Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Đức Chúa Trời Ban Thưởng Sự Công Bình

Ngày 25 – Đức Chúa Trời Ban Thưởng Sự Công Bình

by SU Việt Nam
30 đọc

Thật đáng ngạc nhiên, Đa-vít xưng nhận rằng Đức Chúa Trời giải cứu ông vì ông công chính. Ông nói rằng điều này là bởi vì Đức Chúa Trời thành tín đối với giao ước báo trả người ta theo việc làm của họ.

2 Sa-mu-ên 22:2128 

21 Đức Giê-hô-va ban thưởng theo sự công chính của tôi;

Ngài báo đền cho tôi theo sự trong sạch của tay tôi,

22 Vì tôi đã giữ các đường lối của Đức Giê-hô-va,

Không xây khỏi Đức Chúa Trời để làm điều ác.

23 Vì tất cả mệnh lệnh của Ngài đều ở trước mặt tôi;

Tôi chẳng lìa xa các luật lệ Ngài.

24 Tôi sống cách không chê trách được trước mặt Ngài,

Và cẩn thận giữ mình khỏi tội ác.

25 Vì vậy, Đức Giê-hô-va báo đền cho tôi theo sự công chính của tôi,

Và theo sự trong sạch của tôi trước mặt Ngài.

26 Với người trung tín, Chúa tỏ mình thành tín;

Với người trọn vẹn, Chúa tỏ mình toàn hảo.

27 Với người trong sạch, Chúa sẽ tỏ mình thánh sạch;

Nhưng với kẻ gian ngoa, Chúa sẽ tỏ mình thù địch.

28 Chúa giải cứu người khiêm tốn,

Nhưng Chúa để mắt nhìn kẻ kiêu căng để hạ chúng xuống.

Đa-vít nói rằng Đức Chúa Trời bảo vệ và giải cứu ông khỏi những sự tấn công của nhiều kẻ thù của ông, bởi vì ông công chính và không làm điều gian ác. Ông tiếp tục xưng nhận rằng đó là bởi vì ông không đi lạc khỏi Chúa, nhưng đi theo đường lối của Ngài, và cố hết sức để sống tuân theo lời và sự dạy dỗ của Ngài. Mặc dù Đa-vít nói rằng Chúa giải cứu ông bởi vì ông vô tội trong mắt Chúa, điều này không đúng (chương 11). Điều đó là bởi vì, dẫu rằng ông phạm nhiều tội, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho tội lỗi của ông và coi ông không có tội khi Đa-vít hạ lòng và ăn năn (c.21-28).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.21-25 Đức Chúa Trời là Đấng ban thưởng cho người công bình. Điều đó không phải bởi vì sự trọn vẹn hoặc sự trung tín của các việc làm của chúng ta, nhưng phần thưởng được ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến chúng ta được công bình bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Bất cứ ai đã thiết lập mối quan hệ với Đức Chúa Jêsus đều vui mừng nhất khi thực hiện ý muốn của Ngài, và điều này là lý do Đức Chúa Trời ban thưởng cho họ. Những người đến trước Đức Chúa Trời phải tin rằng Đức Chúa Trời ban thưởng cho những người tìm kiếm Ngài (Hê-bơ-rơ 11:6). Chúng ta hãy kiểm tra xem liệu đời sống của chúng ta trước Đức Chúa Trời, Đấng ban thưởng, có xứng đáng được nhận phần thưởng như vậy hay không.

C.28 Đức Chúa Trời nâng đỡ những người công bình, những người đang chịu khổ bởi tay của kẻ ác, nhưng phán xét và hạ những người kiêu ngạo xuống. Nếu chúng ta tin điều này, chúng ta sẽ có thể có đức tin, và trông đợi sự can thiệp và sự phán xét của Đức Chúa Trời, ngay cả khi chúng ta trở thành những nạn nhân của thế lực bất công và hệ thống vô đạo đức.

Tham khảo

22:26-27 Trong tiếng Hê-bơ-rơ đây là bốn dòng, tất cả của dạng “Với [người] X bạn tự thể hiện mình là X”. Đối với những người cong vẹo, nghĩa là, nói dối, không trung thực, Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình thù địch, nghĩa là, Ngài khiến những lẽ thật đơn giản trở nên khó hiểu và không thể hiểu được.

22:28 Những câu này nhắc lại chủ đề bài ca của An-ne khi bắt đầu sách Sa-mu-ên (1 Sa-mu-ên 2:7-8): Đức Chúa Trời kiểm soát số phận của con người, hạ kẻ kiêu ngạo xuống, nhưng nhấc kẻ khiêm nhường lên.

Cầu nguyện: Xin cho đây là một ngày của sự tạ ơn và ngợi khen hơn là của sự ăn năn, hỡi Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 24-26

Bình Luận:

You may also like