Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Dân Y-Sơ-Ra-Ên Đòi Có Một Vua

Ngày 12 – Dân Y-Sơ-Ra-Ên Đòi Có Một Vua

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi các con của Sa-mu-ên trở nên bại hoại, các trưởng lão người Y-sơ-ra-ên đã đến với Sa-mu-ên và yêu cầu có một vị vua để cai trị họ, giống như các dân tộc khác. Đức Chúa Trời phán bảo Sa-mu-ên chấp nhận yêu cầu của họ, nhưng cũng phán với họ về những khó khăn mà họ sẽ đối mặt ở dưới quyền vị vua của họ.

1 Sa-mu-ên 8:1-22 

1 Khi đã già, Sa-mu-ên lập các con trai mình làm quan xét cho Y-sơ-ra-ên. 2 Tên người con trưởng là Giô-ên, người con thứ là A-bi-gia; họ xét xử tại Bê-e Sê-ba. 3 Nhưng các con trai ông không đi theo đường lối của ông; họ chạy theo lợi lộc, nhận hối lộ, và làm sai lệch công lý.

4 Tất cả các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đều tập hợp lại và đến với Sa-mu-ên tại Ra-ma. 5 Họ nói với ông: “Kìa, ông đã già yếu, các con trai ông lại không đi theo đường lối của ông. Bây giờ, xin hãy lập một vua để cai trị chúng tôi như tất cả các nước khác!” 6 Lời họ nói “Hãy cho chúng tôi có một vua để cai trị chúng tôi!” làm Sa-mu-ên buồn bực. Vì thế, Sa-mu-ên cầu khẩn Đức Giê-hô-va. 7 Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: “Hãy lắng nghe mọi lời của dân chúng nói với con, vì không phải họ từ khước con đâu, mà từ khước Ta, để Ta không còn làm Vua của họ nữa. 8 Theo như cách họ vẫn đối xử với Ta từ khi Ta đem họ ra khỏi Ai Cập cho đến ngày nay: Họ đã chối bỏ Ta để phục vụ các thần khác, nay họ cũng đối xử với con như thế! 9 Vậy bây giờ, hãy nghe theo tiếng của họ. Tuy nhiên, con phải nghiêm khắc cảnh cáo và cho họ biết cách thức vua sẽ cai trị họ.”

10 Sa-mu-ên thuật lại mọi lời của Đức Giê-hô-va cho dân chúng khi họ xin ông một vua. 11 Ông nói: “Đây là cách mà vua sẽ cai trị anh em: Vua sẽ bắt con trai anh em làm người đánh xe ngựa chiến, hoặc làm kỵ binh, hoặc chạy trước xe của vua. 12 Người sẽ lập chúng làm chỉ huy trưởng nghìn người hoặc chỉ huy trưởng năm mươi người, hoặc bắt chúng cày ruộng, gặt hái, chế tạo vũ khí và các thiết bị của xe vua. 13 Người sẽ bắt con gái anh em làm thợ pha chế nước hoa, nấu bếp và làm bánh. 14 Vua sẽ lấy đồng ruộng, vườn nho, và vườn cây ô-liu tốt nhất của anh em mà cấp cho quần thần mình. 15 Vua sẽ đánh thuế một phần mười trên ngũ cốc và vườn nho của anh em, để cấp cho các quan chức và quần thần mình. 16 Vua sẽ bắt những tôi trai, tớ gái, những thanh niên ưu tú nhất của anh em, và cả bầy lừa của anh em, mà dùng vào công việc người. 17 Vua sẽ đánh thuế một phần mười trên những bầy chiên của anh em, và anh em sẽ làm nô lệ cho người. 18 Bấy giờ, anh em sẽ kêu la vì cớ vua mà chính anh em đã chọn cho mình, nhưng lúc đó Đức Giê-hô-va sẽ không nghe anh em đâu.” 19 Nhưng dân chúng từ chối nghe theo lời của Sa-mu-ên, và họ nói: “Không! Dù sao chúng tôi cũng phải có một vua. 20 Chúng tôi cũng giống như tất cả các nước khác; vua chúng tôi sẽ cai trị chúng tôi, đi ra dẫn đầu chúng tôi và chiến đấu cho chúng tôi.” 21 Sa-mu-ên nghe tất cả những lời của dân chúng, và thưa lại với Đức Giê-hô-va. 22 Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: “Hãy nghe theo lời của họ và lập cho họ một vua.” Sau đó, Sa-mu-ên nói với người Y-sơ-ra-ên: “Mọi người hãy trở về thành của mình.”

Suy ngẫm và hiểu

Khi hai con trai của Sa-mu-ên được chỉ định làm quan xét, họ không giống cha mình, và vì thế đã nhận hối lộ và làm sai lệch công lý. Các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên không đồng tình với điều này và đòi một vị vua để cai trị dân tộc. Đức Chúa Trời đã phán bảo Sa-mu-ên rằng đòi hỏi của họ không phải là sự khước từ cá nhân Sa-mu-ên, mà là một xu hướng gian ác dân Y-sơ-ra-ên đã có kể từ khi ra khỏi Ai Cập. Đức Chúa Trời đã hướng dẫn Sa-mu-ên chấp nhận đòi hỏi của các trưởng lão, nhưng cũng cảnh báo họ về những khó khăn mà Y-sơ-ra-ên sẽ đối mặt sau khi một vị vua được chỉ định (c.1-22).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.6-9 Đức Chúa Trời phán bảo Sa-mu-ên rằng dân Y-sơ-ra-ên không phải đang khước từ Sa-mu-ên, mà đang khước từ Đức Chúa Trời. Điều này là vì Đức Chúa Trời đã là Vua của Y-sơ-ra-ên, nhưng dân Y-sơ-ra-ên lại muốn một vị vua giống như các dân tộc khác. Liệu chúng ta có thỏa lòng với chỉ một mình Đức Chúa Trời, hay vẫn còn tiếp tục theo đuổi những điều khác (của cải, danh dự, vv…)? Chúng ta đừng khước từ Đức Chúa Trời nữa, nhưng hãy trở lại với Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.19-22 Dân Y-sơ-ra-ên từ chối Đức Chúa Trời là Vua của họ và tìm kiếm một vị vua của thế gian, như các nước khác có. Họ đã khước từ vị Vua thật, Đấng đã tận hiến chính mình Ngài cho họ và tìm kiếm một vị vua thế gian, người sẽ ngược đãi và bóc lột họ.

Tham khảo   

8:19-21: “Chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” xuất hiện thường xuyên trong câu ngắn này. Các nhiệm vụ của vua là (1) mang lại sự ảnh hưởng và uy tín giống như các nước khác; (2) đoán xét chúng tôi – nhiệm vụ cơ bản (2 Sa-mu-ên 14:4; 15:2-4; 1 Các Vua 3:16-28; Thi Thiên 72) và (3) đi trước chúng tôi và chiến đấu cho chúng tôi – là một tướng lĩnh chẳng hạn (ví dụ 1 Sa-mu-ên 11:1–11; 14:47–48; 23:27–28; 2 Sa-mu-ên 5:19).

Cầu nguyện: Chúa ôi, chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài là Vua của chúng con, Đấng đã tận hiến cho chúng con và yêu thương chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xơ-tê 4-7

Bình Luận:

You may also like