Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Đức Chúa Jêsus Là Phần Của Chúng Ta

Ngày 07 – Đức Chúa Jêsus Là Phần Của Chúng Ta

by SU Việt Nam
30 đọc

Câu chuyện về hai chị em, những người đi theo Đức Chúa Jêsus, bày tỏ một nguyên tắc môn đệ hóa quan trọng.

Lu-ca 10:38-42 

38 Khi cùng đi đường với các môn đồ, Đức Chúa Jêsus ghé vào một làng kia. Có một phụ nữ tên Ma-thê tiếp đón Ngài vào nhà mình. 39 Cô có người em gái tên Ma-ri ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Ngài. 40 Còn Ma-thê mải bận rộn với việc phục vụ, nên cô đến thưa với Ngài: “Lạy Chúa, em con đã bỏ mặc con phục vụ một mình, Chúa không để ý đến sao? Xin Chúa bảo nó giúp con!” 41 Chúa đáp: “Hỡi Ma-thê, Ma-thê, con lo lắng và bối rối về nhiều việc; 42 nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã chọn phần tốt, là phần sẽ không ai đoạt lấy của nàng được.”

Suy ngẫm và hiểu

Cho dù những người nam Do Thái cản trở những người nữ học Kinh Thánh, Đức Chúa Jêsus có một sự đánh giá cao về những người nữ, và vì thế Ngài khích lệ những người nữ, như Ma-ri và Ma-thê học Kinh Thánh. Trong phân đoạn này, chúng ta lại một lần nữa thấy mạng lệnh của Đức Chúa Jêsus rằng chúng ta “không được bối rối” (Lu-ca 12:22) được áp dụng vào một tình huống cụ thể. Việc môn đệ hóa không phải chỉ là việc học và có được thông tin; nó bao gồm cả việc ở trong một mối quan hệ thân mật với Đức Chúa Trời. Trong c.42, Đức Chúa Jêsus ám chỉ đến Cựu Ước, và đặc biệt là các Thi Thiên, nơi Chúa được nói đến như là “phần” của một người trong cuộc đời  (ví dụ, hãy xem Thi Thiên 73:26). Dẫu vậy, đây là một tuyên bố khác theo Kinh Thánh về thần tính của Đấng Christ, bởi vì những gì được áp dụng với CHÚA trong Cựu Ước không áp dụng đối với chính Đức Chúa Jêsus.

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.39. Đức Chúa Jêsus là một Người Thầy, người hướng dẫn cho từng môn đồ của Ngài cách cá nhân. Ngài cũng là “phần” của chúng ta, có nghĩa là Ngài là điều quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Ngài là tất cả những gì chúng ta cần trên thế giới này.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.40. Đôi khi chúng ta làm mất dấu vết của những gì quan trọng nhất. Thậm chí cả việc phục vụ trong danh của Đức Chúa Jêsus, có thể là một điều trở ngại đối với việc học biết về Ngài cách riêng tư, nếu nó làm chúng ta phân tâm trong việc tập chú vào Ngài.  Đây là một bài học, điều nhiều người trong Hội Thánh ngày nay phải học. Một số người trong chúng ta đã trở nên bận rộn phục vụ trong các mục vụ của Hội Thánh đến mức chúng ta mất sự tập trung vào chính Đấng Christ. Một lần nữa chúng ta hãy học cách vui hưởng và đánh giá cao mối thông công sâu sắc với Đức Chúa Jêsus hơn là chỉ thực hiện các hành động phục vụ trong danh của Ngài.

Tham khảo

10:38-42 ngồi dưới chân Chúa. Nơi thích hợp của một môn đồ (so sánh với 8:35; Công Vụ Các Sứ Đồ 22:3); không giống một số người theo nền văn hóa của Ngài, Đức Chúa Jêsus khích lệ những người nữ học Kinh Thánh. con lo lắng và bối rối …về nhiều việc. So sánh với 8:14; 12:11, 22-30; 21:34. (Tiếp tục trong phần Tham khảo 2)

Ma-ri đã chọn phần tốt lặp lại những phân đoạn của Cựu Ước, nơi tài sản lớn nhất là mối quan hệ gần gũi với Chúa, là “phần” của một người trong cuộc đời (so sánh với Thi Thiên 16:5; 27:4; 73:26; 119:57; 142:5; cả Giô-suê 18:7). Ma-ri đã lựa chọn điều này, và nó sẽ không bị đoạt lấy đi khỏi cô –cảviệc bây giờ để giúp Ma-thê trong bếp, lẫn cho tất cả cõi đời đời.

Cầu nguyệnCha ôi, xin hãy giúp chúng con loại bỏ những sự phân tâm, để chúng con có thể tập chú vào Đức Chúa Jêsus, Đấng Cứu Thế của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 5-7

Bình Luận:

You may also like