Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Việc Biệt Riêng Ra Thánh Các Thầy Tế Lễ (1)

Ngày 12 – Việc Biệt Riêng Ra Thánh Các Thầy Tế Lễ (1)

by SU Việt Nam
30 đọc

Môi-se đem A-rôn và các con trai ông ấy đến, biệt riêng họ ra thánh, và thực hiện một nghi thức để khiến Đền Tạm nên thánh khiết. Cả Đền Tạm lẫn các thầy tế lễ đều không thể hoàn thành được vai trò của mình nếu không có việc xức dầu thánh.

Lê-vi Ký 8:1-21 

1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se rằng: 2 “Con hãy đem theo A-rôn và các con trai ông cùng các lễ phục, dầu xức, con bò làm tế lễ chuộc tội, hai con chiên đực và giỏ bánh không men, 3 rồi tập hợp toàn thể hội chúng tại cửa Lều Hội Kiến.”

4 Môi-se làm đúng theo lời Đức Giê-hô-va phán dặn, và hội chúng tập hợp tại cửa Lều Hội Kiến. 5 Môi-se nói với hội chúng rằng: “Đây là điều Đức Giê-hô-va truyền phải làm.”

6 Môi-se mời A-rôn và các con trai ông đến, rồi lấy nước rửa cho họ. 7 Ông mặc áo lót cho A-rôn, thắt đai lưng, mặc áo dài, mang ê-phót và thắt đai ê-phót. 8 Ông cũng mang bảng đeo ngực và gắn U-rim và Thu-mim vào cho A-rôn, 9 đội mũ lên đầu, gắn thẻ vàng trước mũ, tức là mão triều thánh, như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 10 Sau đó, Môi-se lấy dầu xức bôi lên đền tạm và mọi vật trong đó để biệt riêng ra thánh. 11 Ông cũng rảy dầu trên bàn thờ bảy lần và xức dầu bàn thờ cùng các vật dụng của bàn thờ, bồn và chân bồn để biệt riêng ra thánh. 12 Ông cũng đổ dầu xức trên đầu A-rôn và xức dầu để biệt riêng ông ra thánh. 13 Môi-se gọi các con trai A-rôn đến, mặc áo lót cho họ, thắt đai lưng, đội mũ lên đầu, như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

14 Ông cũng cho đem con bò đến để làm tế lễ chuộc tội. A-rôn và các con trai ông đặt tay trên đầu nó. 15 Môi-se giết nó, rồi dùng ngón tay lấy máu bôi lên các sừng chung quanh bàn thờ, thanh tẩy bàn thờ, và đổ máu còn lại dưới chân bàn thờ. Như vậy, ông đã biệt riêng bàn thờ ra thánh để làm lễ chuộc tội tại đó. 16 Ông lấy hết lớp mỡ bọc bộ lòng và phần ngon nhất của gan, hai trái cật và lớp mỡ bọc hai trái cật, rồi đem thiêu trên bàn thờ. 17 Còn con bò, da, thịt và phân thì ông đem thiêu bên ngoài trại, như Đức Giê-hô-va đã phán dặn ông.

18 Môi-se cũng cho đem con chiên đực dùng làm tế lễ thiêu đến. A-rôn và các con trai ông đặt tay trên đầu nó, 19 rồi Môi-se giết nó và rảy máu chung quanh bàn thờ. 20 Ông sả con chiên ra từng miếng, rồi đem thiêu đầu, các miếng thịt và mỡ. 21 Sau khi lấy nước rửa sạch bộ lòng và đùi, Môi-se đem thiêu toàn bộ con chiên trên bàn thờ. Đó là một tế lễ thiêu dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

Suy ngẫm và hiểu

Nội dung của chương 8 về việc biệt ra thánh các thầy tế lễ và nghi lễ khiến Đền Tạm thanh sạch và thánh khiết qua việc xức dầu, đã được đề cập đến trong Xuất Ai Cập Ký chương 29 và 30:26-29. Trước tiên, Môi-se thực hiện việc biệt ra thánh các thầy tế lễ và nghi lễ thanh tẩy Đền Tạm như Đức Chúa Trời đã ra lệnh. Sau đó, ông mặc cho A-rôn và các con trai ông bằng những trang phục của các thầy tế lễ và dâng một tế lễ chuộc tội. Môi-se làm tất cả những điều này theo như những sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời (c.1-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.2 Cho dù A-rôn đã làm một bò con vàng và dẫn dắt sự thờ lạy thần tượng, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho ông và khiến ông trở nên thầy tế lễ thượng phẩm của Y-sơ-ra-ên. Ngài đã khiến A-rôn, người tôi tớ sẽ thực hiện sự tha thứ, trải nghiệm sự tha thứ trước tiên. Tình yêu thương, ân điển và việc vô cùng kiên nhẫn của Đức Chúa Trời là cơ sở duy nhất, qua đó chúng ta có thể được tha thứ những tội lỗi của mình và được tiếp nhận là dân thánh của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-21 Môi-se đã rảy dầu lên Đền Tạm, những vật dụng của nó và trên  A-rôn, và như vậy đã biệt riêng họ ra thuộc về Đức Chúa Trời. Sau đó A-rôn và các con trai của ông đã đổ lên bàn thờ huyết của con sinh tế, mà họ đã đặt tay trên nó. Điều này cho thấy rằng các Cơ Đốc nhân, là những thầy tế lễ, có thể thực hiện mục vụ của mình chỉ qua sự xức dầu của Đức Thánh Linh, và rằng chỉ những người kinh nghiệm một cách sâu sắc ân điển của huyết, mới có thể tham gia vào các công việc của Chúa.

Tham khảo

8:1-4 Gần một phần ba trong số những công dụng của từ ra lệnh trong Lê-vi Ký xuất hiện trong chương 8. Khi học biết những mạng lệnh của Chúa, Môi-se hoàn toàn vâng lời. lối vào Lều Hội Kiến. Có nghĩa là lối vào sân Đền Tạm có bức màn che.

8:18-21 So sánh với Xuất Ai Cập Ký 29:15-18 và Lê-vi Ký 1. A-rôn và các con trai ông dâng chính mình bằng lễ vật là con chiên đực làm một tế lễ thiêu. Việc sử dụng con vật này, có thể đắt hơn một con dê (so sánh với 4:28 và 5:15, 18; 6:6), cho thấy tầm quan trọng hơn của A-rôn và các con trai ông so với các thầy tế lễ khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Đấng đã kêu gọi chúng con làm các thầy tế lễ giống như các vị vua, xin hãy giúp chúng con làm việc bằng quyền năng của Đức Thánh Linh và sống ghi nhớ ân điển bởi huyết.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 1-4

Bình Luận:

You may also like