Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Giăng Báp-Tít Dọn Đường

Ngày 10 – Giăng Báp-Tít Dọn Đường

by SU Việt Nam
30 đọc

Giăng đã bắt đầu chức vụ của mình bằng cách chỉ ra Đức Chúa Jêsus. Ông rao giảng về sự cần thiết phải ăn năn đối với những người anh em Do Thái của mình và cảnh báo họ về sự đoán xét sắp đến. Ông cũng nói về phép báp-têm lớn hơn sẽ đến.

Lu-ca 3:1-17 

1 Năm thứ mười lăm dưới triều Sê-sa Ti-be-rơ — khi Pôn-xơ Phi-lát làm tổng đốc xứ Giu-đê; Hê-rốt làm vua chư hầu xứ Ga-li-lê; Phi-líp, em vua ấy, làm vua chư hầu xứ Y-tu-rê và Tra-cô-nít; Ly-sa-ni-a làm vua chư hầu xứ A-by-len; 2 An-ne và Cai-phe làm thầy tế lễ thượng phẩm — thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng, con Xa-cha-ri, trong hoang mạc. 3 Giăng đi khắp các vùng lân cận sông Giô-đanh, rao giảng báp-têm về sự ăn năn để được tha tội, 4 như lời đã chép trong sách tiên tri Ê-sai: “Có tiếng người kêu lên trong hoang mạc:Hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối Ngài. 5 Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải ban cho thấp; đường cong quẹo phải sửa cho ngay, lối gập ghềnh phải làm cho phẳng; 6 và cả nhân loại sẽ thấy ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.” 7 Vì thế, Giăng nói với đoàn dân đến để ông làm báp-têm rằng: “Hỡi dòng giống rắn độc kia, ai đã báo cho các người biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến? 8 Vậy, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn; đừng tự nhủ: ‘Áp-ra-ham là tổ phụ chúng tôi’; vì tôi nói với các người, Đức Chúa Trời có thể khiến những viên đá nầy trở thành con cháu cho Áp-ra-ham được. 9 Cái rìu đã đặt kề gốc cây; cây nào không sinh quả tốt thì sẽ bị đốn và ném vào lửa.” 10 Dân chúng hỏi Giăng: “Vậy chúng tôi phải làm gì?” 11 Ông đáp: “Ai có hai áo hãy chia cho người không có; ai có thức ăn cũng nên làm như vậy.” 12 Cũng có những người thu thuế đến để chịu báp-têm, hỏi rằng: “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?” 13 Ông bảo họ: “Đừng thu quá mức quy định.” 14 Binh lính cũng hỏi: “Còn chúng tôi phải làm gì?” Ông trả lời: “Đừng hăm dọa hoặc vu khống ai để tống tiền, nhưng hãy bằng lòng về đồng lương của mình.” 15 Tất cả dân chúng đang trông đợi và tự hỏi trong lòng: “Phải chăng Giăng là Đấng Christ?” 16 Vì vậy, Giăng trả lời với mọi người: “Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước; nhưng có một Đấng uy quyền hơn tôi sẽ đến, tôi không đáng mở quai dép cho Ngài. Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh và lửa. 17 Tay Ngài cầm nia để rê thật sạch sân lúa mình và thu lúa vào kho; nhưng rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.” 

Suy ngẫm và hiểu

Trong đoạn này, chúng ta thấy Giăng đang thực hiện sự kêu gọi của mình là vị tiên tri cuối cùng của giao ước cũ. Và sau hơn 400 năm yên lặng kể từ thời Ma-la-chi, chúng ta thấy sự trở lại của lời tiên tri. Giăng đã lấp một khoảng trống giữa Cựu Ước và Tân Ước và cũng nói về chức vụ của chính ông bằng cách trích dẫn lời tiên tri Ê-sai rằng, một người (chính ông) rao giảng “trong hoang mạc” sẽ chuẩn bị “đường cho Chúa” (c.4). Những trở ngại sẽ bị cất đi, Chúa sẽ hạ những kẻ kiêu ngạo xuống và toàn thế giới, chứ không phải chỉ người Do Thái sẽ thấy sự cứu rỗi của Ngài(c.6). Giăng đã tiếp tục quở trách gay gắt và cảnh báo những người Do Thái, những người đang nghỉ ngơi trong dòng dõi thuộc thể của Áp-ra-ham, hơn là ăn năn về sự gian ác của họ. Ông bảo họ rằng trong khi ông có thể làm báp-têm cho họ bằng nước, thì Đấng đến sau ông sẽ làm báp-têm bằng “Đức Thánh Linh và bằng lửa” (c.16). Ở đây chúng ta thấy rõ ràng hai công việc của Đấng Christ – thực hiện hoặc sự cứu rỗi hoặc sự đoán xét bởi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.16-17. Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a mà các tiên tri trong Cựu Ước đã hứa, sẽ đến. Chỉ mình Ngài có quyền năng thanh tẩy dân Ngài bằng Đức Thánh Linh và đoán xét thế gian.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8-9 Vào lúc mà chúng ta tiếp nhận sự chấp nhận của Đức Chúa Trời chỉ bằng đức tin, nếu đức tin đó không “kết quả xứng đáng với sự ăn năn” thì đó không phải là đức tin cứu rỗi thực sự. Chúng ta hãy tìm cách tôn vinh Đức Chúa Trời trong đời sống mình qua sự thuận phục bởi tấm lòng cảm động chân thành.

Tham khảo   

3:7 rắn. Một thuật ngữ chung cho bất kỳ con rắn độc nào ở Y-sơ-ra-ên, cho thấy rằng con người đã trở thành dòng dõi của Con rắn (Sáng Thế Ký 3:15). Ai đã báo cho các người biết để chạy trốn…? Nghĩa là “Ai đã bảo các người chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ sắp tới chỉ bằng cách chịu một nghi lễ báp-têm thôi?”

3:9 Ngay bây giờ. Nước Trời không phải là một sự kiện tương lai xa, được bày tỏ theo cách mới và dứt khoát trong chức vụ của Đức Chúa Jêsus, mà Giăng Báp-tít đang dọn đường. cái búa…, cây…. Một lời cảnh báo về sự đoán xét sắp đến là rất gần rồi (c.13:6-9).

Cầu nguyện: Chúng con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục thanh tẩy chúng con và những người quanh chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 31-33

Bình Luận:

You may also like