Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Phần Thưởng Của Lòng Trung Thành

Ngày 07 – Phần Thưởng Của Lòng Trung Thành

by SU Việt Nam
30 đọc

Chúng ta có thể trung thành chỉ khi chúng ta hiểu đúng về Đức Chúa Jêsus, và vì thế, vào ngày cuối cùng, chúng ta sẽ nhận phần thưởng của sự trung thành thay vì sự đoán xét về lòng bất trung.

Lu-ca 19:11-27

11 Trong khi họ nghe những lời ấy, Đức Chúa Jêsus kể thêm một ẩn dụ, vì Ngài gần đến thành Giê-ru-sa-lem nên người ta tưởng rằng vương quốc Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện ngay. 12 Vì thế, Ngài phán: “Có một nhà quý tộc đi đến một xứ xa để được phong vương, rồi sẽ trở về. 13 Ông gọi mười trong số những đầy tớ của ông đến, giao cho họ mười nén bạc và bảo: ‘Hãy làm lợi ra cho đến khi ta trở về.’ 14 Nhưng thần dân của xứ ông ghét ông nên sai sứ giả theo sau ông và nói: ‘Chúng tôi không muốn người nầy cai trị chúng tôi!’ 15 Sau khi được phong vương trở về, vua đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu. 16 Đầy tớ thứ nhất đến trình: ‘Thưa chủ, nén bạc của chủ đã sinh lợi ra được mười nén.’ 17 Chủ bảo: ‘Hỡi đầy tớ ngay lành của ta, được lắm; vì ngươi đã trung tín trong việc rất nhỏ, ngươi sẽ được cai quản mười thành.’ 18 Người thứ hai đến trình: ‘Thưa chủ, nén bạc của chủ đã sinh lợi ra được năm nén.’ 19 Chủ cũng bảo: ‘Ngươi được cai quản năm thành.’ 20 Một đầy tớ khác đến trình: ‘Thưa chủ, đây nầy, nén bạc của chủ tôi đã gói trong khăn, 21 vì tôi sợ chủ, bởi chủ là người nghiêm khắc, lấy trong nơi không đặt, gặt trong chỗ không gieo.’ 22 Chủ bảo: ‘Nầy tên đầy tớ gian ác! Cứ theo lời ngươi nói ra mà ta xét xử. Có phải ngươi đã biết ta là người nghiêm khắc, lấy trong nơi không đặt, gặt trong chỗ không gieo chăng? 23 Thế tại sao ngươi không giao bạc của ta cho người buôn bạc để khi ta về, sẽ lấy cả vốn lẫn lời?’ 24 Rồi chủ nói với các người đứng đó: ‘Hãy lấy nén bạc của nó và cho người có mười nén.’ 25 Họ nói: ‘Thưa chủ, người ấy đã có mười nén rồi!’ 26 Ta bảo các ngươi: ‘Ai có sẽ được cho thêm, nhưng ai không có thì sẽ bị cất luôn cả điều họ có nữa. 27 Còn về phần những kẻ thù nghịch với ta, không muốn ta cai trị chúng, hãy đem chúng đến đây và giết trước mặt ta.’ ”

Suy ngẫm và hiểu

Những người theo Đức Chúa Jêsus đã trông đợi Đức Chúa Jêsus thiết lập nước Trời mà các tiên tri đã nói, sau khi Ngài đã đến Giê-ru-sa-lem (c.11). Tuy nhiên, qua chuyện ngụ ngôn về mười nén bạc, Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ rằng nước Trời sẽ không đến như họ mong đợi. Ngài dạy rằng nước Trời không phải là điều sẽ được ban cho dân Y-sơ-ra-ên một cách tự động, mà nước đó sẽ được ban cho những người trung tín với sứ mạng được giao cho họ. Cho nên, ngay cả ngày nay, những người theo Đức Chúa Jêsus không được lãng phí đời sống mình vào những mơ mộng sai trật, mà hằng ngày phải  sống một cách khôn ngoan và trung tín (c.12-27).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.13-19 Nhà quý tộc, người đã đưa cho mỗi đầy tớ một nén bạc, đã trở về và trả cho các đầy tớ mình tùy theo những việc làm của họ. Ông thật rộng rãi, công bằng và giữ các nguyên tắc của mình.Điều mà ông nhìn vào không phải là sự nhạy bén kinh doanh của các đầy tớ mình, mà là lòng trung thành của họ.Khi họ thể hiện mình trung tín trong những việc nhỏ, thì ông ban cho họ những điều lớn hơn. Chúa sẽ nghĩ như thế nào về việc chúng ta sống đời sống của mình hôm nay với những ân tứ Ngài ban cho chúng ta? Hôm nay, chúng ta hãy đừng lãng phí bằng cách biện minh cho những cơ hội đã mất, những tài năng không được sử dụng hoặc những môi trường khó khăn. Lòng trung thành và đức tin của chúng ta đối với Đức Chúa Trời là quan trọng hơn các ân tứ mà chúng ta nhận lãnh được.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4, 21 Nếu chúng ta nhận Đức Chúa Jêsus là Vua của mình, thì chúng ta phải nhận những giá trị của Ngài nữa. Vậy nên, chúng ta hãy tự hỏi mình: Hôm nay, chúng ta có đang sống đời sống của mình bằng cách theo Lời Chúa hay theo sự dạy dỗ của đời này?

Tham khảo   

19:11 Ngài gần đến thành Giê-ru-sa-lem.Những sự trông đợi về một đấng mê-si-a làm chính trị có thể từng cực kỳ mãnh liệt khắp Giê-ru-sa-lem. Chuyện ngụ ngôn sẽ cho thấy rằng nước Trời sẽ không nhìn thấyđược trong sự trọn vẹn của nó cho đến khi Đấng Christ trở lại. Nó bắt đầu trên một con đường hẹp và sau đó lớn dần lên (so sánh 13:18-21).

19:12 Để nhận được cho chính mình một nước có nghĩa là nhận được thẩm quyền trong nước đó.Nước mà ông ấy sắp nhận không xa đất nước mà ông đi đến,và là xứ mà từ đó ông bắt đầu khởi hành.Đi đến “một xứ xa” ngụ ý rằng sự trở lại của nhà quý tộc (và sự đến lần thứ hai của Con Người) sẽ xảy ra ngay lập tức.

Cầu nguyện: Chúa ôi, khi chúng con chờ đợi ngày mà Ngài đến, xin hãy giúp chúng con mỗi ngày sống một cách trung tín.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 10-12

Bình Luận:

You may also like