Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Nước Vững Chắc Của Đa-Vít

Ngày 26 – Nước Vững Chắc Của Đa-Vít

by SU Việt Nam
30 đọc

Như đã hứa, Đức Chúa Trời khiến cho nước của Đa-vít thành một nước cường thịnh và được bảo vệ chắc chắn.

2 Sa-mu-ên 8:1-18

1 Sau đó, Đa-vít đánh bại quân Phi-li-tin, chinh phục chúng và tước đoạt quyền kiểm soát các đô thị khỏi tay người Phi-li-tin.

2 Vua đánh bại quân Mô-áp, bắt chúng nằm dài trên đất và lấy dây đo: cứ hai dây thì giết, một dây để cho sống. Như vậy, người Mô-áp phải phục dịch và triều cống cho Đa-vít.

3 Đa-vít cũng đánh bại vua Xô-ba là Ha-đa-đê-xe, con của Rê-hốp, trong khi vua nầy đi khôi phục quyền kiểm soát vùng sông Ơ-phơ-rát. 4 Đa-vít bắt một nghìn bảy trăm kỵ binh và hai mươi nghìn bộ binh của vua Xô-ba, cắt gân chân của tất cả ngựa kéo xe, chỉ để lại đủ cho một trăm cỗ xe mà thôi.

5 Lúc quân A-ram ở Đa-mách đến tiếp viện Ha-đa-đê-xe, vua Xô-ba, thì Đa-vít giết hai mươi hai nghìn người A-ram. 6 Kế đó, Đa-vít lập đồn ở Đa-mách xứ A-ram; người A-ram phục dịch và triều cống cho Đa-vít. Bất cứ nơi nào Đa-vít đi đến thì Đức Giê-hô-va đều cho vua được thắng. 7 Đa-vít lấy và đưa về Giê-ru-sa-lem những cái khiên bằng vàng mà các đầy tớ Ha-đa-đê-xe mang. 8 Ở Bê-tách và Bê-rô-tôi, hai thành của Ha-đa-đê-xe, vua Đa-vít cũng đã lấy được rất nhiều đồng.

9 Khi vua Ha-mát, là Thôi, nghe tin vua Đa-vít đánh bại cả đoàn quân của Ha-đa-đê-xe, 10 thì sai Giô-ram, con mình, đến chào vua Đa-vít, và chúc mừng vua đã chiến đấu và đánh bại Ha-đa-đê-xe; vì Ha-đa-đê-xe thường đánh nhau với Thôi. Giô-ram đem dâng cho vua Đa-vít những chậu bằng bạc, bằng vàng, và bằng đồng. 11 Vua Đa-vít cũng biệt riêng các món nầy ra thánh cho Đức Giê-hô-va, như vua đã biệt riêng ra thánh bạc và vàng từ các dân tộc mà vua đã chinh phục: 12 A-ram, Mô-áp, Am-môn, Phi-li-tin, và A-ma-léc, cũng như từ chiến lợi phẩm thu được nơi Ha-đa-đê-xe, con của Rê-hốp, vua xứ Xô-ba.

13 Sau khi đánh giết mười tám nghìn người Ê-đôm trong thung lũng Muối trở về, danh tiếng của Đa-vít càng lừng lẫy. 14 Vua lập đồn lũy trong khắp đất Ê-đôm, và tất cả người Ê-đôm phải khuất phục Đa-vít. Đức Giê-hô-va đã cho Đa-vít chiến thắng ở bất cứ nơi nào vua đi đến.

15 Đa-vít trị vì trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên, thực thi công lý và bình đẳng cho toàn dân. 16 Giô-áp, con của Xê-ru-gia, làm tổng tư lệnh quân đội; Giô-sa-phát, con của A-hi-lút, làm quan ngự sử; 17 Xa-đốc, con A-hi-túp, và A-hi-mê-léc, con A-bia-tha, làm thầy tế lễ; và Sê-ra-gia làm thư ký; 18 Bê-na-gia, con Giê-hô-gia-đa, chỉ huy người Kê-rê-thít và Phê-lê-thít; còn các con trai Đa-vít làm thầy tế lễ.

Suy ngẫm và hiểu 

Bằng việc cai trị vương quốc của mình một cách công bằng theo Lời Đức Chúa Trời, Đa-vít có thể làm nước mình ổn định, và bằng cách tiếp tục gặt hái chiến thắng trong các trận chiến đánh các nước khác, ông có thể xây dựng an ninh quốc gia vững chắc. Đúng như ông tự thừa nhận, chiến thắng của Đa-vít được Đức Chúa Trời ban. Đức Chúa Trời đã mở rộng một cách chắc chắn nhà Đa-vít, người đầy dẫy hy vọng xây nhà cho Đức Chúa Trời. Khi Đa-vít biết chắc chắn rằng mọi thành công của ông đều đến từ Đức Chúa Trời, ông tạ ơn Đức Chúa Trời bằng cách dâng trái của những sự thành công mình (c.1-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.6, 14 Đích thân Đức Chúa Trời lập nhà (nước) Đa-vít. Ngài ở cùng với Đa-vít và giúp đỡ ông giành chiến thắng bất cứ nơi đâu ông đi. Theo lời hứa của Ngài, Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của Đa-vít. Cho nên, tất cả sự thịnh vượng và vinh dự của Đa-vít đều là những món quà từ Đức Chúa Trời. Nói cách khác, sự thành tín của Đức Chúa Trời là lý do duy nhất đối với sự thịnh vượng của dân Y-sơ-ra-ên.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-18 Không giống như các vua của những nước khác, Đa-vít đã cai trị dân của mình bằng công lý và sự công bằng, theo sự mong đợi của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 72:1-4; Công Vụ Các Sứ Đồ 9:7; Giê-rê-mi 22:15-16). Cùng với việc này, ông đã có những tổ chức quốc gia chịu trách nhiệm về các vấn đề quân sự, tổ chức các nghi lễ tôn giáo, và chỉ định mọi người thực thi pháp lý về các vấn đề tổ chức hành chính. Điều này cho chúng ta thấy nền tảng của vương quốc vững chắc mà Đức Chúa Trời đã phán trong chương 7 đã được thiết lập.

Tham khảo

8:4 Trong khi câu này nói rằng Đa-vít bắt 1,700 kỵ binh, thì 1 Sử Ký 18:4 nói rằng ông “bắt 1,000 cỗ xe” và “7,000 kỵ binh”. Bản Bảy Mươi (Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Hy Lạp) đồng ý với Sử Ký. Mặc dù không có đủ thông tin hợp lý để giải thích cho sự khác biệt này, nhưng một sự giải thích có thể chấp nhận được là có người đã chép sai bản văn của Sa-mu-ên, và Bản Bảy Mươi (cùng với I Sử Ký) vẫn giữ được sự diễn dịch đúng.

Cầu nguyện: Bất cứ nơi nào chúng con đi, bất cứ việc gì chúng con làm, xin hãy giúp con xưng nhận rằng “Chúa” đã khiến chúng con chiến thắng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Nhã Ca 1-4

Bình Luận:

You may also like