Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Tranh Luận Về Thẩm Quyền Giảng Dạy Của Đức Chúa Jêsus

Ngày 10 – Tranh Luận Về Thẩm Quyền Giảng Dạy Của Đức Chúa Jêsus

by SU Việt Nam
30 đọc

Những chức sắc của đền thờ đã không thấy Đức Chúa Jêsus là Chúa của đền thờ, và đã chất vấn, Ngài đã nhận được thẩm quyền đuổi người buôn kẻ bán ra khỏi đền thờ và giảng dạy trong đền thờ từ đâu.

Lu-ca 20:1-8 

1 Một hôm, khi Đức Chúa Jêsus đang dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và rao giảng Tin Lành thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão đến 2 hỏi Ngài rằng: “Hãy cho chúng tôi biết bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc nầy, hay ai đã cho Thầy thẩm quyền ấy?” 3 Ngài đáp: “Ta cũng hỏi các ngươi một câu. Hãy nói cho Ta: 4 Báp-têm của Giăng đến từ trời hay đến từ loài người?” 5 Họ bàn luận với nhau: “Nếu chúng ta nói: ‘Từ trời,’ thì ông ấy sẽ nói: ‘Vậy tại sao các ông không tin Giăng?’ 6 Còn nếu chúng ta nói: ‘Từ loài người’ thì cả dân chúng sẽ ném đá chúng ta, vì họ đã tin chắc Giăng là một nhà tiên tri.” 7 Vì vậy, họ trả lời rằng họ không biết báp-têm ấy đến từ đâu. 8 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những việc nầy.”

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus dẹp sạch và giảng dạy trong đền thờ, các chức sắc của đền thờ đã lập mưu để thử và gài bẫy Ngài. Vì thế họ đã hỏi Đức Chúa Jêsus bởi thẩm quyền nào mà Ngài đã làm những điều này. Thực tế, điều đó đã chứng minh cho nhiều người thấy, rằng Đức Chúa Jêsus đang công bố Phúc Âm về nước Trời bằng thẩm quyền của Đức Chúa Trời, nhưng việc họ đã chất vấn Đức Chúa Jêsus về điều này cho thấy rằng mắt, tai và tấm lòng của họ đã hoàn toàn đóng lại đối với Đức Chúa Trời (c.1-8).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-8 Các chức sắc đền thờ đã rất giận dữ khi Đức Chúa Jêsus đuổi kẻ buôn người bán ra khỏi đền thờ và hàng ngày giảng dạy Phúc Âm ở đền thờ mà không được họ chấp thuận. Vì vậy, họ đã hỏi Đức Chúa Jêsus, Chúa của đền thờ, một cách dại dột, thẩm quyền của Ngài đến từ đâu. Đáp lại, Đức Chúa Jêsus hỏi họ có phải phép báp-têm của Giăng đến từ trời hay từ loài người. (Điều này là vì phép báp-têm từ trời làm chứng cho Đức Chúa Jêsus [3:21-22]). Giới chức sắc biết cho dù câu trả lời mà họ đưa ra như thế nào đi nữa,  họ cũng sẽ bị dồn vào thế bí, cho nên họ nói rằng họ không biết câu trả lời. Thực tế là họ không quan tâm đến chân lý, mà chỉ muốn tham gia vào một cuộc dành giật quyền lực. Họ sẵn lòng làm bất cứ điều gì – xuyên tạc chân lý hoặc trừ khử bất cứ ai – để giữ gìn quyền lực của họ và đặc quyền đặc lợi mà họ đạt được bằng tiền bạc. Chúng ta có thay đổi những giá trị của mình đối với những điều mà chân lý dạy chúng ta và không bóp méo chân lý vì điều mà chúng ta ham muốn, hay không?

Tham khảo   

20:1-8 Khi Đức Chúa Jêsus đang giảng dạy. Xem 19:47. Những điều này không chỉ mô tả việc dẹp sạch đền thờ của Đức Chúa Jêsus, mà còn miêu tả sự chữa lành và sự dạy dỗ của Ngài trong đền thờ nữa. Ngài không phải là một người có thẩm quyền chính thức của thầy tế lễ, cũng không có thẩm quyền của chuyên gia kinh luật (Tiếp tục phần tham khảo 2).

Là phép báp-têm (đó chính là chức vụ) của Giăng … từ trời (đó là “từ Đức Chúa Trời”; 15:7, 18, 21) hoặc từ loài người (nghĩa là, phép báp-têm này chỉ đến từ loài người, phải không?)Kẻ thù không có cơ sở nào để đánh giá chức vụ của Đức Chúa Jêsus.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp cộng đồng của chúng con không có những cá nhân xuyên tạc chân lý nhằm mục đích dành lấy quyền lực.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 19-21

Bình Luận:

You may also like