Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Những Giáo Sư Giả Hình Và Người Góa Phụ Sốt Sắng

Ngày 14 – Những Giáo Sư Giả Hình Và Người Góa Phụ Sốt Sắng

by SU Việt Nam
30 đọc

Người ta theo đuổi những điều tốt và đẹp theo con mắt của riêng họ, nhưng Đức Chúa Jêsus dạy chúng ta dành sự quan tâm và chăm sóc cho những người yếu đuối và bị xem là vô dụng.

Lu-ca 20:41-21:4 

41 Đức Chúa Jêsus hỏi họ: “Tại sao người ta lại nói Đấng Christ là con vua Đa-vít? 42 Vì chính vua Đa-vít đã nói trong sách Thi Thiên rằng:

‘Chúa phán với Chúa tôi: Hãy ngồi bên phải Ta,

43 Cho đến khi Ta đặt các kẻ thù của con làm bệ chân cho con.’

44 Như thế, vua Đa-vít gọi Ngài là Chúa, vậy làm sao Ngài lại là con vua ấy được?”

45 Khi dân chúng đang lắng nghe thì Chúa phán với các môn đồ: 46 “Hãy đề phòng các thầy thông giáo là những người ưa mặc áo dài đi dạo, thích được chào giữa phố chợ, muốn ngồi ghế quan trọng nhất trong các nhà hội và chỗ danh dự trong các bữa tiệc. 47 Họ làm bộ đọc lời cầu nguyện dài mà nuốt nhà của các bà góa. Họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn.”

21

1 Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng của họ vào thùng lạc hiến. 2 Ngài cũng thấy một bà góa nghèo dâng vào hai đồng tiền. 3 Ngài phán: “Thật, Ta bảo các con, bà góa nghèo nầy đã dâng nhiều hơn tất cả những người khác. 4 Vì mọi người đều lấy của dư mình mà dâng, còn bà góa nầy rất nghèo túng nhưng đã dâng tất cả những gì bà ấy có để nuôi sống mình.”

Suy ngẫm và hiểu

Người Do Thái đang chờ đợi Đấng Mê-si-a, hậu tự của Đa-vít, Đấng sẽ giải phóng họ về mặt chính trị khỏi La Mã. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus đã sửa lại thuyết thần học của họ bằng cách trích dẫn Thi Thiên 110:1. Đức Chúa Jêsus còn lớn hơn hậu tự của Đa-vít (1:32-33) theo huyết thống: Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng đã đến trong thân xác (20:41-44). Sau đó Đức Chúa Jêsus đã so sánh những hành động của các thầy thông giáo với những hành động của góa phụ nghèo, để chỉ cho các môn đồ thấy rằng nước Trời ở trong những người nghèo – những người mà mắt của Đức Chúa Jêsus đang dõi theo (20:45-21:4).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

20:41-44 Đức Chúa Jêsus nhấn mạnh rằng Ngài không chỉ là con của Đa-vít, mà còn là “Chúa” của Đa-vít. Nói cách khác, Đức Chúa Jêsus đang phán rằng Ngài không chỉ là Chúa của người Do Thái, mà còn là “Chúa của mọi dân”, và Ngài là “Vua”, Đấng thiết lập “nước Trời”.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

20: 47-21: 4 Sự tận hiến của bà góa, người đã dâng tất cả những gì mà bà có, bất chấp hoàn cảnh khó khăn của mình, là một sự tương phản hoàn toàn với lòng tham của các thầy thông giáo, những kẻ săn của cải của gia đình bà góa. Chúa khước từ những lời cầu nguyện và những món quà giả hình của các thầy thông giáo, nhưng chấp nhận của dâng sốt sắng của bà góa. “Sự thật và tính chân thành” làm đẹp lòng Chúa chứ không phải “nhiều hơn và vĩ đại hơn”. Những điều chân thật và chân thành mà chúng ta tận hiến cho Chúa và những người lân cận của chúng ta là gì?“Tất cả những gì của chúng ta” mà chúng ta có thể dâng cho Chúa là gì?

Tham khảo   

20:41-44 Làm thế nào người ta có thể nói rằng Đấng Christ là con vua Đa-vít? Đức Chúa Jêsus trả lời câu hỏi của chính Ngài. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Jêsus còn hơn cả con của Đa-vít. Đức Chúa Jêsus trích dẫn Thi Thiên 110:1: Đa-vít … gọi … “Chúa” (Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên) phán với Chúa tôi” (Đấng Mê-si-a). (Tiếp tục phần tham khảo 2).

“Hãy ngồi bên phải Ta”.Chúa (Đấng Mê-si-a) được ban cho vị trí danh dự. Vì Đa-vít gọi Đấng Mê-si-a là Chúa ông,  vậy làm sao Ngài là con ông được? Nghĩa là, Đức Chúa Jêsus là con trai duy nhất của Đa-vít thế nào được?Trên thực tế, Đấng Mê-si-a còn lớn hơn tổ phụ Đa-vít của Ngài, và vì thế Đa-vít gọi Ngài là Chúa.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con xưng nhận Ngài là Chúa của chúng con, và xin hãy giúp chúng con sống đời sống theo những cách không làm hổ thẹn sự xưng nhận này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 33-36

Bình Luận:

You may also like