Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Sự Nhân Từ Của Đa-Vít Đối Với Mê-Phi-Bô-Sết

Ngày 27 – Sự Nhân Từ Của Đa-Vít Đối Với Mê-Phi-Bô-Sết

by SU Việt Nam
30 đọc

Đa-vít đã tìm Mê-phi-bô-sết, con trai của hậu duệ duy nhất nhà Sau-lơ, và tỏ cho ông ấy sự nhân từ theo lời hứa mà ông đã hứa với Giô-na-than, cha của Mê-phi-bô-sết.

2 Sa-mu-ên 9:1-13

1 Bấy giờ, Đa-vít nói: “Nhà Sau-lơ có ai còn sống sót không? Ta muốn vì Giô-na-than mà làm ơn cho người ấy.” 2 Có một đầy tớ của nhà Sau-lơ, tên là Xíp-ba; người ta gọi ông đến với Đa-vít. Vua hỏi: “Ngươi là Xíp-ba phải không?” Ông thưa: “Phải, chính tôi, là đầy tớ của bệ hạ.” 3 Vua nói tiếp: “Nhà Sau-lơ có còn người nào không? Ta muốn lấy ơn của Đức Chúa Trời mà đãi người ấy.” Xíp-ba thưa với vua: “Còn một người con trai của Giô-na-than bị què cả hai chân.” 4 Vua hỏi: “Người ấy ở đâu?” Xíp-ba thưa: “Người ở trong nhà Ma-ki, con của A-mi-ên, tại Lô-đê-ba.” 5 Vậy, vua Đa-vít sai người đến nhà Ma-ki, con của A-mi-ên ở Lô-đê-ba, đón người ấy về.

6 Khi Mê-phi-bô-sết, con của Giô-na-than, cháu Sau-lơ, đến với Đa-vít thì sấp mặt xuống đất mà lạy. Đa-vít gọi: “Mê-phi-bô-sết!” Ông thưa: “Dạ! Có đầy tớ bệ hạ đây.” 7 Đa-vít nói với ông: “Đừng sợ, ta muốn làm ơn cho con vì Giô-na-than, cha của con; ta sẽ trả lại cho con tất cả đất đai của Sau-lơ, ông nội con, và con sẽ luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta.” 8 Mê-phi-bô-sết cúi lạy, và nói: “Đầy tớ bệ hạ là gì, mà bệ hạ lại đoái đến một con chó chết như con đây?”

9 Rồi vua gọi Xíp-ba, đầy tớ của Sau-lơ, và nói: “Ta đã ban cho cháu nội của chủ ngươi tất cả tài sản thuộc về Sau-lơ và cả nhà người. 10 Vậy, ngươi cùng các con trai và đầy tớ ngươi phải cày cấy đất đó cho người, rồi thu hoạch hoa lợi để cháu nội của chủ ngươi có bánh ăn. Còn Mê-phi-bô-sết, cháu nội của chủ ngươi, sẽ ăn tại bàn ta luôn luôn.” Lúc bấy giờ, Xíp-ba có mười lăm con trai và hai mươi đầy tớ. 11 Xíp-ba thưa với vua: “Đầy tớ bệ hạ sẽ làm mọi điều bệ hạ là chúa tôi dặn bảo.” Như thế, Mê-phi-bô-sết ăn tại bàn của Đa-vít như một trong các con trai của vua. 12 Mê-phi-bô-sết có một con trai nhỏ tên là Mi-ca. Tất cả những người ở trong nhà Xíp-ba đều là đầy tớ của Mê-phi-bô-sết. 13 Như vậy, Mê-phi-bô-sết sống ở Giê-ru-sa-lem vì ông luôn được ăn tại bàn của vua, dù ông bị què cả hai chân. 

Suy ngẫm và hiểu 

Khi vương quốc cường thịnh, cả bên trong lẫn bên ngoài, Đa-vít nhớ lại lời thề hứa mà ông đã hứa với Giô-na-than và tìm xem nhà Sau-lơ có ai còn sống không. Khi đó ông nghe tin rằng con trai của Giô-na-than, Mê-phi-bô-sết đang còn sống và cho người dẫn về cung điện. Đa-vít đã trấn an Mê-phi-bô-sết, người sợ Đa-vít, và phục hồi đất đai của nhà Sau-lơ cho ông và cũng cho phép ông ăn tại bàn vua. Bằng việc đối đãi với Mê-phi-bô-sết như con trai mình, Đa-vít đã đền đáp được tình yêu thương và ơn huệ mà ông đã nhận từ Giô-na-than. Như vậy, chính hành động đầu tiên của Đa-vít sau khi lập nền tảng vương quốc của ông là yêu thương (tử tế), trong việc giữ lời hứa của mình (c.1-13).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1 Sau khi thu thập tất cả các nguồn lực có thể và xây dựng sức mạnh của mình, ngược lại với các vua của mọi nước khác, những người sử dụng sức mạnh của mình để loại bỏ đối thủ chính trị của họ, Đa-vít đã cai trị bằng tình yêu thương và sự tha thứ. Nơi duy nhất ông sử dụng quyền lực của mình là trong việc tìm kiếm “ai đó để yêu thương”. Giống như Đức Chúa Trời, Đấng  kiên trì theo đuổi và yêu chúng ta, những kẻ quên ân điển Ngài và bỏ Ngài, Đa-vít đã dùng quyền lực của mình để yêu thương cho đến cuối cùng. Tình yêu thương không phải là việc cho đi những thứ dư thừa của chúng ta, mà là việc hy sinh bản thân chúng ta vì người khác.

7, 9-13 Tình yêu thương của Đa-vít đối với Mê-phi-bô-sết không chỉ bằng lời nói hoặc một sự bày tỏ tình yêu theo cảm xúc thoáng qua. Đó là tình yêu thương được xây trên nền tảng tốt đẹp, được củng cố bằng một ngày ba bữa cơm. Tình yêu thương của ông là chín muồi và nhiều chất.

Tham khảo

9:11 Mê-phi-bô-sết đã ăn tại bàn của Đa-vít, giống như một trong những con trai của vua. Sự sắp xếp mà Đa-vít sắp đặt cho Mê-phi-bô-sết tương tự với điều mà tối thiểu Đa-vít làm cho các con trai lớn của mình. Mặc dù các con trai của vua “ăn tại bàn của Đa-vít”, nhưng một vài người trong số họ đã sống ở nhà riêng của họ tại Giê-ru-sa-lem (13:7, 20) và có đồng ruộng và đất đai để hỗ trợ cho họ (13:23; 14:30).

Cầu nguyện: Xin giúp đỡ chúng con để đáp lại tình yêu thương của Ngài bằng tình yêu có nhiều chất

Đọc Kinh Thánh trong năm: Nhã Ca 5-8

Bình Luận:

You may also like