Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Hãy Sáng Mắt Lại

Ngày 05 – Hãy Sáng Mắt Lại

by SU Việt Nam
30 đọc

Các môn đồ đã không hiểu Lời của Đức Chúa Jêsus về sự khổ nạn của Ngài, nhưng bằng sự phục hồi thị lực cho một người mù, Đức Chúa Jêsus đã giúp các môn đồ nhận biết chân lý này.

Lu-ca 18:31-43 

31 Đức Chúa Jêsus đem mười hai sứ đồ riêng ra và phán với họ: “Nầy, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem; mọi điều mà các nhà tiên tri đã viết về Con Người sẽ được ứng nghiệm. 32 Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, bị chế nhạo, bị sỉ nhục và bị khạc nhổ vào mặt. 33 Họ sẽ đánh đòn và giết Ngài đi; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.” 34 Nhưng các môn đồ không hiểu gì cả, vì những lời đó còn bị giấu kín đối với họ, và họ không biết Chúa muốn nói gì.

35 Khi Đức Chúa Jêsus đến gần thành Giê-ri-cô, có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. 36 Nghe đoàn dân đi qua, anh hỏi thăm có chuyện gì. 37 Người ta cho anh biết Đức Chúa Jêsus, người Na-xa-rét đang đi qua. 38 Người mù liền kêu lên: “Lạy Jêsus, Con vua Đa-vít, xin thương xót con!” 39 Những người đi trước rầy anh, bảo im đi. Nhưng anh càng kêu lớn hơn: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót con!” 40 Đức Chúa Jêsus dừng lại, truyền đem người mù đến. Khi anh lại gần, Ngài hỏi: 41 “Con muốn Ta làm gì cho con?” Anh thưa: “Lạy Chúa, xin cho con được sáng mắt lại.” 42 Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy sáng mắt lại! Đức tin của con đã chữa lành con.” 43 Lập tức, người mù được sáng mắt, đi theo Ngài và tôn vinh Đức Chúa Trời. Tất cả dân chúng thấy việc ấy đều ca ngợi Đức Chúa Trời.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus phán về sự sỉ nhục và sự chết mà Ngài sắp phải đối mặt, nhưng các môn đồ Ngài, những người bị mù thuộc linh, đã không hiểu thậm chí chỉ chút ít về những điều Ngài vừa phán (c.31-34). Bằng việc so sánh, người ăn mày mù, khi ông gọi Đức Chúa Jêsus là “con của Đa-vít”, cho thấy đức tin và sự hiểu biết của ông về việc Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a đã được hứa ban của Kinh Thánh (Cựu Ước). Đức Chúa Jêsus thừa nhận và khen đức tin của người mù qua việc phục hồi thị lực thuộc thể cho ông.Sự việc này đã báo trước rằng Đức Chúa Jêsus sẽ sớm mở mắt thuộc linh cho các môn đồ Ngài (c.35-43).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.31-33 Đức Chúa Jêsus đã đi con đường thập tự giá trước các môn đồ Ngài. Ngài chưa từng dùng quyền năng của Ngài, điều đã được bày tỏ trong tất cả các loại phép lạ tại Ga-li-lê, để trì hoãn hoặc ngăn trở hành trình của Ngài đến sự chết. Những phép lạ là có thể qua việc vâng phục, và Đức Chúa Jêsus biết rằng năng quyền phép lạ của Đức Chúa Trời cũng chính là quyền phép đánh bại sự chết, đã vâng phục Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.43 Người ăn xin mù đã đi theo Đức Chúa Jêsus sau khi Ngài mở mắt ông. Ông đã không chỉ xưng nhận bằng môi miệng, mà còn hầu việc Đức Chúa Jêsus, Chúa của đời sống ông và đã trở thành môn đồ, người theo Đức Chúa Jêsus bất cứ nơi đâu mà Ngài đi. Mọi người thấy đời sống được thay đổi của người ăn xin này và ngợi khen Đức Chúa Trời. Mọi nguời xung quanh chúng ta có ngợi khen Chúa khi họ thấy chúng ta theo Đức Chúa Jêsus và xưng nhận rằng Ngài là Chúa của chúng ta, hay không?

Tham khảo   

18:32 Đức Chúa Jêsus sẽ bị nộp cho dân ngoại. Giống như dân Y-sơ-ra-ên đã bị nộp cho dân ngoại để trừng phạt tội lỗi của họ trong Cựu Ước, vì thế, Đức Chúa Jêsus bị giao nộp để chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vì tội lỗi của dân Ngài. 18:34 Nhưng họ (Mười Hai môn đồ) không hiểu gì trong số những điều này. Họ không thể hiểu lý do khiến Đức Chúa Jêsus báo trước điều này hoặc làm thế nào mà điều này có thể phù hợp với kế hoạch của Đức Chúa Trời đối với Đấng Mê-si-a.

18:41 Xin cho con được sáng mắt lại xác nhận đức tin lớn của người mù. Thay vì tiếp tục đi ăn xin, ông đã tìm kiếm một phép lạ. 18:42 đức tin của con đã chữa lành con. Theo nghĩa đen là “đã cứu con”; so sánh với động từ Hy Lạp tương tự trong 7:50; 8:48.Người mù này đã được lành cả thuộc thể lẫn thuộc linh.

Cầu nguyệnChúa ôi, xin hãy giúp chúng con học vâng phục sự chịu khổ. Xin hãy ban cho chúng con đôi mắt thuộc linh giống như đôi mắt của người ăn xin mù.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-suê 22-24

Bình Luận:

You may also like