Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Trả Lại Hòm Giao Ước Của Đức Chúa Trời Cho Dân Y-Sơ-Ra-Ên

Ngày 10 – Trả Lại Hòm Giao Ước Của Đức Chúa Trời Cho Dân Y-Sơ-Ra-Ên

by SU Việt Nam
30 đọc

Dân Phi-li-tin đã làm ra những hình bướu bằng vàng và năm con chuột bằng vàng làm lễ vật chuộc tội dâng Đức Chúa Trời, và trả lại Hòm Giao Ước cho Y-sơ-ra-ên. Hòm Giao Ước đã đến Bết Sê-mết và được đem vào nhà A-bi-na-đáp trong khoảng 20 năm.

1 Sa-mu-ên 6:1-7:2

1 Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va ở trong lãnh thổ người Phi-li-tin bảy tháng. 2 Lúc đó, người Phi-li-tin gọi những thầy tế lễ và thuật sĩ đến, và hỏi: “Chúng tôi phải làm gì đối với Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va? Hãy cho chúng tôi biết phải trả hòm ấy về nơi cũ bằng cách nào?” 3 Họ trả lời: “Nếu anh em trả lại Hòm Giao Ước Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên thì đừng gửi đi không, nhưng phải trả cho Ngài lễ vật chuộc tội, rồi anh em sẽ được chữa lành, và sẽ biết tại sao tay Ngài không rời khỏi anh em.” 4 Người Phi-li-tin hỏi: “Lễ vật chuộc tội mà chúng tôi phải trả cho Ngài là gì?” Họ đáp: “Năm hình bướu bằng vàng, và năm con chuột bằng vàng, theo số các lãnh chúa của người Phi-li-tin, vì cùng một tai họa đã giáng trên anh em và các lãnh chúa của anh em. 5 Vậy, anh em phải làm các hình bướu và những hình chuột phá hoại xứ sở, và hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Có lẽ Ngài sẽ nhẹ tay trên anh em, trên các thần và trên xứ sở của anh em. 6 Tại sao anh em cứng lòng như người Ai Cập và Pha-ra-ôn đã cứng lòng? Sau khi Ngài hành hạ họ, chẳng phải họ đã để cho Y-sơ-ra-ên ra đi sao? 7 Bây giờ, hãy đóng một cỗ xe mới, và bắt hai con bò cái còn cho con bú, chưa mang ách, thắng chúng vào xe, nhưng tách các con chúng ra mà đưa vào chuồng. 8 Hãy đem Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va đặt trên xe. Còn tất cả đồ bằng vàng mà anh em dâng trả cho Đức Giê-hô-va làm lễ vật chuộc tội, hãy để trong một cái hộp và đặt nó ở bên cạnh. Rồi hãy để cho bò kéo xe đi. 9 Anh em hãy dõi xem: Nếu Hòm Giao Ước đi lên hướng xứ nó, tức về hướng Bết Sê-mết, thì chính Ngài đã giáng đại họa nầy trên chúng ta. Nếu không, thì chúng ta biết rằng chẳng phải Ngài đã ra tay trừng phạt chúng ta, nhưng tai họa nầy xảy đến tình cờ mà thôi.” 10 Người Phi-li-tin đã làm đúng như vậy. Họ bắt hai con bò cái còn cho con bú, thắng vào cỗ xe, rồi nhốt các con chúng trong chuồng. 11 Họ đặt Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va trên xe, cùng với cái hộp có chuột bằng vàng và hình bướu. 12 Hai con bò cái đi thẳng theo hướng về Bết Sê-mết. Chúng cứ theo đường cái mà đi, vừa đi vừa rống, không quay qua bên phải, cũng không quay qua bên trái. Các lãnh chúa Phi-li-tin đi theo sau chúng cho đến biên giới Bết Sê-mết. 13 Bấy giờ, người Bết Sê-mết đang gặt lúa mì trong thung lũng, ngước mắt lên thấy Hòm Giao Ước thì họ rất vui mừng. 14 Cỗ xe đến cánh đồng của Giô-suê, người Bết Sê-mết, và dừng lại tại đó. Nơi ấy có một tảng đá lớn, họ chẻ gỗ xe làm củi, còn hai con bò cái thì họ làm tế lễ thiêu dâng lên Đức Giê-hô-va. 15 Người Lê-vi đem Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va xuống khỏi xe, cùng với hộp đựng những lễ vật bằng vàng. Họ đặt tất cả trên tảng đá lớn. Trong ngày đó, người Bết Sê-mết dâng những tế lễ thiêu và các lễ vật khác lên Đức Giê-hô-va. 16 Sau khi đã chứng kiến mọi việc, năm lãnh chúa Phi-li-tin trở về Éc-rôn trong ngày đó. 17 Đây là những hình bướu bằng vàng mà người Phi-li-tin dâng cho Đức Giê-hô-va làm lễ vật chuộc tội: một cho Ách-đốt, một cho Ga-xa, một cho Ách-kê-lôn, một cho Gát, và một cho Éc-rôn. 18 Các con chuột bằng vàng cũng theo số thành Phi-li-tin thuộc về năm lãnh chúa, gồm cả thành kiên cố và làng quê, trải dài đến tảng đá lớn, nơi họ đặt Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va trong cánh đồng của Giô-suê, người Bết Sê-mết. Tảng đá lớn ấy vẫn còn cho đến ngày nay. 19 Đức Giê-hô-va trừng phạt người Bết Sê-mết vì họ đã nhìn vào Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va. Ngài đã phạt bảy mươi người trong số họ phải chết. Dân chúng than khóc vì Đức Giê-hô-va đã giáng trên họ một tai họa nặng nề. 20 Bấy giờ, người Bết Sê-mết nói: “Ai có thể đứng được trước mặt Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thánh khiết nầy? Khi Hòm Giao Ước lìa khỏi chúng ta, thì sẽ đi đến với ai?” 21 Rồi họ sai sứ giả đến người Ki-ri-át Giê-a-rim và nói: “Người Phi-li-tin đã trả lại Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va, hãy xuống đem về với anh em.”

