Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Na-Đáp Và A-Bi-Hu Nhận Sự Trừng Phạt

Ngày 15 – Na-Đáp Và A-Bi-Hu Nhận Sự Trừng Phạt

by SU Việt Nam
30 đọc

Dân Y-sơ-ra-ên, những người trải nghiệm sự vinh quang của Đức Chúa Trời qua sự vâng lời, sau đó lại trải qua sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đối với sự bất tuân của hai con trai của A-rôn.

Lê-vi Ký 10:1-11

1 Hai con trai A-rôn là Na-đáp và A-bi-hu, mỗi người đều cầm lư hương, bỏ than đang cháy vào rồi để hương lên trên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va, là điều Ngài không phán dạy họ. 2 Một ngọn lửa phát ra từ trước mặt Đức Giê-hô-va thiêu nuốt họ; họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. 3 Môi-se nói với A-rôn: “Đó là điều Đức Giê-hô-va đã phán:

‘Giữa những người đến gần Ta

Ta sẽ tỏ bày đức thánh khiết;

Và trước mặt toàn dân

Ta sẽ được tôn vinh.’”

A-rôn nín lặng.

4 Môi-se gọi Mi-sa-ên và Ên-sa-phan, hai con trai của U-xi-ên là chú của A-rôn, và bảo họ: “Hãy đến khiêng xác của hai cháu khỏi nơi thánh và đem ra ngoài trại.” 5 Họ đến gần, dùng áo lót hai người kia đang mặc, kéo xác họ đưa ra ngoài trại, như lời Môi-se đã bảo.

6 Sau đó, Môi-se nói với A-rôn và hai con trai ông là Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma: “Đừng làm rối tóc, cũng đừng xé áo để anh và các cháu khỏi phải chết, và để Đức Giê-hô-va không nổi giận với cả hội chúng. Nhưng anh em của anh và cả nhà Y-sơ-ra-ên có thể khóc than những người vừa bị Đức Giê-hô-va thiêu đốt đó. 7 Đừng ra khỏi cửa Lều Hội Kiến trong lúc nầy để anh em khỏi chết, vì anh em đã được Đức Giê-hô-va xức dầu.” Họ làm theo lời Môi-se.

8 Đức Giê-hô-va phán với A-rôn: 9 “Con và các con trai của con không được uống rượu nho hay thức uống có men khi vào Lều Hội Kiến, kẻo các con phải chết. Đó là một mệnh lệnh đời đời cho mọi thế hệ. 10 Các con phải biết phân biệt giữa thánh khiết và phàm tục, giữa ô uế và thanh sạch, 11 và phải dạy dân Y-sơ-ra-ên mọi mệnh lệnh mà Đức Giê-hô-va đã phán dạy họ qua Môi-se.”

Suy ngẫm và hiểu

Khi Na-đáp và A-bi-hu đến trước Đức Chúa Trời với thứ lửa lạ, Ngài không phán dạy họ, một ngọn lửa đã đến từ Chúa và thiêu nuốt họ. Cho dù cái chết của họ rất đau đớn, A-rôn và những người con trai còn lại của ông bị cấm thậm chí cả việc bày tỏ sự thương tiếc Na-đáp và A-bi-hu. Sự kiện này chắc hẳn đã khiến dân Y-sơ-ra-ên nhận ra việc cẩu thả vi phạm những điều răn của Đức Chúa Trời là một tội lỗi nghiêm trọng đến dường nào (c.1-7). Đức Chúa Trời phán bảo A-rôn không được uống rượu nho hoặc các loại rượu mạnh. Điều này là bởi vì các thầy tế lễ không được làm nguy hại đến khả năng phân biệt thánh của họ (c.8-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2, 5 Đức Chúa Trời, Đấng đã giáng xuống lửa của sự vinh quang khi A-rôn vâng theo lời Ngài, cũng giáng xuống lửa của sự đoán phạt, khi Na-đáp và A-bi-hu bất tuân lời Ngài. Những tiếng reo vui mừng của dân sự đã trở thành sự im lặng của A-rôn, và những trang phục đầy sự vinh hiển của các thầy tế lễ đã trở thành quần áo của sự tang tóc đầy sỉ nhục. Đức Chúa Trời mong muốn “người phục vụ” hơn là một “lễ vật được chuẩn bị kỹ càng”, và “sự vâng lời” hơn là “sự hy sinh”.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-7 A-rôn và hai người con trai còn lại của ông không được phép bày tỏ sự đau buồn vì cái chết của Na-đáp và A-bi-hu. Điều này là bởi vì là các thầy tế lễ, họ phải được thanh sạch và thánh khiết mọi lúc, và cho dù họ là người nhà, họ cũng phải thừa nhận sự công bằng của sự phán xét của Đức Chúa Trời và tính nghiêm trọng của tội lỗi đó trước dân sự. Liệu có sự thành đạt hoặc giá trị nào mà chúng ta bám giữ bởi vì chúng ta nghĩ rằng nó quý giá hơn sự thánh khiết và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hay không?

Tham khảo

10:8-11 Đây là lần duy nhất trong Lê-vi Ký khi Đức Chúa Trời phán trực tiếp với một mình A-rôn. Đức Chúa Trời phác thảo ba vai trò chính của chức thầy tế lễ: (1) phân biệt giữa những người thánh khiết và người phàm tục, (2) cách ly người thanh sạch và người ô uế, và (3) dạy dân sự luật pháp của Đức Chúa Trời.

10:9-11 Rượu nho và rượu mạnh bị cấm khi các thầy tế lễ “làm nhiệm vụ”, để họ có thể trung tín thực hiện những trách nhiệm của mình. Về trách nhiệm của họ, xem thêm Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:10.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, cám ơn Ngài, Đấng đẹp lòng bởi sự vâng lời hơn là của tế lễ, vì đã ban cho chúng con một cơ hội nữa.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 11-13

Bình Luận:

You may also like