Browsing: đau khổ

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.Com – Các chương 36-37 chứa đựng bài nói thứ ba của Ê-li-hu và sự bảo vệ sự công bình của Đức Chúa Trời lần thứ hai của ông. Trong phân đoạn ngày hôm nay, Ê-li-hu bảo vệ Đức Chúa Trời, Đấng cho phép sự đau khổ đúng theo tội lỗi của một người.