Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Đa-Vít Chạy Trốn Đến Xứ Của Người Phi-Li-Tin

Ngày 16 – Đa-Vít Chạy Trốn Đến Xứ Của Người Phi-Li-Tin

by SU Việt Nam
30 đọc

Đa-vít chạy trốn đến với A-kích ở Phi-li-tin để tránh khỏi Sau-lơ. Trong khi ông cư ngụ an toàn được một năm bốn tháng nhờ sự mến khách của A-kích, Đa-vít đã tấn công và tiêu diệt những kẻ thù của Y-sơ-ra-ên ở miền Nam.

1 Sa-mu-ên 27:1-28:2

1 Đa-vít thầm nghĩ rằng: “Chắc một ngày kia, ta sẽ chết bởi tay Sau-lơ. Tốt hơn là ta nên trốn sang đất Phi-li-tin để Sau-lơ không còn tìm bắt ta trong khắp lãnh thổ Y-sơ-ra-ên nữa. Như vậy, ta sẽ thoát khỏi tay vua.” 2 Rồi Đa-vít lên đường cùng sáu trăm người theo mình, vượt biên giới đến với A-kích, con của Ma-óc, vua Gát. 3 Đa-vít và các thuộc hạ ở với A-kích tại Gát, mỗi người đều có gia quyến mình. Đa-vít có hai vợ đi theo, tức là A-hi-nô-am ở Gít-rê-ên, và A-bi-ga-in, trước làm vợ của Na-banh ở Cạt-mên. 4 Khi Sau-lơ được tin Đa-vít đã trốn sang Gát, thì không còn truy lùng ông nữa.

5 Đa-vít nói với A-kích: “Nếu tôi được ơn trước mặt ngài, xin hãy cho tôi một nơi nào trong các thành thuộc vùng quê để tôi ở. Vì đầy tớ ngài ở trong hoàng thành với ngài sao được?” 6 Vậy trong ngày đó, A-kích ban thành Xiếc-lác cho ông. Vì thế, Xiếc-lác thuộc về các vua Giu-đa cho đến ngày nay. 7 Thời gian Đa-vít ngụ trong đất người Phi-li-tin là một năm bốn tháng.

8 Đa-vít và các thuộc hạ tiến đánh người Ghê-su-rít, Ghiệt-xít, và A-ma-léc. Đó là những dân tộc từ lâu đã sống ở miền đất Su-rơ trải dài cho đến đất Ai Cập. 9 Mỗi khi đánh một vùng đất nào, Đa-vít không để một người nam hay nữ nào còn sống sót; lấy hết chiên, bò, lừa, lạc đà, và quần áo. Rồi ông trở về với A-kích. 10 Nếu vua A-kích hỏi: “Hôm nay, các ngươi đi đánh nơi nào?” Đa-vít trả lời: “Nê-ghép của Giu-đa”, hoặc “Nê-ghép của người Giê-ra-mê-lít”, hoặc “Nê-ghép của người Kê-nít.” 11 Đa-vít không để một người nam hay nữ nào sống sót để dẫn về Gát, vì ông nói: “E chúng sẽ báo cáo có hại cho chúng ta rằng: ‘Đa-vít đã làm như thế.’”

Suốt thời gian Đa-vít ở tại vùng quê xứ Phi-li-tin, ông vẫn thường làm như vậy. 12 Vì vậy, vua A-kích tin Đa-vít, vì nghĩ rằng: “Hắn tự làm cho mình trở nên đáng ghét đối với Y-sơ-ra-ên, là dân tộc hắn, và hắn sẽ làm đầy tớ cho ta mãi mãi.”

28 1 Trong lúc đó, người Phi-li-tin tập hợp các lực lượng để giao chiến với Y-sơ-ra-ên. A-kích nói với Đa-vít: “Ngươi phải biết rằng ngươi và các thuộc hạ của ngươi sẽ đi ra trận với ta.” 2 Đa-vít nói với A-kích: “Vâng, ngài sẽ thấy điều đầy tớ ngài có thể làm.” A-kích nói với Đa-vít: “Thế thì, ta sẽ đặt ngươi làm vệ sĩ cho ta suốt đời.”

Suy ngẫm và hiểu

Mặc dù Sau-lơ đã hứa không làm hại ông nữa (c.21), nhưng Đa-vít vẫn không thể tin cậy lời của Sau-lơ. Bởi vì điều này, ông đã trốn đến xứ của người Phi-li-tin, nơi ông tin là địa điểm an toàn nhất để cư ngụ (27:1-7). Trong khi ở trong xứ Phi-li-tin, Đa-vít đã tấn công và tiêu diệt các dân ngoại bang gây tổn hại cho Y-sơ-ra-ên, và ông đã nói dối vua của Phi-li-tin rằng ông đã tấn công Y-sơ-ra-ên. Bằng cách này, Đa-vít đã có thể giúp đỡ được Y-sơ-ra-ên khi giành được sự tin cậy của A-kích. Cho dù Đa-vít đã trở thành người đầy tớ của vua Phi-li-tin, ông không quên sự kêu gọi của mình là người giải cứu cho Y-sơ-ra-ên (27:8-28:2).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

27:8-12 Đa-vít không định cư và sống một cách hòa bình bằng những phúc lợi ông nhận được từ kẻ thù ở xứ của người Phi-li-tin. Thay vào đó, ông đã bí mật giúp cho người Y-sơ-ra-ên. Đối với Đa-vít, đất của người Phi-li-tin không phải là một nơi để thoải mái, nơi ông có thể quên đi sự kêu gọi của mình, nhưng là một nơi ông tìm kiếm, vâng lời và phục vụ ý muốn của Đức Chúa Trời.

28:1-2 Khi vua của người Phi-li-tin nói rõ ràng rằng Đa-vít và quân đội của ông phải tham gia cuộc chiến chống lại Y-sơ-ra-ên, Đa-vít đáp lại, “Ngài sẽ thấy điều đầy tớ ngài có thể làm”. Như Đức Chúa Trời đã luôn luôn làm, Đa-vít tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cứu ông ra khỏi trận đánh này với Y-sơ-ra-ên.

Tham khảo

27:8 Người Ghê-su-rít được đề cập đến là người sống gần người Phi-li-tin (Giô-suê 13:2), không phải người Ghê-su-rít sống gần Ba-san (Giô-suê 13:11). Người Ghiệt-xít được nói đến ở chỗ nào đó trong Kinh Thánh. Người A-ma-léc của 1 Sa-mu-ên 15 và 30 ở về phía nam, về phía biên giới với Ai Cập.

Cầu nguyện: Dù có đối diện với một tình thế bế tắc không thể tránh được, xin hãy giúp chúng con tin rằng Chúa sống và hành động.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 68-70

Bình Luận:

You may also like