Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Phúc Âm Của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ngày 04 – Phúc Âm Của Vương Quốc Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Phúc Âm của vương quốc Đức Chúa Trời là sự bình an và sự cứu chuộc cho những người tiếp nhận nó, nhưng đối với những người nghe thấy nó mà không ăn năn, thì Phúc Âm trở thành một sứ điệp của sự phán xét.

Lu-ca 10:1-16

1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi môn đồ khác và sai từng đôi một đi trước Ngài vào tất cả các thành và các nơi mà chính Ngài sẽ đi. 2 Ngài phán với họ: “Mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai nhiều thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. 3 Hãy đi! Nầy, Ta sai các con đi như chiên con giữa bầy muông sói. 4 Đừng đem túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào ai dọc đường. 5 Nếu các con vào nhà nào, trước hết hãy nói: ‘Xin sự bình an ở với nhà nầy!’ 6 Nếu nhà đó có người đáng hưởng bình an thì sự bình an của các con sẽ ở trên người đó; bằng không, sự bình an đó sẽ trở về với các con. 7 Hãy ở lại nhà đó, ăn uống với họ, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng bỏ nhà nầy sang nhà khác. 8 Khi các con vào thành nào mà người ta tiếp rước các con, hãy ăn đồ họ dọn cho các con. 9 Hãy chữa lành người bệnh ở đó và nói với họ rằng: ‘Vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần các người.’ 10 Nhưng khi các con vào một thành mà họ không tiếp rước các con, hãy đi ra ngoài đường và nói: 11 ‘Ngay cả bụi đất của thành các người dính vào chân, chúng tôi cũng phủi sạch để nghịch với các người; tuy nhiên, phải biết điều nầy: Vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần các người rồi.’ 12 Ta bảo các con, đến ngày phán xét, thành Sô-đôm sẽ chịu phạt nhẹ hơn thành đó.

13 Khốn cho ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, thành Bết-sai-đa! Vì nếu những phép lạ đã thực hiện giữa các ngươi mà đem thực hiện tại thành Ty-rơ và thành Si-đôn, thì chúng đã mặc áo sô, đội tro và ăn năn từ lâu rồi. 14 Vậy, đến ngày phán xét, thành Ty-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu phạt nhẹ hơn các ngươi. 15 Còn ngươi, thành Ca-bê-na-um, ngươi sẽ được nhấc lên tận trời ư? Không, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ! 16 Ai nghe các con, tức là nghe Ta; ai chối bỏ các con, tức là chối bỏ Ta. Ai chối bỏ Ta, tức là chối bỏ Đấng đã sai Ta.” 

Suy ngẫm và hiểu

Cuộc hành trình đến Giê-ru-sa-lem bắt đầu bằng việc sai phái bảy mươi môn đồ ra đi. Các môn đồ được lệnh đi đến từng thành và chúc bình an cho họ, và rao truyền Phúc Âm chỉ cho những người chấp nhận sự bình an. Các môn đồ cũng được lệnh công khai tuyên bố sự đoán phạt đối với những người khước từ Phúc Âm (c.1-12). Ngày nay cũng tương tự, đối với những người nghe Phúc Âm và chấp nhận nó, thì Phúc Âm sẽ là một sứ điệp của sự cứu rỗi, nhưng đối với những người chối bỏ Phúc Âm, thì Phúc Âm sẽ trở thành một sứ điệp của sự phán xét (c.13-16).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.10-15 Đức Chúa Jêsus phán rằng những thành khước từ Phúc Âm, những người bị nhiễm độc bởi quyền lực và sự giàu có, sẽ phải nhận sự đoán phạt thậm chí lớn hơn cả thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Đây là một sự cảnh báo ban cho vào lúc người ta thờ lạy danh tiếng và chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Nó cũng là một sự cảnh báo nghiêm khắc đối với các Hội Thánh và thành viên Hội Thánh ngày nay, những người bắt đầu theo đuổi và bắt chước những chuẩn mực thành công mà thế giới này quy định.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-4 Thế giới nơi các môn đồ đi đến cùng với Phúc Âm, là một nơi đầy những sự nguy hiểm và nơi sự đau khổ nối tiếp nhau. Bất chấp điều đó, các môn đồ không được phép mang theo thậm chí những vật dụng đi đường cần thiết nhỏ nhất. Điều này không có nghĩa đức tin là một sứ mạng với sự khinh suất. Thay vào đó, chính vì Đức Chúa Trời là sự đảm bảo an toàn duy nhất đối với dân Y-sơ-ra-ên trong hoang mạc, việc có đức tin trông cậy hoàn toàn nơi sự chu cấp và bảo vệ của Đức Chúa Trời là điều kiện tiên quyết quan trọng đối với các môn đồ trên hành trình của họ.

Tham khảo   

10:7 ăn uống với họ. Hãy chấp nhận đồ ăn họ mời. vì người làm công được hưởng tiền công. Phao-lô ám chỉ đến câu nói này trong 1Cô-rinh-tô 9:14 và trích dẫn nó là “Kinh Thánh” trong 1Ti-mô-thê 5:18. 10:10 hãy đi ra ngoài đường. Hành động tượng trưng cho sự phán xét nghịch lại một thành sẽ được nhìn thấy và công khai (so sánh với 9:5).

10:15 Ca-bê-na-um sẽ nhận được sự phán xét nghiêm khắc nhất bởi vì họ đã chứng kiến chức vụ và các phép lạ của Đức Chúa Jêsus nhiều vô cùng (4:23; 7:1-10; so sánh với Ma-thi-ơ 4:13).ngươi sẽ được nhấc lên tận trời ư? Do đã chứng kiến và khước từ chức vụ của Đức Chúa Jêsus, họ sẽ bị hạ xuống tận âm phủ, nơi của những người đã qua đời không công bình (16:22-26).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con coi những nơi chúng con đang có mặt hiện nay là những cánh đồng Ngài đã kêu gọi chúng con đến.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 21-24

Bình Luận:

You may also like