Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Con Đường Hoàn Thành Mục Đích Của Đức Chúa Trời

Ngày 03 – Con Đường Hoàn Thành Mục Đích Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Mặc dù con đường của Đức Chúa Jêsus đến Giê-ru-sa-lem là con đường qua đó mục đích của Đức Chúa Trời sẽ được làm thành; nó cũng là một con đường trên đó Đức Chúa Jêsus sẽ phải chịu sự chối bỏ, sự khốn khổ và sự chết. 

Lu-ca 9:51-62

51 Gần đến ngày Đức Chúa Jêsus được tiếp lên trời, Ngài quyết định đi đến thành Giê-ru-sa-lem. 52 Ngài sai các sứ giả đi trước mình. Họ đi vào một làng của người Sa-ma-ri để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. 53 Nhưng người Sa-ma-ri không tiếp rước Ngài, vì Ngài đi về hướng thành Giê-ru-sa-lem. 54 Gia-cơ và Giăng là môn đồ của Ngài thấy vậy, thưa: “Lạy Chúa, Chúa có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy họ chăng?” 55 Nhưng Đức Chúa Jêsus quay lại quở trách hai người; (và nói: “Các con không biết linh nào xui giục mình;”) 56 rồi Ngài cùng các môn đồ đi qua làng khác.

57 Khi đang đi đường, một người thưa với Đức Chúa Jêsus: “Thầy đi đâu, con sẽ theo đó.” 58 Đức Chúa Jêsus đáp: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” 59 Ngài phán với một người khác: “Hãy theo Ta.” Nhưng người ấy thưa: “Lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” 60 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ; còn ngươi, hãy đi và rao giảng vương quốc Đức Chúa Trời.” 61 Một người khác nữa thưa: “Lạy Chúa, con sẽ theo Chúa, nhưng xin cho phép con về từ giã người nhà trước đã.” 62 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ai đã cầm cày mà còn nhìn lại đằng sau thì không xứng hợp với vương quốc Đức Chúa Trời.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus bắt đầu cuộc hành trình cuối cùng của Ngài đến Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem sẽ chối bỏ và giết Chúa, nhưng Chúa sẽ làm thành kế hoạch của Đức Chúa Trời qua sự chịu khổ và sự sống lại của Ngài. Khi Ngài cố gắng đi đến Giê-ru-sa-lem qua xứ Sa-ma-ri, người Sa-ma-ri đã khước từ Ngài. Tức giận trước sự chống đối này, Gia-cơ và Giăng đã gợi ý mang lửa phán xét đến trên người Sa-ma-ri, nhưng Đức Chúa Jêsus đã quở trách họ vì phản ứng của họ. Điều này là bởi vì cách của Đức Chúa Jêsus là cách yêu thương, và cứu sự sống kể cả của những kẻ thù Ngài (c.51-56). Những quyền năng Đức Chúa Jêsus và các môn đồ của Ngài bày tỏ khiến một số người háo hức mong muốn đi theo Ngài. Đức Chúa Jêsus phán với những người này rằng nếu không mong đợi một phần thưởng nào và từ bỏ mọi thứ, thì họ có thể đi theo Ngài (c.57-62).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.57-58 Đức Chúa Jêsus không có chỗ nào để gối đầu trên đất này. Từ khi Ngài giáng sinh cho đến ngày Ngài chết, Ngài bị khước từ, bị hiểu sai và bị tẩy chay. Vì điều này Đức Chúa Jêsus có thể trở thành một người bạn và niềm hy vọng đối với những người bị thế giới này bỏ rơi. Hãy nhìn lại và tra xét xem liệu chúng ta có quên nguồn của sự vinh quang ban đầu trong cuộc sống của chúng ta, và thay vào đó tìm kiếm một nơi trong thế giới này để gối đầu, khi công bố rằng chúng ta đi theo Đức Chúa Jêsus, hay không.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.58 Kết quả của việc vâng theo mục đích của Đức Chúa Trời có thể khác xa so với những sự mong đợi của chúng ta. Vào những lúc này, chúng ta cần tin rằng mục đích của Đức Chúa Trời là luôn luôn tốt lành và đúng đắn. Hãy loại bỏ sự nghi ngờ và khó khăn của chúng ta trong niềm tin đó.

Tham khảo

9:53 không tiếp rước Ngài, vì Ngài đi về hướng thành Giê-ru-sa-lem (so sánh, c.51). Người Sa-ma-ri chối bỏ những người đưa tin hoàn toàn có thể bởi vì họ không chấp nhận Giê-ru-sa-lem là nơi Đức Chúa Trời phải được thờ phượng (xem Giăng 4:20), và cũng bởi vì Đức Chúa Jêsus đang đi đến đó để chết, và cái giá đi theo Ngài là cao.

9:54-55 Đức Chúa Jêsus khước từ gợi ý của Gia-cơ và Giăng (“khiến lửa từ trời xuống”), bởi vì chức vụ của Ngài trong lần đến thứ nhất của Ngài không phải để mang đến sự phán xét (so sánh với Giăng 3:17), và không bắt buộc người ta phải theo Ngài thông qua sự đe dọa về sự trừng phạt ngay lập tức, nhưng để mang đến lời mời chào Phúc Âm miễn phí (so sánh với Ma-thi-ơ 11:28).

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con không ngoái lại phía sau, và biến sự vâng lời thành ưu tiên số một của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 18-20

Bình Luận:

You may also like