Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Sa-Mu-Ên Xức Dầu Cho Sau-Lơ

Ngày 15 – Sa-Mu-Ên Xức Dầu Cho Sau-Lơ

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi Sa-mu-ên xức dầu cho Sau-lơ làm vua, thì Thần của Đức Chúa Trời giáng trên Sau-lơ và ban cho ông một tấm lòng mới.

1 Sa-mu-ên 10:1-16

1 Sa-mu-ên lấy một lọ dầu nhỏ, đổ trên đầu Sau-lơ, hôn người, và nói: “Chẳng phải Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho anh để làm người lãnh đạo cơ nghiệp của Ngài sao? 2 Hôm nay, khi từ giã tôi ra đi, anh sẽ gặp hai người gần bên mộ Ra-chên, trong lãnh thổ Bên-gia-min, tại Xết-sa. Họ sẽ nói với anh: ‘Những lừa cái mà anh đi tìm đã kiếm được rồi. Bây giờ, cha của anh không còn lo đến lừa cái nữa, nhưng lại lo lắng về các anh, và tự nhủ: “Tôi phải làm gì để tìm được con trai tôi đây?”’ 3 Từ đó đi xa hơn nữa, đến cây sồi ở Tha-bô, anh sẽ gặp ba người đi lên Bê-tên để thờ phượng Đức Chúa Trời: một người đem ba con dê con, một người đem ba ổ bánh, và người thứ ba đem một bầu da rượu. 4 Họ sẽ chào và cho anh hai ổ bánh, và anh sẽ nhận lấy từ tay họ. 5 Sau đó, anh sẽ đến Ghi-bê-a Ê-lô-him, nơi có một cái đồn của người Phi-li-tin. Khi đã vào thành rồi, anh sẽ gặp một đoàn tiên tri từ nơi cao xuống, có đàn lia, trống cơm, ống sáo, đàn hạc đi trước và họ sẽ nói tiên tri. 6 Thần của Đức Giê-hô-va sẽ tác động mạnh trên anh, và anh sẽ nói tiên tri với họ, rồi anh sẽ được biến đổi thành một người khác. 7 Khi thấy các dấu hiệu nầy xảy ra thì anh hãy tùy cơ ứng biến, vì Đức Chúa Trời ở với anh! 8 Anh hãy xuống Ghinh-ganh trước, tôi sẽ đến đó gặp anh để dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an. Xin hãy đợi bảy ngày, cho đến khi tôi đến với anh và cho anh biết những điều phải làm.” 9 Sau-lơ vừa quay lưng đi khỏi Sa-mu-ên thì Đức Chúa Trời biến đổi lòng ông, và tất cả các dấu hiệu đã báo trước đều ứng nghiệm trong ngày đó. 10 Khi Sau-lơ đến Ghi-bê-a, có một đoàn tiên tri đến đón ông. Thần của Đức Giê-hô-va tác động mạnh trên ông, và ông nói tiên tri giữa họ. 11 Tất cả những người vốn quen biết Sau-lơ trước đây, thấy ông nói tiên tri với các nhà tiên tri, thì hỏi nhau rằng: “Điều gì đã xảy ra cho con của Kích? Sau-lơ cũng thuộc vào hàng các nhà tiên tri sao?” 12 Một người ở đó lên tiếng hỏi: “Nhưng cha của họ là ai?” Vì vậy, có câu ngạn ngữ rằng: “Sau-lơ cũng thuộc vào hàng các nhà tiên tri sao?” 13 Khi Sau-lơ nói tiên tri xong, thì ông đi lên nơi cao. 14 Chú Sau-lơ hỏi ông và người đầy tớ: “Các cháu đi đâu?” Ông đáp: “Chúng cháu đi tìm các con lừa cái, nhưng không tìm được, nên chúng cháu đã đến gặp Sa-mu-ên.” 15 Chú của Sau-lơ nói: “Cháu hãy nói cho chú biết Sa-mu-ên đã nói gì với hai cháu?” 16 Sau-lơ thưa với chú: “Ông ấy nói rõ cho chúng cháu biết rằng đã tìm được lừa cái rồi.” Còn những gì Sa-mu-ên đã nói về việc Sau-lơ được chọn làm vua thì ông không thuật lại cho chú mình biết.

Suy ngẫm và hiểu

Sa-mu-ên đã đổ dầu lên đầu của Sau-lơ, và chỉ định ông làm vua. Sa-mu-ên nói với Sau-lơ về những điều mà một vị vua phải làm, và ban cho ông ba dấu hiệu để minh chứng rằng thực sự Đức Chúa Trời đã chỉ định ông làm vua. Sau-ơ đã thấy những dấu hiệu này được ứng nghiệm như Sa-mu-ên đã nói, và đã nhận được một tấm lòng mới thông qua Thần của Đức Chúa Trời. Dân Y-sơ-ra-ên đã trông đợi một vị vua, người trung thành với tinh thần của thời đại và có óc phán đoán sắc bén, giống như “các vua của các nước khác” (chương 8), nhưng Đức Chúa Trời lại muốn Sau-lơ là một người đã thấy thế giới từ một quan điểm khác biệt, khác xa với tâm trí thông thường và lỗi thời của các vua khác (c.1-16).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1 Sa-mu-ên đã đổ dầu lên đầu Sau-lơ để chỉ định ông làm lãnh đạo. Trong mối tương giao đặc biệt với Đức Chúa Trời, Đấng đã kêu gọi ông, Sau-lơ phải tận hiến chính mình cho Đức Chúa Trời. Sau-lơ hoàn toàn là công việc của Đức Chúa Trời, là kế hoạch của Đức Chúa Trời và là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Vì vậy, ông không được quên rằng ông là “đầy tớ”,  người phải trung thành với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cũng nhớ rằng chúng ta là tuyển dân đặc biệt của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể thực hiện sứ mạng của mình một cách trung tín, dù chúng ta có thể ở bất cứ nơi đâu.

C.14-16 Sau-lơ đã không nói với chú của mình những điều mà Sa-mu-ên đã nói với ông. Ông vẫn chưa sẵn sàng đáp lại sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, nó đến với ông quá đột ngột.

Tham khảo

10:1 cơ nghiệp của Ngài. Hoặc “gia tài của Ngài”. Thuật ngữ Hê-bơ-rơ là nakhalah xuất hiện sáu lần trong sách Sa-mu-ên và có thể liên quan hoặc đến vùng đất của Chúa, hoặc đến dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, và đôi khi nhắc đến cả hai. Ở đây, dường như có nghĩa là “dân” (xem 9:16).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con được nên mới mỗi ngày thông qua Đức Thánh Linh, để chúng con có thể dự phần vào việc thiết lập nước Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Gióp 4-7

Bình Luận:

You may also like