Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Sự Tiết Dịch Từ Một Người Nữ

Ngày 27 – Sự Tiết Dịch Từ Một Người Nữ

by SU Việt Nam
30 đọc

Không có sự phân biệt giữa người nam và người nữ trong việc theo đuổi sự trọn vẹn và sự thánh khiết. Một thành viên của Hội Thánh phải nỗ lực để luôn luôn duy trì được sự thánh khiết, hầu cho mối tương giao với Đức Chúa Trời của họ không bị gãy đổ.

Lê-vi Ký 15:19-33

19 Một phụ nữ khi có kinh nguyệt thì phải chịu ô uế trong bảy ngày. Ai chạm đến người ấy sẽ bị ô uế đến chiều tối. 20 Bất cứ vật gì người nữ ấy nằm hay ngồi lên trong thời kỳ không tinh sạch nầy đều bị ô uế. 21 Ai đụng đến giường của người nữ ấy phải giặt quần áo, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. 22 Ai đụng đến vật gì người nữ ấy đã ngồi lên thì phải giặt quần áo, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. 23 Ai đụng đến giường hoặc vật gì người nữ ấy ngồi lên sẽ bị ô uế đến chiều tối. 24 Người đàn ông nào giao hợp với người đàn bà ấy thì sự ô uế sẽ lây sang người đàn ông và người ấy sẽ bị ô uế trong bảy ngày; giường người ấy nằm cũng sẽ bị ô uế.

25 Khi một phụ nữ bị rong huyết nhiều ngày không phải trong thời kỳ kinh nguyệt, hoặc rong huyết kéo dài quá thời kỳ kinh nguyệt, thì sẽ bị ô uế suốt thời gian rong huyết như trong thời gian có kinh vậy. 26 Bất cứ giường nào mà người nữ ấy nằm trong suốt thời gian bị rong huyết sẽ bị ô uế như giường của thời kỳ kinh nguyệt; và vật gì người nữ đó ngồi lên đều sẽ bị ô uế như trong thời gian có kinh. 27 Ai đụng đến các vật đó sẽ bị ô uế, phải giặt quần áo, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. 28 Khi huyết cầm lại, người đó phải đợi thêm bảy ngày nữa mới được xem là tinh sạch. 29 Đến ngày thứ tám người ấy phải bắt hai con chim gáy hoặc hai bồ câu đem đến thầy tế lễ tại cửa Lều Hội Kiến. 30 Thầy tế lễ phải dâng một con làm tế lễ chuộc tội và một con làm tế lễ thiêu. Như vậy, thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội trước mặt Đức Giê-hô-va cho người bị rong huyết.

31 Các con phải giữ cho dân Y-sơ-ra-ên cách ly trong thời gian họ bị ô uế; nếu không, họ sẽ chết trong sự ô uế mình vì đã làm ô uế Đền Tạm của Ta đang ở giữa họ.”

32 Đó là luật về sự ô uế của người mắc bệnh lậu hay người xuất tinh, 33 của người phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt, của người nam mắc bệnh lậu hay người nữ bị rong huyết, và của người đàn ông giao hợp với đàn bà trong thời kỳ kinh nguyệt.

Suy ngẫm 

Sau khi giải quyết trường hợp sự tiết dịch từ một người nữ giống cách Ngài giải quyết với sự tiết dịch từ một người nam (c.19-30), Đức Chúa Trời dạy dân Y-sơ-ra-ên điều gì đó đặc biệt quan trọng trong câu 31. Ngài phán rằng cho dù sự ô uế từ việc tiết dịch của thân thể ít nghiêm trọng hơn so với những tình trạng ô uế được giải quyết trước đó (chương 11-14), bởi vì nó tiếp tục khiến đền thờ của Đức Chúa Trời nên ô uế, thì nó có thể nguy hiểm. Tương tự, một mối quan hệ với Đức Chúa Trời không chỉ bị đe dọa theo tính nghiêm trọng hay mức độ của sự ô uế, nhưng mà cả bởi sự tồn tại của chính sự ô uế. Vì vậy, dân sự của Đức Chúa Trời phải xóa bỏ sự ô uế thậm chí ít nghiệm trọng hơn.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.31 Bởi vì Ngài là thánh, Đức Chúa Trời không thể ở cùng với bất cứ ai hoặc bất cứ vật gì không thanh sạch. Vì thế, chúng ta không thể ở cùng Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không thánh khiết và chúng ta không thể thờ phượng Ngài, nếu chúng ta không thanh sạch. Những phần nào trong đời sống riêng tư của chúng ta phải được thanh tẩy để sống đời sống thờ phượng cùng với Đức Chúa Trời?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.25-30 Nếu một người phụ nữ bị rong huyết thậm chí sau khi kỳ kinh nguyệt của người đã qua, người bị ô uế cho đến khi việc rong huyết chấm dứt. Thậm chí ngay sau khi việc rong huyết đã dừng, người cũng phải dâng hai con chim bồ câu làm tế lễ chuộc tội và tế lễ thiêu để được thanh sạch trở lại. Dầu vậy, điều khiến chúng ta bị ô uế bây giờ không phải chính huyết từ thân thể chúng ta, nhưng là việc không tin vào sự cứu chuộc đã ban cho chúng ta qua sự phục vụ của huyết. Không phải bởi lễ vật là một con chim bồ câu, nhưng mà là trong Đức Chúa Jêsus chúng ta được đi vào sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

15:19-23 Một người phụ nữ đang có kinh nguyệt là không thanh sạch, và sự ô uế của người có thể truyền sang những người khác.

15:25-30 Những luật này nói đến việc chảy máu không bình thường và không tự nhiên của một người nữ (so sánh với Mác 5:25-34).

15:31-33 làm ô uế Đền Tạm của Ta. Sự ô uế trong trại của người Y-sơ-ra-ên liên tục làm ô uế đền thờ. Đó là lý do tại sao cần phải được thanh tẩy vào Ngày Chuộc Tội (xem 16:16).

Cầu nguyện:

Xin hãy giúp chúng con phân biệt được những thứ không thanh sạch mà Ngài gớm ghiếc để chúng con có thể vui hưởng sự hiện diện thánh khiết của Ngài ngày hôm nay.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca 9-12

Bình Luận:

You may also like