Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Luật Cho Ngày Chuộc Tội (1)

Ngày 28 – Luật Cho Ngày Chuộc Tội (1)

by SU Việt Nam
30 đọc

Tất cả mọi người đều cần sự chuộc tội. Thậm chí cả thầy tế lễ thượng phẩm, người dâng tế lễ cho sự chuộc tội những người khác, cũng không thể đến trước Đức Chúa Trời mà trước tiên không dâng một tế lễ chuộc tội.

Lê-vi Ký 16:1-10 

1 Sau cái chết của hai con trai A-rôn khi họ đến gần Đức Giê-hô-va, Ngài phán với Môi-se: 2 “Con hãy nói với A-rôn, anh con, rằng không phải lúc nào cũng có thể vào Nơi Chí Thánh ở phía trong bức màn, trước nắp thi ân đặt trên Hòm Chứng Ước được đâu; nếu bất tuân sẽ phải chết, vì Ta hiện ra trong đám mây trên nắp thi ân.

3 A-rôn sẽ vào Nơi Chí Thánh như thế nầy: Người phải đem một con bò đực tơ để làm tế lễ chuộc tội và một con chiên đực để làm tế lễ thiêu. 4 A-rôn sẽ mặc áo dài thánh bằng vải gai, quần ngắn bằng vải gai, thắt đai lưng bằng vải gai và đội một cái mũ cũng bằng vải gai. Đó là bộ lễ phục thánh mà A-rôn sẽ mặc sau khi đã tắm trong nước. 5 A-rôn cũng nhận từ hội chúng Y-sơ-ra-ên hai con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội và một con chiên đực dùng làm tế lễ thiêu.

6 A-rôn sẽ dâng con bò để làm tế lễ chuộc tội cho chính mình và cử hành lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình. 7 Sau đó, người phải đem hai con dê đực đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa Lều Hội Kiến. 8 A-rôn sẽ bắt thăm chọn giữa hai con dê, một thăm thuộc về Đức Giê-hô-va, một thăm thuộc về A-xa-sên. 9 A-rôn sai đem con dê đực thuộc về Đức Giê-hô-va đến gần và dâng làm tế lễ chuộc tội. 10 Còn con dê thuộc về A-xa-sên sẽ dâng sống trước mặt Đức Giê-hô-va để làm lễ chuộc tội trên nó rồi thả vào hoang mạc cho A-xa-sên.

Suy ngẫm và hiểu

Thậm chí thầy tế lễ thượng phẩm cũng không thể vào Nơi Chí Thánh phía trong bức màn, nơi có Rương Giao Ước, bất cứ lúc nào. Họ chỉ có thể vào nơi đó một lần một năm vào Ngày Chuộc Tội. Thậm chí cả khi đó, họ cũng không thể đi vào nơi đó mà trước tiên không dâng một tế lễ chuộc tội, tắm rửa thân thể bằng nước, mặc trang phục thánh. Nếu họ không làm việc này, họ sẽ không tránh khỏi cái chết, cho dù họ là thầy tế lễ thượng phẩm. Điều này là bởi vì không ai có thể đến trước Đức Chúa Trời mà trước hết không giải quyết tội lỗi (c.1-10).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2 Sau khi nhắc cho A-rôn nhớ lại về sự cố hai người con trai của ông, những người đã lờ đi những nghi lễ và đã ngã xuống trước sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ra lệnh cho ông vào Nơi Thánh chỉ vào thời gian đã ấn định và chỉ qua những thủ tục đã quy định. Tuy vậy, bây giờ chúng ta có thể đến trước ngôi ân điển, nơi Đức Chúa Trời ngự, một cách dạn dĩ bất cứ lúc nào, trong Đấng Christ. Liệu chúng ta, một cách tình cờ, có lười biếng nỗ lực đi đến trước Đức Chúa Trời, dù biết ân điển kiểu này, hay không? Chúng ta hãy đến với Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào hàng ngày thông qua việc suy ngẫm lời Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-6 A-rôn phải dâng một tế lễ chuộc tội cho chính mình để có thể đi vào Nơi Thánh. Điều này là bởi vì ông phải nhận được ân điển của sự tha tội cho chính mình trước để thực hiện chức vụ của ông là thầy tế lễ thượng phẩm. Chúng ta hãy suy nghĩ về mình và tìm kiếm ân điển của Đức Chúa Trời trước tiên, trước khi chúng ta làm bất cứ việc gì.

Tham khảo

16:1-2 Tội lỗi của Na-đáp và A-bi-hu không chỉ đơn giản là bị say rượu (xem 10:9). Họ phạm tội khi đi vào (hoặc thử đi vào) Nơi Chí Thánh (phía trong bức màn).

16:3-10 Một trong những con dê được dâng lên vì tội lỗi của dân sự, thanh tẩy Lều Hội Kiến, trong khi con khác bị đuổi đi vẫn còn sống vào nơi hoang mạc. A-xa-sên (c.8, 10) có thể là một cái tên thích hợp. Hoặc, nó có thể là một từ ghép kết hợp giữa “con dê” và “thả đi”. Trong trường hợp đó nó sẽ có nghĩa là “con dê đi khỏi” (hoặc “con dê chịu tội”). Dù cách nào, con dê cũng được thả đi để mang đi tội lỗi khỏi Y-sơ-ra-ên.

Cầu nguyện: Chúng con ngợi khen và cảm tạ Ngài, Chúa ôi, vì ân điển qua đó Ngài đã ban Con của Ngài làm tế lế vì tội lỗi của chúng con và đã chào đón chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca 13-16

Bình Luận:

You may also like