Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Chuyện Ngụ Ngôn Về Những Người Thuê Vườn Nho

Ngày 11 – Chuyện Ngụ Ngôn Về Những Người Thuê Vườn Nho

by SU Việt Nam
30 đọc

Chuyện ngụ ngôn về những người thuê cho thấy sẽ đến thời điểm khi Đức Chúa Trời sẽ phán định về những việc của chúng ta mà không cần một sự trả lời thích đáng nào, chúng ta sẽ không thể tránh được sự đoán xét của Đức Chúa Trời, dẫu cho Ngài có thể hay thương xót.

Lu-ca 20:9-18 

9 Đức Chúa Jêsus bắt đầu kể cho dân chúng ẩn dụ nầy: “Một người kia trồng một vườn nho và cho những người trồng nho thuê, rồi đi đến một xứ khác trong một thời gian dài. 10 Đến mùa, chủ sai một đầy tớ đến gặp những người trồng nho để nhận phần hoa lợi của vườn nho. Nhưng các người trồng nho đánh đầy tớ, rồi đuổi về tay không. 11 Chủ sai tiếp một đầy tớ khác, nhưng họ cũng đánh đập, nhục mạ và đuổi về tay không. 12 Chủ lại sai một đầy tớ thứ ba nữa, nhưng họ cũng đánh nó bị thương và đuổi đi. 13 Bấy giờ, chủ vườn nho nói: ‘Ta phải làm gì đây? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta đến, có thể họ sẽ kính nể!’ 14 Nhưng khi thấy con trai ấy, các người trồng nho bàn với nhau: ‘Đây là con thừa kế, hãy giết nó thì gia tài sẽ về tay chúng ta.’ 15 Chúng ném con trai ấy ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy chủ vườn nho sẽ xử chúng ra sao? 16 Ông ta sẽ đến và diệt bọn trồng nho ấy, rồi giao vườn nho cho những người khác.” Khi nghe những lời ấy, họ nói: “Đời nào có chuyện đó!” 17 Đức Chúa Jêsus nhìn họ và nói: “Vậy thì lời chép nầy có nghĩa gì:

‘Hòn đá bị thợ xây nhà loại ra,

Đã trở nên đá góc nhà.’

18 Ai ngã nhằm đá nầy thì sẽ bị giập nát, còn đá nầy rơi trúng ai thì sẽ nghiền nát người ấy.” 19 Chính giờ đó, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách bắt Ngài, vì biết Ngài dùng ẩn dụ ấy ám chỉ họ, nhưng họ lại sợ dân chúng.

Suy ngẫm và hiểu                                             

Khi người chủ vườn nho yêu cầu những người trồng nho một chút hoa lợi, ông ta đang yêu cầu một sự thanh toán. Nhưng những người trồng nho đã khước từ yêu cầu của người chủ và để cho người đầy tớ của ông về tay không. Người chủ đã tìm những cách hòa bình và đối xử kiên nhẫn với những người trồng nho, nhưng khi những người trồng nho tham lam đã giết con trai của người chủ, người chủ không có lựa chọn nào nữa, ngoài việc đoán xét họ. Phần cuối của chuyện ngụ ngôn này cho chúng ta biết sự đoán xét trên những người trồng nho, nhưng trọng tâm câu chuyện ngụ ngôn này là con của người chủ vườn nho, Đức Chúa Jêsus và sự tàn phá Giê-ru-sa-lem (c.1-16). Nhưng Đức Chúa Jêsus sẽ sống lại sau khi chết và phục hồi Y-sơ-ra-ên (Thi Thiên 118:22) (c.17-18).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.9-13 Giống như người chủ vườn nho, là người liên tục sai các đầy tớ mình đến với những người trồng nho, Đức Chúa Trời phán với chúng ta một cách liên tục và kiên nhẫn. Chúng ta có lắng nghe lời Ngài một cách khiêm nhường để nhận ra ý muốn của Ngài chứ không phải là nhận được những điều vì lợi ích của riêng chúng ta, hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13-15 Sự trông đợi của người chủ là những người trồng nho sẽ tôn trọng con mình, đã bị coi thường bởi những hành động gian ác của những kẻ thuê vườn nho. Đã không tôn trọng sự tử tế của người chủ vườn nho, họ lại còn chiếm vườn nho bằng cách giết con trai của người chủ.Hậu quả của những hành động này là những kẻ thuê vườn nho này tự mang đến sự đoán xét cho mình. Chúng ta có kính mến Chúa nhiều như Ngài mong đợi chúng ta, hay không? Chúng ta có sống đời sống của mình, không cần Chúa mà chỉ quan tâm đến những kế hoạch ngu dại và vô ích của chúng ta, hay không?

Tham khảo   

20:9-18 Chuyện ngụ ngôn này, khi phán với dân chúng (c.1, 9), lại nhằm vào những kẻ thù của Đức Chúa Jêsus (19:47; 20: 1, 19). Chuyện có ý như một phép so sánh cho thấy rằng Đức Chúa Trời (“người chủ”, c.13) đang cất vương quốc Ngài khỏi Y-sơ-ra-ên. 20:10-12. Chủ sai. Người này đã sai ba người đầy tớ của mình đi, có lẽ biểu thị các tiên tri trong Cựu Ước, để kiểm tra những người thuê vườn nho.

20:16 Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt những người thuê vườn nho đó.Với một ý nghĩa mở đầu, điều này đã xảy ra trong thời gian tàn phá Giê-ru-sa-lem vào năm 70 SCN.Theo một nghĩa đầy đủ hơn, nó đề cập đến sự đoán xét cuối cùng.Đời nào có chuyện đó! Những người nghe có cảm giác rằng câu chuyện ngụ ngôn này ám chỉ đến dân Y-sơ-ra-ên.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con xoay bỏ khỏi tấm lòng bướng bỉnh và gian ác của chúng con, và phụ thuộc vào Ngài khi chúng con trông coi vườn nho mà Ngài đã giao cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 22-24

Bình Luận:

You may also like