Home Văn Nghệ Thánh Linh Lai Giáng

Thánh Linh Lai Giáng

by Hồ Galilê
30 đọc

“Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời sẽ được truyền giảng khắp thế giới để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ tận thế sẽ đến”. Ma thi ơ 24:14 (BDM)

Cưỡi mây gió về trời cao vinh diệu
Bên ngôi Cha muôn triệu sứ tôn thờ
Vinh quang thay! Ngôi hai Chúa từ nay
Nọc sự chết đọa đày đâu còn nữa.

Giê-su sống cầu thay ta mãi mãi
Nơi Thiên đình Linh Thánh Chúa ban sai
Xuống trần gian đáp đậu con dân Ngài
Từng lưỡi lửa kìa môn đồ đón nhận.

Mười ngày nay nơi phòng cao cẩn thận
Không ra thành, cứ chờ đợi nài xin
Lễ Ngũ tuần lửa thiêng kia đốt cháy
Trên mỗi người ân tứ để ra đi.

Chúa Thánh Linh ban quyền phép trị vì
Bảo vệ ta trên đường đi, chốn ở
Lúc ngã lòng nâng đỡ với cầu thay
Ngài ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

“Tin Lành nầy thuộc nước Chúa loan ra
Phải làm chứng về ta Đấng đã sống
Vì bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến”*
Mạng lịnh Chúa thi hành không chậm trể.

Chúa về trời Ngài đâu để cô đơn
Ta đón nhận Linh Thần cơn hạ giáng
Ngài từng bảo ta đi là ích lợi
Chuẩn bị nhà để tiếp rước con lên.

Ngày khai sinh Hội Thánh Chúa lập nền
Giê-su Christ được tôn cao trên đất
Hội đắc thắng Sa tan bằng Lẽ thật|
Là Đường đi – là Chân lý thành đồng.

Hôm nay đây, ta nguyện lòng cung hiến
Cả bạc tiền lẫn công sức đời riêng
Chân mạnh bước đi rao truyền chửng cứu
Sống chứng nhân thiên hựu chốn bụi đường.

Nầy bạn hỡi! còn sầu vương mộng ảo!
Lạc bến mê giông bão hãy quay về
Chúa đang đợi bạn chớ hề phân tán
Mở lòng mình bao năm tháng đi xa.

Đứa con hoang nay đã trở về nhà
Xin Linh Chúa hải hà lòng buông thứ
Cảm tạ Chúa… Ngày Thánh Linh giáng ngự
Con vui mừng kỷ niệm Thánh sử xưa.

*Tin Lành Ma thi ơ 24:14

Kỷ niệm Ngày Lễ Ngũ Tuần – Ngày Đức Thánh Linh giáng lâm – Ngày khai sinh Hội Thánh – Ngày Truyền Giáo 15 Tháng 05 Năm 2016.

Bình Luận:

You may also like