Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Nhà Của Sau-Lơ Và Nhà Của Đa-Vít

Ngày 16 – Nhà Của Sau-Lơ Và Nhà Của Đa-Vít

by SU Việt Nam
30 đọc

Trong khi nhà của Sau-lơ trở nên yếu đi, nhà của Đa-vít ngày càng cường thịnh. Đây là bằng chứng rằng lời hứa của Đức Chúa Trời đối với Đa-vít đang được thực hiện.

2 Sa-mu-ên 3:1-16

1 Cuộc chiến kéo dài giữa nhà Sau-lơ và nhà Đa-vít; Đa-vít ngày càng vững mạnh, còn nhà Sau-lơ càng ngày càng suy yếu.

2 Tại Hếp-rôn, Đa-vít đã sinh được nhiều con trai. Con trưởng nam là Am-nôn, con của A-hi-nô-am ở Gít-rê-ên; 3 con thứ nhì là Ki-lê-áp, con của A-bi-ga-in, trước là vợ của Na-banh ở Cạt-mên; con thứ ba là Áp-sa-lôm, con của Ma-a-ca, con gái của Thanh-mai, vua Ghê-su-rơ; 4 con thứ tư là A-đô-ni-gia, con của Ha-ghít; con thứ năm là Sê-pha-tia, con của A-bi-tanh; 5 và con thứ sáu là Dít-rê-am, con của Éc-la, vợ Đa-vít. Đó là những con trai đã được sinh ra cho Đa-vít, trong khi vua ở Hếp-rôn.

6 Trong lúc chiến tranh tiếp diễn giữa nhà Sau-lơ và nhà Đa-vít, thì Áp-ne củng cố địa vị mình trong nhà Sau-lơ. 7 Trước kia, Sau-lơ có một nàng hầu, tên là Rít-pa, con gái của A-gia. Ích-bô-sết nói với Áp-ne: “Tại sao ngươi đến cùng nàng hầu của cha ta?” 8 Áp-ne rất tức giận về những lời của Ích-bô-sết, và nói: “Tôi có làm đầu chó mà theo phe Giu-đa không? Cho đến nay, tôi hết lòng trung thành với nhà Sau-lơ, với các anh em bằng hữu của Sau-lơ, cha bệ hạ, không để cho bệ hạ phải sa vào tay của Đa-vít. Thế mà nay bệ hạ lại hạch tội tôi về lỗi phạm với một người đàn bà! 9 Nguyện Đức Chúa Trời phạt tôi một cách nặng nề nếu tôi chẳng vì Đa-vít làm thành mọi điều Đức Giê-hô-va đã thề hứa với người, 10 tức là cất vương quốc khỏi nhà Sau-lơ, và lập ngôi Đa-vít trên Y-sơ-ra-ên và trên Giu-đa, từ Đan cho đến Bê-e Sê-ba.” 11 Ích-bô-sết không dám đáp một lời nào với Áp-ne vì sợ người.

12 Áp-ne sai người thay mặt mình đến nói với Đa-vít: “Đất nước nầy thuộc về ai? Xin bệ hạ lập giao ước với tôi, tôi sẽ giúp đem toàn dân Y-sơ-ra-ên quay về với bệ hạ.” 13 Đa-vít đáp: “Tốt lắm! Ta sẽ lập giao ước với ngươi. Ta chỉ đòi ngươi một điều là khi đến gặp ta, ngươi đừng ra mắt ta mà không dẫn Mi-canh, con gái của Sau-lơ đến.” 14 Đa-vít cũng sai sứ giả đến nói với Ích-bô-sết, con của Sau-lơ: “Hãy trả lại cho ta Mi-canh, người vợ mà ta đã cưới bằng sính lễ một trăm dương bì người Phi-li-tin.” 15 Ích-bô-sết sai người bắt Mi-canh nơi nhà chồng bà, là Pha-ti-ên, con của La-ít. 16 Chồng bà vừa đưa đi vừa khóc, theo đến Ba-hu-rim. Lúc ấy, Áp-ne nói với ông ta: “Hãy trở về nhà ông đi!” Pha-ti-ên đành phải trở về.

Suy ngẫm và hiểu

Trong khi Đa-vít tham gia vào cuộc chiến kéo dài với Ích-bô-sết, thì con cái ông được thịnh vượng và nước của ông ngày càng trở nên cường thịnh. Trong lúc đó, sự liên kết giữa Áp-ne và Ích-bô-sết được thành lập dựa trên lòng tham của con người, đã kết thúc. Điều này là vì có một cuộc tranh giành quyền lực giữa Áp-ne, người thích quyền lực rất lớn trong nước của Sau-lơ, và Ích-bô-sết, người đã bất mãn về thực tế này. Chúng ta có thể thấy từ những hoàn cảnh trái ngược này, nước Trời đang không ngừng được mở rộng, ngay cả ở giữa trận chiến thuộc linh khốc liệt, quyền lực và sự liên kết chống nghịch lại nước Trời, chắc chắn sẽ sụp đổ (c.1-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1 Đôi khi các công việc của Đức Chúa Trời có vẻ chậm trễ, nhưng chúng không dừng lại. Nhà của Đa-vít đang dần mạnh lên, trong khi nhà của Sau-lơ càng ngày càng yếu đi. Chúng ta phải có đức tin rằng dẫu hoàn cảnh có ra sao đi chăng nữa, những lời hứa thành tín của Đức Chúa Trời với chúng ta vẫn sẽ được giữ gìn. Khi chúng ta có đức tin đó, nước Trời ở trong chúng ta và cộng đồng của chúng ta sẽ ngày càng mạnh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-16 Đa-vít đã cố dùng quyền lực của Áp-ne để có được sự ủng hộ của mười một chi phái phía bắc và trở thành vua của họ, nghĩ rằng để hợp pháp hóa sự trị vì của mình bằng cách hiệp lại với Mi-canh. Nhưng tiếng khóc của người chồng của Mi-canh và cái chết sắp tới của Áp-ne cho thấy rằng kế hoạch của Đa-vít không phải là ý muốn Đức Chúa Trời. Lẽ ra Đa-vít phải nhận ra rằng lý do mà nước của ông càng trở nên mạnh không phải vì tài năng chính trị tài ba của ông, mà vì bàn tay dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

3: 7 Rít-pa, cung phi của Sau-lơ đã sinh cho ông hai con trai. Về sau, bà sẽ bảo vệ xác của họ sau khi chết (chương 21). Việc lấy các vợ của vua dường như đã từng được cho là một đặc quyền của ngai vàng (xem 12:8; 16:21-22; I Các vua 2:22), mặc dù không nhất thiết là điều Áp-ne có trong tâm trí, dù những lời buộc tội về mối quan hệ của ông với Rít-pa là thật.

Cầu nguyện: Chúa hỡi, dù ở giữa cuộc chiến (sự đau đớn) dài lâu, xin hãy giúp chúng con trưởng thành mạnh mẽ hơn trong mục đích và mục tiêu của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Châm Ngôn 13-15

Bình Luận:

You may also like