Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Giô-Áp Trấn Áp Sự Nổi Loạn Của Sê-Ba

Ngày 21 – Giô-Áp Trấn Áp Sự Nổi Loạn Của Sê-Ba

by SU Việt Nam
30 đọc

Cuộc tấn công của Giô-áp ở A-bên được chấm dứt bởi một người phụ nữ khôn ngoan. Bà cũng thuyết phục những người ở A-bên giết Sê-ba và như vậy đã đè bẹp sự nổi loạn.

2 Sa-mu-ên 20:1426 

14 Sê-ba đã đi khắp các bộ tộc Y-sơ-ra-ên, cho đến A-bên Bết-ma-ca; tất cả người Bê-ri đều tập hợp lại và đi theo hắn. 15 Toàn quân của Giô-áp đến bao vây Sê-ba trong thành A-bên Bết-ma-ca. Họ đắp lên một ụ đất áp sát thành, đối diện với chiến lũy. Rồi họ đập phá tường thành để triệt hạ nó. 16 Bấy giờ, có một người đàn bà khôn lanh từ trong thành gọi ra: “Hãy nghe đây, nghe đây! Xin hãy nói với Giô-áp: ‘Hãy lại đây, tôi muốn nói với ông.’” 17 Khi Giô-áp đến gần, người đàn bà hỏi: “Có phải ông là Giô-áp không?” Ông trả lời: “Phải.” Bà ấy nói: “Xin hãy lắng nghe lời tớ gái ông.” Ông nói: “Tôi đang nghe đây.” 18 Người đàn bà nói: “Thuở xưa người ta thường nói rằng: ‘Hãy đi thỉnh ý tại A-bên, như thế mới được việc.’ 19 Thành của chúng tôi là một thành hiếu hòa và trung hậu hơn hết trong Y-sơ-ra-ên mà ông lại tìm cách tiêu diệt một cố đô của Y-sơ-ra-ên! Tại sao ông muốn phá hủy cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va?” 20 Giô-áp trả lời: “Không phải thế! Tôi không bao giờ muốn tiêu diệt hay phá hủy! 21 Đó không phải là ý định của tôi. Nhưng có một người ở vùng đồi núi Ép-ra-im tên là Sê-ba, con của Biếc-ri, đã nổi dậy chống lại vua Đa-vít. Hãy nộp chỉ một mình hắn thôi, thì tôi sẽ rút quân khỏi thành.” Người đàn bà nói với Giô-áp: “Kìa, đầu của hắn sẽ được ném qua tường thành cho ông.” 22 Rồi người đàn bà ấy đến gặp tất cả dân chúng, và khôn khéo thuyết phục họ. Người ta chặt đầu Sê-ba, con của Biếc-ri, và ném cho Giô-áp. Ông thổi kèn lui quân, mọi người rời khỏi thành, ai về nhà nấy. Còn Giô-áp thì trở về Giê-ru-sa-lem với vua.

23 Lúc ấy, Giô-áp làm tổng tư lệnh quân đội Y-sơ-ra-ên; Bê-na-gia, con của Giê-hô-gia-đa, chỉ huy những người Kê-rê-thít và Phê-lê-thít; 24 A-đô-ni-ram phụ trách lực lượng lao dịch; Giô-sa-phát, con của A-hi-lút, làm ngự sử; 25 Sê-gia làm thư ký; Xa-đốc và A-bia-tha làm thầy tế lễ. 26 Còn Y-ra, người Giai-rơ, làm thầy tế lễ cho Đa-vít.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Giô-áp, chỉ huy trưởng quân đội của Đa-vít, đuổi theo kẻ phiến loạn Sê-ba, Sê-ba tìm kiếm nơi trú ẩn tại thành A-bên. Một người phụ nữ khôn ngoan, dân cư của thành này, đã nói chuyện với Giô-áp, đề nghị ông không tấn công thành của bà. Bà bảo Giô-áp rằng A-bên là một cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, và vì thế, không được phá hủy nó. Giô-áp bảo bà rằng nếu kẻ phản bội Sê-ba được giao cho ông ấy, ông ấy sẽ không tấn công thành đó nữa. Vì vậy, bà đã thuyết phục dân thành A-bên và họ đã chặt đầu Sê-ba và ném nó ra ngoài cho Giô-áp. Bằng cách này, cuộc nổi loạn của Sê-ba đã được chấm dứt và thành A-bên được giải cứu khỏi sự hủy diệt (c.14-26).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21-22 Tất cả những điều Sê-ba làm là xúi giục và sau đó chạy trốn, chỉ để trở nên bị bẫy ở thành A-bên và mất đầu qua sáng kiến của một người phụ nữ yếu đuối. Giống như lời ông ta đã nói, rằng ông ta “không có phần gì nơi Đa-vít”, Sê-ba đã chết mất không còn có khả năng có phần mà ông ta đã chối bỏ. Dầu vậy, thành A-bên, thành nhớ đến công việc của Đức Chúa Trời và coi nó là quý giá, đã được giải cứu.

C.23-26 Câu chuyện về những thành công và thất bại của vương quốc của Đa-vít, bắt đầu từ chương 9, đã kết thúc. Như Đức Chúa Trời đã phán hứa (2 Sa-mu-ên 7), vương quốc của Đa-vít, bất chấp nhiều những sai lầm và thất bại, đã nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời và được phục hồi, và sau đó trở nên một vương quốc vững mạnh.

Tham khảo

20:22 Giô-áp đã quay trở về Giê-ru-sa-lem với nhà vua. Rõ ràng Đa-vít đã không trừng phạt Giô-áp vì tội giết A-ma-sa (vì Giô-áp vẫn còn là chỉ huy cho đến cuối thời gian trị vì của Đa-vít; 1 Các Vua 1:19), nhưng ông cũng không tha thứ cho ông ta (1 Các Vua 2:5).

Cầu nguyện: Cha ôi, xin hãy giúp chúng con vừa đánh trận một cách cần mẫn chống lại sự ác trong Hội Thánh, đồng thời vừa tìm kiếm những giải pháp hòa bình bất cứ khi nào có thể được.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 13-15

Bình Luận:

You may also like