Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Tế Lễ Bình An

Ngày 10 – Tế Lễ Bình An

by SU Việt Nam
30 đọc

Các loại tế lễ bình an khác nhau được mô tả, và dân Y-sơ-ra-ên bị cấm ăn mỡ cũng như huyết của những sinh tế này.

Lê-vi Ký 7:11-27 

11 “Đây là luật lệ về tế lễ bình an mà người nào cũng có thể dâng lên Đức Giê-hô-va. 12 Nếu người ấy dâng tế lễ để cảm tạ thì cùng với lễ vật cảm tạ, phải dâng bánh nhỏ không men pha dầu, bánh tráng không men phết dầu, và bánh làm bằng bột lúa mì trộn kỹ với dầu. 13 Cùng với sinh tế của tế lễ bình an để cảm tạ, người ấy cần dâng thêm bánh có men nữa. 14 Người ấy cũng lấy một ổ bánh trong mỗi loại như một lễ vật đặc biệt trình dâng lên Đức Giê-hô-va. Phần ấy thuộc về thầy tế lễ đã rảy máu sinh tế trong tế lễ bình an. 15 Thịt của sinh tế trong tế lễ bình an để cảm tạ phải được ăn trong ngày dâng tế lễ, không nên để gì sót lại đến sáng hôm sau. 16 Nếu tế lễ là do lời khấn nguyện hay lòng tự nguyện thì phải ăn sinh tế ngay trong ngày dâng hiến, phần còn lại được ăn ngày hôm sau. 17 Nhưng sang ngày thứ ba thì phải thiêu hết những gì còn lại. 18 Nếu ai ăn thịt tế lễ bình an trong ngày thứ ba thì tế lễ mà người đó dâng sẽ không được nhậm và không được kể là đã dâng tế lễ. Đó là một điều đáng ghê tởm, ai ăn thịt đó sẽ phải chịu hình phạt.

19 Thịt đã chạm đến vật gì ô uế thì không được ăn mà phải thiêu trong lửa. Còn thịt khác thì mọi người tinh sạch đều có thể ăn. 20 Người nào ở trong tình trạng ô uế mà ăn thịt tế lễ bình an dâng lên Đức Giê-hô-va thì sẽ bị trục xuất khỏi dân chúng. 21 Nếu ai chạm đến vật ô uế, hoặc của loài người hoặc của loài vật hoặc điều gì đáng ghê tởm, mà lại ăn thịt tế lễ bình an dâng lên Đức Giê-hô-va, thì người ấy sẽ bị trục xuất khỏi dân chúng.”

22 Đức Giê-hô-va lại phán dặn Môi-se: 23 “Con hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: Không được ăn một thứ mỡ nào, mỡ bò, mỡ chiên hay mỡ dê. 24 Mỡ của con thú chết tự nhiên hay bị thú dữ xé có thể dùng cho bất cứ việc gì, nhưng không được ăn. 25 Người nào ăn mỡ của con vật dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va sẽ bị trục xuất khỏi dân chúng. 26 Các con không được ăn huyết tại bất cứ nơi nào các con cư trú, dù đó là huyết chim hay súc vật. 27 Người nào ăn huyết sẽ bị trục xuất khỏi dân chúng.”

Suy ngẫm và hiểu

Trong đoạn này, ba loại tế lễ bình an khác nhau được giải thích. Thứ nhất, các lễ vật cảm tạ được dâng như một sự đáp ứng đối với sự cung ứng bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Thứ hai, tế lễ khấn nguyện được dâng như một việc thực hiện lời hứa nguyện. Thứ ba, tế lễ tự nguyện được dâng một cách tình nguyện, khi không đòi hỏi lễ vật đặc biệt nào (c.16). Có những luật lệ khác nhau được ban cho đối với mỗi loại tế lễ. Hãy chú ý rằng cả bánh có men và bánh không men được sử dụng trong những nghi lễ này, vì thế không có loại bánh nào tự nó là tốt hoặc xấu. Ngoài ra, những con vật được dâng làm tế lễ bình an phải được ăn ngay sau khi giết, và nếu chúng được ăn muộn, hoặc chúng bị ô uế bởi sự không thanh sạch, thì người vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi dân sự (c.20). Đây là một sự trừng phạt nghiêm trọng, bởi vì nó tượng trưng cho việc rút phép thông công khỏi dân giao ước của Đức Chúa Trời, ở ngoài, dân đó không có khả năng có sự cứu chuộc cách thông thường. Khác hẳn bất cứ nơi nào, dân Y-sơ-ra-ên cũng không được ăn huyết hoặc mỡ của con sinh tế.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.12 trở đi. Đức Chúa Trời xứng đáng được thờ phượng một cách đa dạng: Nhờ Ngài chúng ta có được sự cứu chuộc; điều chúng ta hứa nguyện với Ngài phải được hoàn thành; và chúng ta dâng lên Ngài sự thờ phượng chỉ bởi vì Ngài là ai, thậm chí khác hẳn những gì Ngài đã làm cho chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-16. Chúng ta được kêu gọi thờ phượng Đức Chúa Trời bằng những cách khác nhau. Chúng ta hãy tập chú vào những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta, những điều chúng ta đã hứa với Ngài, và cuối cùng, Ngài xứng đáng được sự ngợi khen của chúng ta chỉ bởi vì Ngài là Đấng như thế nào.

Tham khảo   

7:11-36 Tế lễ bình an (xem cả 3:1-17) được chia nhỏ thành ba loại: tạ ơn đáp lại sự thương xót của Đức Chúa Trời (7:12, 13, 15), một lời thề ước (một tế lễ để làm thành một lời thề ước c.16), và một tế lễ tình nguyện (khi không có nghĩa vụ cụ thể nào phải dâng một tế lễ c.16). Bị truất khỏi dân sự của Ngài (c.20, 21, 25, 27) có thể có nghĩa là người đó bị phân cách khỏi cộng đồng, hoặc nó có thể có nghĩa là người đó thực sự đã chết (so sánh với Xuất Ai Cập Ký 31:14; Dân Số Ký 4:18-20).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con cầu nguyện rằng sự thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng con được phong phú và sâu sắc.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xa-cha-ri 12-14

Bình Luận:

You may also like