Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Cái Chết Của Ích-Bô-Sết

Ngày 19 – Cái Chết Của Ích-Bô-Sết

by Thúy Diễm
30 đọc

Ích-bô-sết, người con trai còn lại cuối cùng của Sau-lơ, đã bị ám sát, chỉ còn lại Mê-phi-bô-sết, người con trai bị què của Giô-na-than, trong dòng dõi của Sau-lơ. Như Đức Chúa Trời đã phán, nhà của Sau-lơ đã bị sụp đổ hoàn toàn.

2 Sa-mu-ên 4:1-12 

1 Khi Ích-bô-sết, con của Sau-lơ, nghe tin Áp-ne đã chết tại Hếp-rôn thì bủn rủn tay chân, và cả Y-sơ-ra-ên đều kinh hãi. 2 Lúc bấy giờ, con của Sau-lơ có hai đội trưởng đội xung kích: một người tên là Ba-a-na, một người tên là Rê-cáp; cả hai đều là con của Rim-môn ở Bê-ê-rốt thuộc bộ tộc Bên-gia-min — Người Bê-ê-rốt được xem như người Bên-gia-min, 3 vì họ đã trốn đến Ghi-tha-im, và kiều ngụ ở đó cho đến ngày nay —

4 Giô-na-than, con của Sau-lơ, có một con trai què cả hai chân. Khi hay tin từ Gít-rê-ên về cái chết của Sau-lơ và Giô-na-than, nó mới được năm tuổi. Người vú nuôi đem nó chạy trốn; trong lúc chị vội vã chạy đi, nó té nên bị què. Tên nó là Mê-phi-bô-sết.

5 Hai con của Rim-môn người Bê-ê-rốt, là Rê-cáp và Ba-a-na đi đến nhà Ích-bô-sết vào ban ngày giữa lúc nắng nhất, trong khi vua đang nằm nghỉ trưa. 6 Họ vào tận trong nhà, giả vờ lấy lúa mì, rồi đâm vào bụng Ích-bô-sết. Sau đó, Rê-cáp cùng với anh là Ba-a-na trốn đi. 7 Lúc họ vào nhà thì vua đang nằm nghỉ trên giường trong phòng ngủ, họ đâm chết và chặt đầu vua. Rồi họ mang đầu vua đi suốt đêm theo đường A-ra-ba.

8 Họ đem đầu của Ích-bô-sết về Hếp-rôn, dâng cho vua Đa-vít, và tâu với vua: “Đây là đầu của Ích-bô-sết, con của Sau-lơ, kẻ thù của bệ hạ, vẫn tìm hại mạng sống bệ hạ. Ngày nay, Đức Giê-hô-va đã báo thù Sau-lơ và dòng dõi người cho bệ hạ, là chúa tôi.” 9 Nhưng Đa-vít đáp với Rê-cáp và Ba-a-na, các con của Rim-môn người Bê-ê-rốt: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng đã cứu ta khỏi tất cả các hoạn nạn, 10 khi có người đến báo tin cho ta: ‘Kìa! Sau-lơ đã chết,’ và nghĩ rằng mình là một sứ giả đem tin mừng, thì ta đã bắt và giết kẻ đó tại Xiếc-lác, để trả công cho việc báo tin như thế. 11 Huống chi những kẻ hung ác đã giết một người công chính nằm trên giường trong nhà người ấy! Vậy bây giờ, ta lại không đòi máu người từ tay các ngươi, và diệt các ngươi khỏi mặt đất sao?” 12 Rồi Đa-vít truyền lệnh cho các đầy tớ mình giết hai người đó; họ chặt cả tay chân chúng, rồi treo xác gần bên hồ Hếp-rôn. Nhưng họ đem đầu của Ích-bô-sết chôn trong mộ của Áp-ne, tại Hếp-rôn.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Ích-bô-sết nghe tin về cái chết của Áp-ne, ông mất hết can đảm, và cuối cùng ông đã bị chính các thuộc hạ của mình là Ba-a-na và Rê-cáp, giết chết. Nhưng kết thúc câu chuyện này, Mê-phi-bô-sết, con trai của Giô-na-than, đột nhiên xuất hiện. Không giống như Ích-bô-sết, người đã chống nghịch Đa-vít, Mê-phi-bô-sết sẽ được Đa-vít trọng đãi vì lời hứa với Giô-na-than (1 Sa-mu-ên 20:14-17; chương 9). Trong khi đó, Ba-a-na và Rê-cáp đã đến với Đa-vít mong đợi một phần thưởng lớn, nhưng Đa-vít đã giết họ. Lại một lần nữa, Đa-vít đã bày tỏ rằng nước của ông sẽ là một nước theo đuổi ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải là sự tham lam xảo trá của loài người (c.1-12).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1, 6-7 Vào lúc nghe tin Áp-ne chết, Ích-bô-sết đã trở nên bất lực, và đã bị chính các thuộc hạ của mình giết chết. Đây là bản chất của quyền lực con người không có Đức Chúa Trời. Không có người ủng hộ mãi mãi hoặc quyền lực mãi mãi. Vì thế, vua của Y-sơ-ra-ên (các Cơ Đốc nhân) không được khát khao quyền lực như thế, thay vào đó chờ đợi Đức Chúa Trời tể trị trên mọi lĩnh vực của đời sống của họ.

C.4 Bấy giờ, hậu tự duy nhất còn lại của Sau-lơ là Mê-phi-bô-sết, con của Giô-na-than. Nhưng ông bị què từ khi còn nhỏ và không thể được xem là người thừa kế ngai vàng. Người còn lại của nhà Sau-lơ chỉ phụ thuộc vào lời hứa mà Đa-vít đã hứa với Giô-na-than. Tương tự, không phải là quyền lực hoặc của cải là điều cho phép chúng ta hưởng một đời sống thật sự. Chỉ có sự thành tín của Chúa, Đấng đã hứa tình yêu không đổi, mới có thể bảo vệ và giữ gìn chúng ta.

Tham khảo

4:10-11 Điều này nhắc đến sự việc trong 1:13-16. Ít nhất thì người A-ma-léc đã đưa ra lý do rằng Sau-lơ đã bảo cậu ta giết mình, nhưng cái chết của Ích-bô-sết thì rõ ràng là giết người. Tuy nhiên, ở đây, Đa-vít không nói gì về Ích-bô-sết là người được xức dầu của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, chúng con chỉ trông đợi sự thịnh vượng Ngài ban cho chúng con. Xin hãy giúp chúng con không bị mù lòa bởi quyền lực của đời này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Châm Ngôn 22-24

Bình Luận:

You may also like