Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Đức Chúa Jêsus Công Bố Phúc Âm

Ngày 13 – Đức Chúa Jêsus Công Bố Phúc Âm

by SU Việt Nam
30 đọc

Những người lắng nghe Lời của Đức Chúa Jêsus, Đấng thiết lập nước Trời, sẽ có thể thấy nước Trời mà chúng ta đang sống hôm nay.

Lu-ca 4:14-30

14 Đức Chúa Jêsus trở về miền Ga-li-lê trong quyền năng Thánh Linh, và danh tiếng Ngài vang lừng khắp các miền lân cận. 15 Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, mọi người đều ca ngợi Ngài.

16 Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, vào ngày sa-bát, Ngài đến nhà hội, đứng dậy để đọc. 17 Có người trao cho Ngài cuộn sách tiên tri Ê-sai, Ngài mở ra, tìm thấy chỗ có chép: 18 “Thánh Linh của Chúa ngự trên Ta, vì Ngài đã xức dầu cho Ta để truyền giảng Tin Lành cho người nghèo. 19 Ngài đã sai Ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích, người mù lòa được sáng mắt, người bị áp bức được tự do; và công bố năm thi ân của Chúa.” 20 Ngài cuốn sách lại, trả cho người phụ lễ, rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chú nhìn Ngài. 21 Ngài bắt đầu nói với họ: “Hôm nay lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm.” 22 Mọi người đều làm chứng tốt về Ngài, và kinh ngạc trước những lời đầy ân huệ từ miệng Ngài. Họ hỏi: “Chẳng phải người nầy là con Giô-sép sao?” 23 Ngài phán: “Chắc các ngươi muốn nói với Ta câu tục ngữ nầy: ‘Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lành mình! Mọi điều chúng tôi nghe ông đã làm tại thành Ca-bê-na-um, hãy làm tại đây, nơi quê hương ông.’ ” 24 Ngài lại phán: “Thật, Ta bảo các ngươi, không một nhà tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25 Thật, Ta bảo các ngươi, trong thời Ê-li, khi trời bị đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị nạn đói lớn, và trong dân Y-sơ-ra-ên cũng có nhiều bà góa. 26 Tuy nhiên, Ê-li không được sai đến với một người nào trong số họ, ngoại trừ một bà góa ở Sa-rép-ta, xứ Si-đôn. 27 Trong thời tiên tri Ê-li-sê, ở Y-sơ-ra-ên cũng có nhiều người mắc bệnh phong hủi; nhưng không một ai trong họ được sạch, ngoại trừ Na-a-man, người Sy-ri.” 28 Mọi người trong nhà hội nghe những lời đó, thì nổi giận. 29 Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đỉnh núi, nơi người ta xây thành, để ném Ngài xuống. 30 Nhưng Ngài lánh khỏi họ và đi nơi khác.  

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus, Đấng đã chiến thắng những cám dỗ của ma quỷ, rao truyền Phúc Âm trong nhiều nhà hội khắp vùng, bao gồm cả Na-xa-rét. Ngài dạy rằng nước Trời đã đến với những người nghèo khó, những kẻ bị áp bức sẽ nhận được sự tự do, những người bệnh tật sẽ được lành. Những điều này là những dấu hiệu khi nước Trời đang đến gần; và chúng được thực hiện nơi những người nghe Lời của Đức Chúa Jêsus (c.16-21). Nhiều người vui mừng về điều Đức Chúa Jêsus đã công bố, nhưng khi Đức Chúa Jêsus nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho người ngoại, thì họ ngay lập tức đã quay đi và xua đuổi Ngài. Điều này là vì người Do Thái tin rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chỉ dành cho họ mà thôi (c.22-29).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.16-21 Tại nhà hội ở Na-xa-rét, Đức Chúa Jêsus đã công bố “năm thi ân của Chúa” như đã được nói tiên tri trong sách Ê-sai (Ê-sai 61:1-2; 58:7), đã đến rồi. Năm đó không được bày tỏ rõ ràng ở đây, nhưng thời kỳ này đã bắt đầu thông qua Đức Chúa Jêsus, trên Đấng mà Đức Thánh Linh đã ngự xuống. Những kẻ lạm dụng nguồn lực và quyền lực của họ cho lợi riêng của mình, như thể Đức Chúa Trời không hề tồn tại, sẽ bị bỏ. Nhưng những người nghèo, những người bị cầm tù, những người mù và những người bị áp bức sẽ nhận được sự tự do và niềm hy vọng thật.

C.22-24 Tại quê hương Ngài, Đức Chúa Jêsus không được chào đón, vì đối với mọi người ở đó, Ngài chỉ đơn thuần là con của Giô-sép, người thợ mộc mà thôi. Khi chúng ta nghĩ chúng ra biết rất nhiều và có những sự chắc chắn sai trật trong sự hiểu biết Kinh Thánh của mình, thì cho dù chúng ta có suy ngẫm nhiều đến mức nào, chúng ta vẫn không thể nhận biết Đức Chúa Jêsus thực sự là ai.

Tham khảo   

4:25-27 Khi trích dẫn những tấm gương từ chức vụ của Ê-li và Ê-li-sê, Đức Chúa Jêsus nhắc nhở người dân ở Na-xa-rét rằng khi dân Y-sơ-ra-ên khước từ những tiên tri của Đức Chúa Trời, thì Ngài sai họ đi nơi khác, thậm chí đến với dân ngoại. Vì điều này đám đông nổi giận (c.28; so sánh với Công Vụ Các Sứ Đồ 22:21-22).

4:30 Ngài lánh khỏi họ. Lu-ca không giải thích Đức Chúa Jêsus đã làm điều này như thế nào, nhưng kể từ khi toàn bộ đám đông dân chúng đã dàn hàng chống lại Ngài, thì một số sự giải thoát kỳ diệu bởi quyền năng của Đức Thánh Linh đã dường như hành động. Chưa đến thời điểm Đức Chúa Jêsus chết, vì “giờ” của Ngài chưa đến (22:53; Giăng 7:30).

Cầu nguyện: Trong “năm thi ân” này mà Ngài đã bắt đầu cho chúng con, xin hãy giúp đỡ những người láng giềng đang cô đơn của chúng con vui hưởng ân điển của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 41-45

Bình Luận:

You may also like