Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Hãy Yêu Thương Và Làm Ơn Cho Kẻ Thù Mình

Ngày 20 – Hãy Yêu Thương Và Làm Ơn Cho Kẻ Thù Mình

by SU Việt Nam
30 đọc

Tình yêu thương mà Đức Chúa Jêsus dạy dỗ chúng ta là sự thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời – để bày tỏ sự tha thứ và giúp đỡ kẻ thù của chúng ta, để chúng ta có thể mang họ đến cộng đồng của nước Trời.

Lu-ca 6:27-38 

27 Nhưng Ta phán với các con là người nghe Ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, 28 chúc phước cho kẻ rủa sả mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. 29 Ai vả các con má bên nầy, hãy đưa luôn má bên kia cho họ; còn nếu ai lấy áo ngoài của con, cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. 30 Ai xin, hãy cho; ai đoạt lấy của cải các con, đừng đòi lại. 31 Các con muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy. 32 Nếu các con yêu mến những ai yêu mến mình, thì có ơn nghĩa gì đâu? Ngay cả kẻ tội lỗi cũng yêu mến những ai yêu mến họ. 33 Nếu các con làm ơn cho người làm ơn cho mình, thì có ơn nghĩa gì? Ngay cả kẻ tội lỗi cũng làm như vậy. 34 Nếu các con cho ai mượn mà mong họ trả lại, thì có ơn nghĩa gì? Ngay cả kẻ tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi mượn, để được nhận lại đủ số. 35 Nhưng các con hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, và hãy cho mượn mà đừng mong trả lại. Như vậy, phần thưởng của các con sẽ lớn, và các con sẽ là con của Đấng Chí Cao, vì Ngài lấy lòng nhân từ đối đãi người vô ơn và kẻ độc ác. 36 Hãy thương xót như Cha các con hay thương xót. 37 Đừng xét đoán ai thì các con sẽ không bị xét đoán. Đừng lên án ai thì các con sẽ không bị lên án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. 38 Hãy cho, các con sẽ được cho lại; người ta sẽ lấy đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con; vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy.” 

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi nói về các phước lành mà các môn đồ phải đeo đuổi, Đức Chúa Jêsus đã nói về tình yêu thương mà các môn đồ phải thực hành. Vì các phước lành mà họ phải đeo đuổi khác với những giá trị của đời này, nên tình yêu thương mà họ phải thực hành cũng khác biệt so với tình yêu thương của thế giới này. Các môn đồ phải yêu kẻ thù của mình (c.27-36). Ngoài ra, Đức Chúa Jêsus cũng truyền lệnh các môn đồ không được xét đoán người khác và phải tha thứ. Điều này là vì các môn đồ đã kinh nghiệm được sự tha thứ và tình yêu thương của Đức Chúa Trời hay thương xót rồi, nên giờ đây phải bày tỏ lòng thương xót với người lân cận và kẻ thù của họ qua ân điển đó (c.37-38).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.32-36 Liên quan đến thái độ của họ đối với người khác, Đức Chúa Jêsus phán rằng các môn đồ phải khác biệt với thế giới không nhận biết Đức Chúa Trời (các tội nhân); họ phải giống như Đức Chúa Cha. Đức Chúa Jêsus muốn họ không kỳ thị người khác, nhưng phải là những con cái của Đức Chúa Trời, những người có tấm lòng rộng rãi, và không muốn đền đáp lại, giống như Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Trước khi chúng ta cố gắng để có được của cải nhiều hơn, địa vị cao hơn và những khả năng tốt hơn thế gian, chúng ta hãy cố gắng là con cái của Đức Chúa Trời, những người sống một cách khác biệt với thế gian. 

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.31 Các môn đồ của Đức Chúa Jêsus được dạy phải đối xử với người khác như là họ mong muốn người khác đối xử với họ. Điều này có nghĩa là hãy nghĩ về người khác trước, chứ không phải là cho người ta điều mà chúng ta muốn nhận lại từ họ. Khi chúng ta nghĩ về bản thân mình trước, thì đó là “sự trao đổi” có tính toán, nhưng nếu chúng ta nghĩ đến người khác trước, thì đó là “tình yêu thương”. Chúng ta phục vụ và đối xử với người khác như thế nào?

Tham khảo

6:30 ai xin, hãy cho. Đức Chúa Jêsus lại nhấn mạnh rằng các tín hữu phải “vô cùng rộng lượng” ngay cả khi người ta đoạt lấy của cải của các con. Những tiêu chuẩn mà các môn đồ của Đức Chúa Jêsus phải sống cao hơn các tiêu chuẩn của đời này.

6:32-33 Trong c.32-35, Đức Chúa Jêsus đưa ra ba ví dụ về các Quy Tắc Vàng (c.31). Sự có đi có lại là thiếu (14:12-14), vì ngay cả những tội nhân cũng thực hành sự có đi có lại. Hai ví dụ đầu tiên (Nếu các con yêu, và nếu các con làm ơn…) tương ứng với hai mạng lệnh trong 6:27 (“Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình”)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con đánh bại điều ác bằng điều lành, và hiểu người khác bằng sự tha thứ, sự bao dung, tình yêu thương và sự thương xót.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 15-1720

Bình Luận:

You may also like