Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Đời Sống Phù Hợp Với Ân Điển

Ngày 08 – Đời Sống Phù Hợp Với Ân Điển

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi khích lệ mọi người trong Hội Thánh sống đời sống phù hợp với ân điển, Phao-lô nói về lối sống mà ông đã sống để thực hiện những nhiệm vụ ân điển và kiến tạo hòa bình của mình một cách thành công.

II Cô-rinh-tô 6-7:1

1 Vì cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chúng tôi nài xin anh em đừng nhận ân điển của Ngài một cách vô ích. 2 Vì Ngài phán rằng:

“Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện,

Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi.”

Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!

3 Chúng tôi không làm cớ vấp phạm cho ai, để chức vụ mình không bị chỉ trích. 4 Nhưng trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời: rất mực kiên trì trong hoạn nạn, gian khổ, tai ương, 5 đòn vọt, tù đày, loạn lạc, nhọc nhằn, mất ngủ, nhịn đói; 6 trong sự thanh sạch, tri thức, nhẫn nhục, nhân từ, trong Đức Thánh Linh, trong tình yêu thương chân thành, 7 trong lời nói chân thật, và trong quyền năng của Đức Chúa Trời; cầm vũ khí công chính trong cả tay phải lẫn tay trái; 8 dù vinh hay nhục, dù mang tiếng xấu hay được tiếng tốt. Chúng tôi bị đối xử như những kẻ lừa đảo, nhưng lại là người chân thật; 9 bị xem như những kẻ xa lạ, nhưng lại được mọi người biết đến; bị xem như gần chết, nhưng thật chúng tôi vẫn sống; xem như bị hình phạt, nhưng không bị giết chết; 10 xem như buồn bã, nhưng luôn vui mừng; xem như nghèo thiếu, nhưng lại làm cho nhiều người giàu có; xem như không có gì, nhưng lại có tất cả. 11 Thưa anh em tại Cô-rinh-tô, chúng tôi thật lòng nói với anh em lòng chúng tôi rộng mở. 12 Chúng tôi không hẹp hòi đối với anh em, nhưng chính lòng anh em hẹp hòi. 13 Hãy đối xử với chúng tôi như chúng tôi đối xử với anh em — tôi nói với anh em như nói với con cái mình — anh em cũng hãy mở rộng lòng mình!

14 Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì công chính và gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng? 15 Đấng Christ và Bê-li-an có thể hòa hợp được chăng? Hay người tin có phần gì chung với người không tin chăng? 16 Có thể nào hòa hợp đền thờ của Đức Chúa Trời với các thần tượng không? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như chính Đức Chúa Trời đã phán: “Ta sẽ sống trong họ và đi lại giữa họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ sẽ làm dân Ta.” 17 Vì vậy, Chúa phán: “Hãy ra khỏi chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó. Đừng đá động đến đồ ô uế, thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. 18 Ta sẽ làm Cha các ngươi, các ngươi sẽ làm con trai, con gái Ta, Chúa Toàn Năng phán vậy.”

7 1 Thưa anh em yêu dấu, vì có những lời hứa nầy, chúng ta hãy thanh tẩy chính mình khỏi mọi vết nhơ của thể xác và tâm linh, cũng hãy làm cho  sự thánh hóa được trọn vẹn trong niềm kính sợ Đức Chúa Trời.

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô, người rao giảng Phúc Âm của việc làm hòa là một người đồng công cùng Đức Chúa Trời, đã khuyên nài những người hiểu lầm hành động của ông theo quan điểm thế gian. Ông thúc giục họ sống đời sống phù hợp với ân điển, vì bây giờ là thời điểm khi Phúc Âm của ân điển và cứu rỗi đang được rao ra. Ông cũng thúc giục họ sống như dân của Đức Chúa Trời, như bản thân ông đã làm, dù ông được khen hay bị vu khống, và đã bày tỏ được quyền năng của Đức Chúa Trời qua đời sống yếu đuối của mình. Thực sự, giống như khi Đức Chúa Trời đã lập giao ước với Y-sơ-ra-ên tại núi Si-nai, Đức Chúa Trời đã lập giao ước với dân Ngài trong Đấng Christ. Vì vậy, các Cơ Đốc nhân, những người đã trở thành dân của giao ước của Đức Chúa Trời, phải kính sợ Đức Chúa Trời trong giao ước đó và phải theo đuổi đời sống nên thánh trong mọi lĩnh vực (6:1-7:1).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

6:16-18 Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta thành những đền thờ thánh. Cho nên, chúng ta không được sống hòa hợp với thế gian (các thần tượng) và ở trong tội lỗi theo những thói quen cũ. Nếu chúng ta yêu thích và kết bạn với thế gian trong khi lại công bố rằng chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời, thì chúng ta đang nhạo báng và xúc phạm chống nghịch lại ân điển đầy vinh quang của Đức Chúa Trời, bởi đó Ngài ban Con Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

6:4-10 Phao-lô đã sống như người làm công của Đức Chúa Trời, ngay cả khi chịu đựng gian khổ. Liệu chúng ta có cân nhắc việc từ bỏ đời sống thích hợp với một người làm công của Đức Chúa Trời, vì khó khăn, hay không?

Tham khảo   

6:7 vũ khí công chính trong cả tay phải lẫn tay trái. Những vũ khí thuộc linh mà Đức Chúa Trời ban (xem Ê-phê-sô 6:11). Phao-lô có thể có trong tâm trí một loại vũ khí để tấn công (thường là một thanh kiếm, ở bên phải; xem Ê-phê-sô 6:17), và phòng thủ (thường là một cái khiên ở bên trái; xem Ê-phê-sô 6:16).

Cầu nguyện: Chúa ôi, Ngài đã khiến chúng con nên những đền thờ và dân sự của Ngài, xin hãy dẫn dắt chúng con vào đời sống nên thánh thích hợp để tương giao với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 13-15

Bình Luận:

You may also like