Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Đức Chúa Jêsus, Chuẩn Bị Lễ Vượt Qua

Ngày 18 – Đức Chúa Jêsus, Chuẩn Bị Lễ Vượt Qua

by SU Việt Nam
30 đọc

Đúng như lễ Vượt Qua được chuẩn bị, khi Đức Chúa Jêsus phán bảo với các môn đồ Ngài lễ đó sẽ xảy ra, kế hoạch của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi cũng sẽ được thực hiện như đã phán.

Lu-ca 22:1-13 

1 Lễ Bánh Không Men, tức là lễ Vượt Qua đã đến gần. 2 Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách để giết Đức Chúa Jêsus, vì họ sợ dân chúng.

3 Lúc ấy, quỷ Sa-tan nhập vào Giu-đa, gọi là Ích-ca-ri-ốt, là một trong số mười hai sứ đồ. 4 Nó đi và bàn tính với các thầy tế lễ cả cùng các viên chức quản lý về cách mà nó có thể nộp Ngài cho họ. 5 Họ mừng lắm và hứa sẽ cho nó tiền bạc. 6 Nó đã ưng thuận và tìm dịp để nộp Đức Chúa Jêsus trong lúc dân chúng không có ở đó.

7 Đến ngày lễ Bánh Không Men, là ngày người ta phải giết chiên con lễ Vượt Qua, 8 Đức Chúa Jêsus sai Phi-e-rơ và Giăng đi và phán: “Hãy đi sửa soạn lễ Vượt Qua để chúng ta cùng ăn.” 9 Hai người thưa: “Thầy muốn chúng con sửa soạn lễ ấy tại đâu?” 10 Ngài đáp: “Khi vào thành, có một người mang vò nước sẽ gặp các con; hãy theo người ấy vào nhà 11 và nói với chủ nhà: ‘Thầy hỏi ông rằng: Phòng khách mà Ta và các môn đồ sẽ ăn lễ Vượt Qua ở đâu?’ 12 Chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng lớn trên lầu, đồ đạc sẵn sàng, rồi các con hãy dọn ở đó.” 13 Hai môn đồ đi và gặp những điều đúng như Ngài đã phán, rồi họ sửa soạn lễ Vượt Qua.

Suy ngẫm và hiểu

Lễ Vượt Qua là ngày tưởng nhớ sự giải cứu của Đức Chúa Trời cho dân Ngài. Vào chính ngày này, các lãnh đạo tôn giáo, các thầy tế lễ và các chuyên gia kinh luật đang bàn mưu để giết Đức Chúa Jêsus. Cũng trong ngày đó, Sa-tan đã nhập vào Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai môn đồ của Đức Chúa Jêsus, và Giu-đa đã đồng ý nộp Đức Chúa Jêsus cho các lãnh đạo tôn giáo để đổi lấy tiền (c.4-6).

Khi chuẩn bị lễ Vượt Qua, lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus và sự ứng nghiệm của các lời đó được nhiều lần đề cập tới. “Đến ngày” (c.7), đặc biệt, cho thấy rằng thời điểm của sự ứng nghiệm đã tới. Mọi thứ sẽ được ứng nghiệm như Đức Chúa Jêsus đã phán (c.7-13).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

Vv.7-13 Đức Chúa Jêsus ân cần chuẩn bị lễ Vượt Qua cho các môn đồ Ngài. Điều này minh chứng rằng sự chết của Đức Chúa Jêsus không phải là kết quả của âm mưu của các lãnh đạo tôn giáo hay sự phản bội của Giu-đa, mà là sự chủ động và sự thuận phục của Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus đã vâng phục đường lối của thập tự giá vì đó là ý muốn của Cha và là cách để cứu dân của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy suy ngẫm về sự chuẩn bị và sự vâng phục của Chúa để cứu chúng ta. Chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu của Chúa hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-6 Đôi mắt và tấm lòng của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai môn đồ, bị mù lòa bởi lòng tham và sự ám ảnh bởi tiền bạc, và vì thế trở thành công cụ của Sa-tan. Nếu chúng ta không tự bỏ mình mỗi ngày, chúng ta cũng sẽ phản bội Chúa, Đấng chúng ta đã tin và theo, và trở thành những người bất tuân nước Trời.

Tham khảo   

22:1 Lễ Bánh Không Men kéo dài từ ngày 15 đến ngày 21 của Ni-san, là tháng đầu tiên theo lịch Do Thái (tháng Ba/ tháng Tư theo lịch thế giới ngày nay). 22:1 Các thầy Tế Lễ cả và các thầy thông giáo đang hoạt động theo nhóm. “Thầy Tế Lễ cả” không phải là thầy Tế Lễ thượng phẩm, nhưng là thành viên của gia đình thầy tế lễ nổi bật nhất.

22:3 Giu-đa chưa từng tin Đức Chúa Jêsus một cách thực sự, và Đức Chúa Jêsus đã biết điều này (xem Giăng 6:64, 70). Dường như chẳng có ai trong số các môn đồ còn lại nhận ra điều đó. Mẫu hành vi không trung thực của Giu-đa là bằng chứng về sự vô tín của ông ta (xem Giăng 12:6). Bấy giờ, với sự tán thành trong tấm lòng tội lỗi của Giu-đa, Sa-tan đã nhập vào Giu-đa, xúi giục hắn đi đến với các thầy tế lễ để âm mưu chống lại Đức Chúa Jêsus (22:4; cũng xem Giăng 13:27).

Cầu nguyện: Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con tránh xa những người có âm mưu gian ác, và xin hãy giúp chúng con là những môn đồ trưởng thành, những người được dẫn dắt bởi Lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Đa-ni-ên 1-3

Bình Luận:

You may also like