7 1 Người Ki-ri-át Giê-a-rim đến thỉnh Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va đem vào nhà A-bi-na-đáp ở trên đồi, rồi biệt riêng con trai ông là Ê-lê-a-sa trông coi Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va. 2 Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va được đặt tại Ki-ri-át Giê-a-rim trong một thời gian dài, khoảng hai mươi năm. Cả nhà Y-sơ-ra-ên đều than khóc và tìm kiếm Đức Giê-hô-va.

Suy ngẫm và hiểu

Dân Phi-li-tin quyết định trả lại Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời cho Y-sơ-ra-ên, nhưng để thử Đức Chúa Trời thêm nữa, họ đã lấy hai con bò đang nuôi con và thắng vào cỗ xe sẽ chở Hòm Giao Ước. Những con bò này đã đi thẳng đến Bết Sê-mết mà không quay đầu lại. Vì thế, điều đó xác nhận rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thật và những tai họa mà dân Phi-li-tin phải chịu là do Đức Chúa Trời đưa đến (6:1-18). Khi Hòm Giao Ước về đến Bết Sê-mết, một số người dân Y-sơ-ra-ên đã nhìn vào bên trong. Vì điều này, Đức Chúa Trời đánh chết 70 người. Lại một lần nữa, dân Y-sơ-ra-ên đã cho thấy rằng họ không sẵn sàng đứng trước Đức Chúa Trời thánh khiết, cũng như họ không sẵn sàng khi họ dùng Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời vì lợi ích của riêng mình trong chiến trận (6:19-7:2).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

6:1-18 Để chấm dứt các tai họa, dân Phi-li-tin đã dâng của lễ chuộc tội lên Đức Chúa Trời và gửi Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời trả lại cho Y-sơ-ra-ên. Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời được trả lại cho Y-sơ-ra-ên với những chiến lợi phẩm của chiến trận tượng trưng cho sự chiến thắng của Đức Chúa Trời. Vinh quang của Đức Chúa Trời từng được giấu kín vì việc thiếu đức tin của dân Y-sơ-ra-ên, nhưng chính Đức Chúa Trời đã phục hồi vinh quang của Ngài để bày tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời chân thật duy nhất.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

6:19-7:2 70 người dân Y-sơ-ra-ên, những người đã nhìn vào bên trong Hòm Giao Ước khi nó đến Bết Sê-mết, đã mất mạng. Điều này là vì họ đã xem Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời thánh khiết là một thứ để phô bày. Chúng ta phải kính sợ Đức Chúa Trời. Không kính sợ Đức Chúa Trời thì chẳng ai có thể đứng nổi được trước Ngài.

Tham khảo   

6:19 Bản văn tiếng Hê-bơ-rơ gây khó hiểu “bảy mươi người, năm mươi ngàn người’ có thể có nghĩa là “bảy mươi người, tức là cứ một ngàn người thì có năm người” (hoặc “mọi gia tộc”). Nếu điều này có nghĩa chính xác, thì dân số của thành sẽ là 14, 000 người (hoặc 14 gia tộc).

Cầu nguyện: Chúa Thánh của chúng con ôi, xin hãy giúp chúng con kính sợ và thuận phục Ngài để chúng con có thể đứng trước Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Nê-hê-mi 10-13

Bình Luận:

You may also like