Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Những Hướng Dẫn Cho Các Tế Lễ Của Các Thầy Tế Lễ (2): Tế Lễ Chuộc Tội Và Tế Lễ Chuộc Lỗi

Ngày 09 – Những Hướng Dẫn Cho Các Tế Lễ Của Các Thầy Tế Lễ (2): Tế Lễ Chuộc Tội Và Tế Lễ Chuộc Lỗi

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn ngày hôm nay nói về nhiệm vụ và thẩm quyền của một thầy tế lễ trong những vấn đề liên quan đến tế lễ chuộc tội và tế lễ chuộc lỗi.

Lê-vi Ký 6:24-7:10 

24 Đức Giê-hô-va lại phán dặn Môi-se: 25 “Con hãy truyền cho A-rôn và con cháu người luật về tế lễ chuộc tội như sau: Sinh tế cho lễ chuộc tội phải được giết trước mặt Đức Giê-hô-va, phía bắc bàn thờ, tại nơi giết các con vật làm tế lễ thiêu. Đó là sinh tế rất thánh. 26 Thầy tế lễ dâng sinh tế chuộc tội sẽ ăn lễ vật đó trong một nơi thánh, tức là trong hành lang của Lều Hội Kiến. 27 Người nào hoặc vật nào chạm đến thịt sinh tế sẽ bị thiệt hại, vì thịt đó được biệt ra thánh. Nếu huyết sinh tế văng lên áo thì phải giặt áo đó trong một nơi thánh. 28 Nồi đất dùng nấu thịt sinh tế sẽ phải đập bể đi; nhưng nếu nấu bằng nồi đồng thì phải cạo nồi và rửa bằng nước cho sạch. 29 Tất cả người nam thuộc gia đình thầy tế lễ đều được ăn phần ấy, đó là một phần rất thánh. 30 Nhưng không được ăn thịt sinh tế chuộc tội mà phải đốt đi, vì huyết nó đã được đem vào Lều Hội Kiến để làm lễ chuộc tội tại Nơi Thánh.”

7 1 “Đây là luật về tế lễ chuộc lỗi, một tế lễ rất thánh: 2 Hãy giết sinh tế chuộc lỗi tại nơi giết các con vật làm tế lễ thiêu, rồi rảy máu nó chung quanh bàn thờ. 3 Hãy dâng tất cả mỡ, mỡ đuôi và mỡ bọc bộ lòng, 4 hai trái cật, mỡ trên hai trái cật gần lưng và phần ngon nhất của gan gỡ chung với hai trái cật. 5 Thầy tế lễ sẽ thiêu những thứ đó trên bàn thờ như một tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Đó là tế lễ chuộc lỗi. 6 Tất cả người nam thuộc gia đình thầy tế lễ đều được ăn phần ấy trong một nơi thánh; đó là phần rất thánh.

7 Tế lễ chuộc lỗi cũng giống tế lễ chuộc tội, cả hai đều có cùng một luật. Sinh tế sẽ thuộc về thầy tế lễ nào dâng nó làm lễ chuộc tội. 8 Thầy tế lễ dâng tế lễ thiêu cho người nào thì da của sinh tế dâng làm tế lễ thiêu sẽ thuộc về thầy tế lễ đó. 9 Tất cả tế lễ chay hoặc nướng trong lò hoặc chiên trong chảo hay nướng trên vỉ đều thuộc về thầy tế lễ đứng dâng. 10 Nhưng mọi lễ vật chay khác chưa nấu, đã pha dầu hoặc để khô, đều được chia đều cho các con cháu A-rôn.”

Suy ngẫm và hiểu

Bởi vì các lễ vật sử dụng làm tế lễ chuộc tội là thánh khiết, những người chạm vào những lễ vật này cũng trở nên thánh khiết. Cũng giống như ánh sáng xua đi bóng tối, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua những lễ vật thánh khiết (6:24-30). Hơn nữa, tất cả những phần còn lại của lễ vật, trừ phần lớn mỡ quý giá, được ban cho thầy tế lễ. Bằng cách này, Đức Chúa Trời nhận phần quý giá nhất (mỡ), và vào lúc Đức Chúa Trời ban sự quý giá nhất (sự tha thứ tội lỗi), Ngài không quên những nhu cầu của các thầy tế lễ (7:1-10).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

6:25-29 Bởi vì tế lễ chuộc tội là thánh khiết nhất, nó phải được dòng dõi những người nam của A-rôn giết và ăn ở một nơi thánh khiết. Dường như chỉ có “sự thánh khiết” được nhấn mạnh bởi vì tế lễ chuộc tội là một tế lễ làm sạch sự ô uế của tội lỗi và khiến cho người đó được thanh sạch. Chúng ta là các Cơ Đốc nhân “những người đã thoát khỏi lầm lỗi và thân thể của họ được làm sạch hoàn toàn bằng nước thánh khiết, bằng sự đổ huyết của Đức Chúa Jêsus trong tấm lòng chúng ta”… [vì thế] “hãy đến gần Đức Chúa Trời với một tấm lòng đầy sự xác quyết của đức tin” (Hê-bơ-rơ 10:19-22).

7:7-10 Các thầy tế lễ thực hiện nhiệm vụ của mình, có thể ăn bánh nướng để trong tấm da các con vật dâng làm tế lễ và tế lễ chay được dâng lên. Giống với việc này, để đổi lấy việc không phải làm việc khác nhằm duy trì cuộc sống của họ, Đức Chúa Trời đảm bảo đời sống của họ thông qua việc bồi thường của dân sự (tế lễ chuộc lỗi), và thay vào việc dự trữ của cải, họ phải dựa vào Đức Chúa Trời, Đấng cung ứng vào đúng thời điểm.

Tham khảo   

7:1-7 Nghi lễ này giống như một trong các tế lễ khác, nhưng nó không giống hệt như bất cứ nghi lễ nào trong số đó. Giống như trong tế lễ chuộc tội, phần thịt còn lại thuộc về thầy tế lễ và gia đình ông ấy. 7:1-10 Phân đoạn này tập trung vào việc tế lễ chuộc tội phải làm như thế nào. Phân đoạn trước đó (5:14-6:7) tập trung vào việc nó phải được dâng lên khi nào.

Cầu nguyện: Xin hãy khiến tấm lòng và đời sống của chúng con nên thánh, và giúp chúng con chăm lo cho những nhu cầu của các thành viên khác phục vụ trong Hội Thánh.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xa-cha-ri 9-11

Bình Luận:

You may also like