Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Chiến Thắng Thật Sự

Ngày 15 – Chiến Thắng Thật Sự

by SU Việt Nam
30 đọc

Cho xem cây giáo và bình nước mà ông đã lấy, Đa-vít đề nghị Sau-lơ dừng những nỗ lực vô ích của ông ta nhằm truy đuổi ông. Đáp lại, Sau-lơ thừa nhận tội lỗi của mình và từ bỏ việc truy đuổi.

1 Sa-mu-ên 26:13-25

13 Rồi Đa-vít sang phía bên kia, đứng trên đỉnh núi, cách họ một khoảng rất xa. 14 Ông gọi quân lính và Áp-ne, con Nê-rơ: “Áp-ne, ông không trả lời sao?” Áp-ne trả lời: “Ông là ai mà dám gọi vua?” 15 Đa-vít nói với Áp-ne: “Chẳng phải ông là bậc trượng phu sao? Trong Y-sơ-ra-ên ai bằng ông? Vậy, tại sao ông không canh giữ vua, là chúa của ông? Có người trong dân chúng đã đến muốn giết vua là chúa ông. 16 Điều ông đã làm đó không tốt đâu. Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, ông đáng chết vì không canh giữ chúa của ông, là người được xức dầu của Đức Giê-hô-va. Bây giờ, hãy xem cây giáo của vua và bình nước trên đầu giường vua ở đâu rồi?”

17 Sau-lơ nhận ra tiếng của Đa-vít, và hỏi: “Hỡi Đa-vít, con ta, có phải tiếng của con không?” Đa-vít thưa: “Tâu bệ hạ, chúa của con, đúng là tiếng con.” 18 Ông nói tiếp: “Tại sao chúa đuổi theo đầy tớ mình như vậy? Con đã làm điều gì, và tay con đã nhúng vào tội ác chi? 19 Bây giờ, xin bệ hạ hãy lắng nghe lời của đầy tớ bệ hạ. Nếu Đức Giê-hô-va thúc giục bệ hạ hại con, nguyện Ngài tiếp nhận tế lễ. Nhưng nếu là loài người, nguyện chúng bị nguyền rủa trước mặt Đức Giê-hô-va; vì ngày nay chúng đã xua đuổi con ra khỏi chỗ dành cho con trong sản nghiệp của Đức Giê-hô-va, và nói rằng: ‘Hãy đi, thờ các thần khác.’ 20 Ôi! Nguyện máu con không chảy ra trên đất cách xa mặt Đức Giê-hô-va; vì vua Y-sơ-ra-ên đã kéo quân ra để tìm một con bọ chét, như người ta đuổi bắt chim đa đa trên núi vậy.”

21 Bấy giờ, Sau-lơ nói: “Ta có tội! Hỡi Đa-vít, con ta, hãy trở lại! Ta sẽ không làm hại con nữa, vì ngày nay con đã xem trọng mạng sống ta. Thật, ta đã hành động điên rồ, đã sai lầm quá lớn.” 22 Đa-vít thưa: “Đây là cây giáo của bệ hạ, xin cho một đầy tớ của bệ hạ qua đây mà lấy. 23 Đức Giê-hô-va sẽ thưởng cho mỗi người tùy theo sự công chính và lòng trung thành của người ấy. Hôm nay, Ngài đã phó bệ hạ vào tay con, nhưng con không muốn tra tay vào người được xức dầu của Đức Giê-hô-va. 24 Hôm nay, con đã xem mạng sống bệ hạ là quý trọng thể nào, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ xem mạng sống con là quý trọng thể ấy, và giải cứu con khỏi mọi hoạn nạn.” 25 Sau-lơ nói với Đa-vít: “Hỡi Đa-vít, con ta, nguyện con được phước! Chắc chắn con sẽ làm những việc lớn lao và sẽ thành công.” Rồi Đa-vít đi đường mình, còn Sau-lơ trở về nhà.

Suy ngẫm và hiểu

Khi giơ cho xem cây giáo và bình nước, Đa-vít đã quở trách Áp-ne như một người đáng phải chết vì đã thiếp ngủ đo, trong khi ông lẽ ra phải bảo vệ nhà vua (c13-16). Sau-lơ, người đã bị đánh thức bởi sự quấy rầy ồn ào, nhận ra rằng Đa-vít đã lại một lần nữa cứu mạng sống của ông ta, và lần này là lần thứ ba (19:6, 24:17-18), đã thừa nhận sự ngu dại của ông ta và hối tiếc vì tội lỗi của mình. Dẫu vậy, Sau-lơ, người đã không thực sự ăn năn bất chấp sự nuối tiếc lặp đi lặp lại của mình, sẽ không có khả năng tránh được sự phán xét của Đức Chúa Trời (c.17-25).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17-20 Đa-vít nói rằng việc Sau-lơ tiếp tục đuổi bắt ông là một hành động cuối cùng có thể khiến ông ta phục vụ các thần khác. Bằng cách này, khi một Cơ Đốc nhân làm một điều gì đó không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nó khiến cho các tín hữu khác đi bước đi sai lầm. Hơn nữa, nó thậm chí cản trở những người chưa tin đến với Chúa. Chúng ta phải thận trọng để đảm bảo rằng đời sống chúng ta không ích kỷ và vị kỷ để nó không phải là một trở ngại đối với việc rao truyền Phúc Âm.

C.21 Sau-lơ thừa nhận những lỗi lầm của ông ta lần thứ ba, và hứa không giết hại Đa-vít. Tuy nhiên, sự ăn năn thật phải bày tỏ ra bông trái. Sự ăn năn chỉ bằng lời mà không đi kèm những sự thay đổi trong đời sống của một người thì không phải là sự ăn năn thật.

Tham khảo

26:16 ông đáng chết, vì ông không canh giữ chúa của ông. “Của ông” là từ số nhiều trong tiếng Hê-bơ-rơ – Đa-vít buộc tội tất cả những người của Sau-lơ.

Cầu nguyện: Xin hãy làm việc trong lòng chúng con, Chúa ôi, vì chúng con không thể yêu thương và tha thứ bằng sức lực của mình.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 65-67

Bình Luận:

You may also like