Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Các Sứ Đồ Của Đức Chúa Jêsus

Ngày 19 – Các Sứ Đồ Của Đức Chúa Jêsus

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus đã kêu gọi các môn đồ Ngài và dạy dỗ họ các giá trị của nước Trời, khác hoàn toàn với các giá trị của đời này.

Lu-ca 6:12-26 

12 Trong những ngày đó, Đức Chúa Jêsus đi lên núi để cầu nguyện; Ngài thức thâu đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 13 Đến sáng hôm sau, Ngài gọi các môn đồ đến và chọn mười hai người trong số họ, gọi là sứ đồ: 14 Si-môn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, và Anh-rê em Phi-e-rơ; Gia-cơ và Giăng; Phi-líp và Ba-thê-lê-my; 15 Ma-thi-ơ và Thô-ma; Gia-cơ, con của A-phê, và Si-môn gọi là Xê-lốt; 16 Giu-đa, con của Gia-cơ, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, sau trở thành kẻ phản bội Ngài.

17 Ngài đi xuống cùng các sứ đồ và đứng ở một chỗ đất bằng. Có nhiều môn đồ của Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp miền Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, và vùng duyên hải Ty-rơ, Si-đôn đến để nghe Ngài dạy và để được chữa lành bệnh. 18 Những người bị uế linh quấy phá đều được chữa lành. 19 Cả đoàn dân đều tìm cách chạm vào Ngài, vì quyền năng từ Ngài phát ra và chữa lành mọi người. 20 Đức Chúa Jêsus ngước mắt nhìn môn đồ và phán: “Phước cho các con là những người nghèo khó, vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về các con.21 Phước cho các con là những người hiện đang đói, vì sẽ được no đủ. Phước cho các con là những người hiện đang khóc lóc, vì sẽ được vui cười. 22 Phước cho các con khi vì cớ Con Người mà bị người ta ghen ghét, xua đuổi, mắng nhiếc, loại bỏ tên các con như kẻ gian ác. 23 Trong ngày ấy, các con hãy hớn hở nhảy mừng, vì kìa, phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; bởi vì tổ phụ họ cũng đối xử với các nhà tiên tri như vậy. 24 Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì đã được an ủi rồi! 25 Khốn cho các ngươi là những người hiện đang no, vì sẽ đói! Khốn cho các ngươi là những kẻ hiện đang cười, vì sẽ đau thương và khóc lóc! 26 Khốn cho các ngươi, khi được mọi người khen tặng, vì tổ phụ họ cũng đối xử với các kẻ tiên tri giả như vậy! 

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi cầu nguyện thâu đêm, Ngài đã kêu gọi mười hai người trong số những người theo Ngài làm sứ đồ. Không phải ngẫu nhiên mà số các sứ đồ giống với con số của các chi phái Y-sơ-ra-ên, và điều này tượng trưng cho việc Đức Chúa Jêsus đã chỉ định họ là những lãnh đạo của “Y-sơ-ra-ên mới” (Hội Thánh). Trong thực tế, các sứ đồ đã xây dựng Hội Thánh đầu tiên và thực hiện nhiệm vụ là những lãnh đạo của các Hội Thánh đó (c.12-16).

Sau khi chỉ định các sứ đồ, đứng trước đám đông lớn Đức Chúa Jêsus đã đuổi quỷ, chữa lành người đau bệnh và dạy dỗ mọi người về những phước lành và tai họa của nước Trời (c.17-26). Chương 6:20-49 ký thuật lại một công bố quan trọng về những giá trị quy định dân sự của Chúa là ai, và họ phải sống như thế nào.

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.13-16 Đức Chúa Jêsus đã chỉ định mười hai sứ đồ là nền tảng của “Y-sơ-ra-ên mới” và là những người rao giảng Phúc Âm về nước Trời. Tất cả các sứ đồ đều có những gia cảnh, sự nghiệp, tính khí và những mối quan tâm khác nhau, nhưng tất cả họ đều được Chúa “kêu gọi” và “sai đi”. Chúng ta cũng là dân của Chúa, những người được kêu gọi ra khỏi thế giới này và quay trở lại thế gian để thực hiện sự kêu gọi của mình. Để trưởng thành trong một cộng đồng đáp lại sự kêu gọi của chúng ta và thực hiện sứ mạng của chúng ta, chúng ta đang thực hiện những kiểu nỗ lực nào?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.20-26 Các phước lành và tai họa của nước Trời khác biệt với những tiêu chuẩn đời này. Đức Chúa Jêsus đã dạy rằng những người nghèo khó, đói khát và những ai khóc lóc thì được phước. Sự dạy dỗ này ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta ngày nay như thế nào? Chúng ta có còn đang tìm kiếm các địa vị cao sang và thoải mái hay không?

Tham khảo

6:12 Ngài đi lên….để cầu nguyện. Chỉ một mình Lu-ca đề cập đến việc Đức Chúa Jêsus cầu nguyện trước khi chọn các sứ đồ (xem phần giới thiệu: Những chủ đề chính). Ngài tiếp tục cầu nguyện thâu đêm nhấn mạnh tầm quan trọng mà Đức Chúa Jêsus đặt để trong việc cầu nguyện, đặc biệt là ở đây trước khi đưa ra sự lựa chọn mang tính quyết định ai sẽ là môn đồ của Ngài.

6:24 Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có là một lời cảnh báo nghiêm nghị dành cho những ai đang giàu có để chống lại xu hướng vui thích và cậy vào mọi thứ của đời này hơn là Đức Chúa Trời, vì đã được an ủi rồi. Chăm lo cho người nghèo và những nguy hiểm của sự giàu có là những chủ đề phổ biến trong sách Lu-ca (1:53; 12:13-21; 16:19-31).

Cầu nguyệnĐức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con lựa chọn con đường mà Ngài đã đặt trước mặt chúng con, để chúng con có thể sống là những người được phước trong vương quốc của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 12-14

Bình Luận:

You may also like