Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Sự Đến Và Sự Đắc Thắng Của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ngày 05 – Sự Đến Và Sự Đắc Thắng Của Vương Quốc Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời là Cha, Đấng làm việc trong Đức Chúa Jêsus, trải nghiệm vương quốc Đức Chúa Trời, điều quyền năng của danh Đức Chúa Jêsus mang lại.

Lu-ca 10:17-24 

17 Bảy mươi môn đồ vui mừng trở về thưa rằng: “Lạy Chúa, trong danh Chúa, các quỷ phải chịu khuất phục chúng con.” 18 Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Ta đã thấy quỷ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. 19 Nầy, Ta đã ban cho các con thẩm quyền để giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền lực của kẻ thù dưới chân. Chẳng điều gì làm hại các con được. 20 Tuy nhiên, đừng mừng vì các quỷ phục tùng các con, mà hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời.”

21 Vào giờ đó, Đức Chúa Jêsus vui mừng trong Đức Thánh Linh và nói: “Thưa Cha là Chúa của trời và đất! Con ca ngợi Cha vì Cha đã giấu những điều nầy với người khôn ngoan và thông thái mà bày tỏ cho trẻ thơ! Thật vậy, thưa Cha, vì điều nầy đẹp ý Cha. 22 Cha đã giao mọi sự cho Con. Ngoài Cha, không ai biết Con; ngoài Con và người nào Con muốn bày tỏ thì cũng không ai biết Cha.” 23 Rồi Ngài quay lại phía các môn đồ mà phán riêng: “Phước cho mắt được thấy điều các con thấy! 24 Vì Ta bảo các con, có nhiều nhà tiên tri và vua chúa ước ao thấy điều các con thấy mà không được thấy, ước ao nghe điều các con nghe mà chẳng được nghe.”

Suy ngẫm và hiểu

Các môn đồ, những người quay trở về từ việc rao truyền Phúc Âm, đã báo cáo một cách vui mừng rằng quyền lực của Sa-tan đã phải chịu thua. Dầu vậy, Đức Chúa Jêsus phán rằng thay vì vui mừng về việc họ đánh bại quyền lực của Sa-tan, điều vui mừng hơn là họ đã trở nên những người thuộc thiên đàng. Điều này là bởi vì cho dù uy quyền thuộc linh của chúng ta có lớn đến đâu, nó không lớn hơn việc thuộc về vương quốc Đức Chúa Trời (c.17-20). Đức Chúa Jêsus sau đó tạ ơn vì những dấu hiệu của vương quốc Đức Chúa Trời được bày tỏ qua các môn đồ, bởi vì qua những dấu hiệu này các môn đồ một cách cá nhân kinh nghiệm vương quốc Đức Chúa Trời và tham gia vào mối quan hệ sâu sắc giữa Con và Cha (c.21-24).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.18-19 Đức Chúa Jêsus ban cho các môn đồ của Ngài uy quyền cản trở những thế lực của Sa-tan. Nhờ điều này, không kẻ nào có thể làm tổn thương các môn đồ, những người nương cậy vào danh của Chúa. Điều này không có nghĩa là sẽ không có sự đau khổ. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh ban cho các môn đồ sự dũng cảm và giúp họ làm chứng về Đức Chúa Jêsus vào những ngày bị bắt bớ. Quyền năng thực sự của Đức Thánh Linh không phải việc tránh khỏi sự chịu khổ, nhưng mà là có khả năng xưng nhận danh Đức Chúa Jêsus trong mọi hoàn cảnh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.23-24 Các môn đồ vui hưởng phước hạnh được thấy trước mắt mình những gì nhiều nhà tiên tri, và thậm chí các vị vua, đã mong được thấy – sống vào thời khi những giao ước của Cựu Ước được ứng nghiệm qua Đức Chúa Jêsus; tham gia vào vương quốc được phục hồi của Đức Chúa Trời; và được Đấng Christ điều khiển. Chúng ta đang vui hưởng phước hạnh được làm những người của vương quốc Chúa như thế nào?

Tham khảo

10:17 Sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình (so sánh với c.1-12), bảy mươi hai môn đồ đầy sự vui mừng khi nhìn thấy vương quốc Đức Chúa Trời phát triển và mọi người được giải phóng khỏi sự trói buộc của sự hãm áp của ma quỷ. thậm chí các quỷ cũng phục. Xem c. 19.

10:19 Ta ban cho các con thẩm quyền. So sánh với 9:1. Thẩm quyền rất lớn của Đức Chúa Jêsus được ủy thác cho các môn đồ của Ngài. Rắn rết và bọ cạp là những mối nguy hiểm về thuộc thể mà các môn đồ sẽ đối diện trong sự rao giảng của họ, và cũng có những biểu tượng của sự chống đối của ma quỷ. Chẳng gì làm hại các con được. So sánh với 21:18; Công Vụ Các Sứ đồ 28:3-5.

Cầu nguyệnXin hãy ban cho chúng con đức tin giống như của con trẻ, trải nghiệm được quyền năng của vương quốc Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 25-27

Bình Luận:

You may also like