ tìm kiếm sự sống của con, những kẻ vui mừng trong nỗi đau của con, và những kẻ nói, “Ha, ha!” Chúng sốt sắng làm đau đớn người trung tín và vui mừng trước sự thất bại của họ. Kẻ thù có thể mạnh, dân Y-sơ-ra-ên không trung tín, hoặc họ có thể là những người ngoại bang, những người tìm cách khiến cho dân của Đức Chúa Trời thờ lạy các thần khác.

70:4-5 Những người tìm kiếm Ngài đối lập với “những người tìm kiếm sự sống của con” (c. 2). Làm cho vội vã lặp lại “khiến vội vã” ” (c.1), trong khi Đấng trợ giúp và Đấng giải cứu nhìn lại để “giải cứu” và “giúp đỡ” (c.1).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy hiện diện ngay lập tức ở những nơi đau khổ, để những bài ca ngợi khen chứ không phải những bài ai ca sẽ ra từ môi miệng của những người đang đau khổ.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ô-sê 1-3

Bình Luận:

You may also like