Home Dưỡng Linh Ngày 16 – A-Rôn Không Ăn Đồ Tế Lễ

Ngày 16 – A-Rôn Không Ăn Đồ Tế Lễ

by SU Việt Nam
30 đọc

A-rôn nghe thấy sự giải thích của Môi-se liên quan đến lễ vật họ phải ăn ở nơi thánh, nhưng ông đã thiêu lễ vật mà Na-đáp và A-bi-hu đã dâng, chứ không ăn.

Lê-vi Ký 10:12-20

12 Môi-se nói với A-rôn và hai người con trai còn lại của ông là Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma rằng: “Hãy lấy phần tế lễ chay còn lại sau khi đã dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va làm thành bánh không men và ăn gần bàn thờ, vì đó là phần rất thánh. 13 Phải ăn tế lễ nầy tại một nơi thánh vì đó là phần của anh và các con anh trích từ các lễ vật dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Tôi đã được truyền dặn như vậy. 14 Còn bộ sườn non đã dâng lên Đức Giê-hô-va như là một lễ vật đặc biệt và cái đùi đã trình dâng lên Chúa thì anh cùng các con trai con gái anh sẽ ăn tại một nơi thanh sạch. Các món đó đã được ban làm phần riêng cho anh và các con anh, trích từ tế lễ bình an của con dân Y-sơ-ra-ên. 15 Họ sẽ đem đến cái đùi đã dâng lên và bộ sườn non đã qua nghi thức đưa qua đưa lại, cùng với các phần mỡ của tế lễ thiêu bằng lửa, dâng lên theo nghi thức đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đó là phần thuộc về anh và các con anh, theo quy định vĩnh viễn mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy.”

16 Khi Môi-se hỏi về con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội thì thấy nó đã bị thiêu. Vì thế ông nổi giận với Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma là hai con trai còn lại của A-rôn, và nói: 17 “Tại sao các cháu không ăn thịt sinh tế chuộc tội trong một nơi thánh? Đó là một phần rất thánh mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các cháu để gánh lấy tội của hội chúng và làm lễ chuộc tội cho họ trước mặt Đức Giê-hô-va. 18 Vì huyết sinh tế nầy không được đem vào nơi thánh, nên các cháu phải ăn sinh tế đó trong một nơi thánh như lời ta đã căn dặn.” 19 A-rôn nói với Môi-se: “Hôm nay hai cháu đã dâng tế lễ chuộc tội và tế lễ thiêu trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng những việc rủi ro như thế đã xảy đến cho tôi mà hôm nay tôi còn ăn sinh tế chuộc tội, thì liệu có đẹp lòng Đức Giê-hô-va không?” 20 Nghe những lời nầy, Môi-se đồng ý.

Suy ngẫm và hiểu

Môi-se giải thích một lần nữa những luật lệ liên quan đến phần lễ vật của các thầy tế lễ. Tuy vậy, A-rôn không ăn thịt sinh tế mà Na-đáp và A-bi-hu đã dâng, như phần thuộc về ông, nhưng thay vào đó đã thiêu đốt chúng. Điều này là bởi vì ông tin rằng việc ăn những lễ vật của các con ông, những người đã chết một cách thê thảm khi dâng tế lễ chuộc tội, sẽ không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Dẫu rằng Môi-se tức giận khi lúc đầu phát hiện việc đã xảy ra, sau khi nghe A-rôn giải thích, Môi-se đã coi những hành động của A-rôn là đúng. Tương tự, một người làm công việc của Đức Chúa Trời không nên hành động một cách máy móc đối với những luật lệ của Ngài, nhưng phải đọc được tấm lòng của Đức Chúa Trời, Đấng lập ra những luật lệ này, và đáp ứng với tấm lòng đó (c.12-20).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-24 Mặc dù các lễ vật họ nhận được là phần thuộc về họ, vì chúng rất thánh, các thầy tế lễ cũng phải ăn chúng một cách cẩn thận ở nơi được lựa chọn, theo lời của Đức Chúa Trời. Liệu chúng ta có biết mọi thứ chúng ta có ngày hôm nay là vật thánh mà chúng ta đã nhận được từ Đức Chúa Trời, hay không? Liệu chúng ta có đang sống một lối sống của người hưởng thụ, chọn tiêu dùng những gì chúng ta kiếm được bằng bất kỳ cách nào chúng ta thích, hay không? Chúng ta hãy học cách sử dụng tiền bạc theo mục đích của Đức Chúa Trời, cho dù số tiền đó có nhỏ mức nào đi nữa.

C.16-20 Môi-se đã phản ứng một cách tức giận, khi ông phát hiện ra A-rôn và những người con trai còn lại của ông ấy không ăn con dê của tế lễ chuộc tội. Dầu vậy, cơn giận của ông dịu đi, khi ông nghe A-rôn giải thích rằng ông ấy không tin việc ăn lễ vật mà hai người con trai đã chết của ông đã dâng, thì sẽ làm vui lòng Đức Chúa Trời. Môi-se thấy rằng A-rôn, người đã ăn năn về hành động của các con trai mình đến mức từ bỏ những gì là quyền đúng đắn của ông, đã hành động một cách phải lẽ.

Tham khảo

10:16-20 Vào ngày cuối cùng của lễ phong chức thầy tế lễ, Môi-se phát hiện ra Ê-lê-a-xa và Y-tha-ma không tuân theo luật liên quan đến sinh tế. A-rôn tranh luận rằng những sự kiện của ngày hôm đó ngoại lệ đến mức quá nguy hiểm, nếu thực hiện nghi lễ. Môi-se nhận ra rằng, cho dù lỗi lầm đã xảy ra, A-rôn có một sự kính sợ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đúng đắn.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con giải quyết đúng đắn công việc mà Ngài giao phó cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 14-16

Bình Luận:

You may also like