Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Khải Tượng Về Sự Đoán Phạt Chống Lại Ê-Đôm

Ngày 17 – Khải Tượng Về Sự Đoán Phạt Chống Lại Ê-Đôm

by SU Việt Nam
30 đọc

Áp-đia nghe được kế hoạch của Đức Chúa Trời hủy diệt Ê-đôm bằng cách khiến các dân tộc nổi lên chống lại họ. Sự kiêu ngạo của Ê-đôm sẽ có kết cục là sự hủy diệt, và sự khôn ngoan của họ sẽ bị làm cho vô dụng bởi sự phản bội của các đồng minh.

Áp-đi-a 1:1-9 

1 Khải tượng của Áp-đia. Chúa Giê-hô-va phán về Ê-đôm: chúng ta có nghe lời rao từ Đức Giê-hô-va và một sứ giả được sai đi giữa các nước rằng: “Hãy dấy lên! Nào chúng ta hãy tuyên chiến với nó! 2 Nầy Ta đã làm cho ngươi trở nên nhỏ bé giữa các nước. Ngươi sẽ bị khinh thường lắm. 3 Sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi. Ngươi là kẻ ở giữa những vầng đá, sống ở trên cao; ngươi tự nhủ rằng: ‘Ai có thể xô ta xuống đất?’ 4 Dù ngươi bay cao như chim ưng, dù ngươi lót ổ giữa các ngôi sao Ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó,” Đức Giê-hô-va phán vậy! 5 Ôi, ngươi chắc sẽ bị hủy diệt! Nếu kẻ trộm hay là kẻ cướp ban đêm đến nhà ngươi, chẳng lẽ chúng chỉ cướp vừa đủ thôi sao? Nếu những người hái nho đến cùng ngươi chẳng lẽ chúng để sót lại một vài chùm nho sao? 6 Ê-sau sẽ bị lục soát là thể nào! Những đồ châu báu giấu kín của nó sẽ bị khám xét là thể nào! 7 Tất cả đồng minh của ngươi đã đuổi ngươi đến tận biên giới. Những bạn bè của ngươi thì đánh lừa và áp đảo ngươi; còn những kẻ ăn bánh ngươi thì gài bẫy ngươi Nhưng chẳng hiểu biết gì cả. 8 Đức Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó chẳng phải Ta sẽ hủy diệt những kẻ khôn ngoan khỏi xứ Ê-đôm và những người thông sáng khỏi núi Ê-sau sao? 9 Hỡi Thê-man, những lính chiến của ngươi sẽ thất kinh; mọi người bị tàn sát và tiêu diệt khỏi núi Ê-sau.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời tập hợp các dân tộc để đoán phạt Ê-đôm. Lý do lớn nhất khiến Ê-đôm phải nhận sự đoán phạt của Đức Chúa Trời là sự kiêu ngạo của họ. Do Ê-đôm ở vùng đồi núi Sê-i-rơ, là pháo đài may mắn về mặt địa lý có sự thuận lợi về thiên nhiên, họ đã tâng bốc rằng không ai có thể tấn công được họ. Dù vậy, Đức Chúa Trời đã phán rằng pháo đài của họ sẽ không thể bảo vệ được họ (c.1-4). Các nước sẽ ăn trộm từ Ê-đôm lượng lớn châu báu, mà không giữ lại, và những người bạn mà Ê-đôm đã tin cậy sẽ phản bội lại họ. Trước sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, cả sự khôn ngoan của Ê-đôm, lẫn sức mạnh quân sự của họ, mà họ đã khoe khoang, cũng chẳng cứu được họ (c.5-9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2 Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt Ê-đôm xấc láo và kiêu ngạo. Ngài sẽ khiến họ nên vô giá trị và ở dưới tất cả mọi dân. Điều này cho chúng ta thấy một cách rõ ràng là bất cứ một sức mạnh giả dối nào mà không công nhận Đức Chúa Trời, Chúa của tất cả lịch sử, thực sự là như thế nào.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-4 Ê-đôm tin rằng sẽ không ai có thể kéo họ ra khỏi pháo đài không thể đánh chiếm được mà họ đã xây dựng trên một ngọn núi đá, dốc đứng. Dầu vậy, vị trí có điều kiện tốt nhất, đã từng đảm bảo sự an toàn của họ, thay vào đó đã mang tới sự hủy diệt của họ. Điều này là bởi vì, giống như những người đã đặt đức tin của mình nơi Tháp Ba-bên, Ê-đôm đã bị mù lòa bởi sự an toàn thấy được, và vì thế không thể thấy được Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phải cẩn thận, bởi vì những thứ là cơ sở cho việc khoe khoang và kiêu ngạo của chúng ta sẽ làm cho chúng ta mù lòa đối với Đức Chúa Trời, và dẫn chúng ta đến sự tối tăm thuộc linh.

Tham khảo   

1:7 Những động từ thời quá khứ nói về một sự kiện của tương lai như thể nó đã được hoàn tất. Giống như Ê-đôm đã phản bội người anh em Gia-cốp của mình (c.10, 12), thì những đồng minh của chính Ê-đôm sẽ quay lại chống lại nó. Trong bối cảnh lịch sử, có thể, đây sẽ là một sự đề cập đến những người Ba-by-lôn (c.11). (Tiếp tục trong phần Tham Khảo 2)

Vào năm 553 TCN, Ba-by-lôn đã phát động chiến dịch chống lại Ê-đôm. Vào giai đoạn của Ba Tư tiếp theo, đất của Ê-đôm do người Na-ba-ti cư ngụ. Những kẻ ăn bánh của ngươi là một từ chỉ các đồng minh khi các giao ước và hiệp ước thường được đánh dấu bằng những bữa ăn kết ước (so sánh với Thi Thiên 41:9).

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con chịu đựng sự chịu khổ hiện tại một cách tốt đẹp, bằng đức tin, và thấy trước chiến thắng cuối cùng mà Ngài sẽ ban cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Hê-bơ-rơ 11

Bình Luận:

You may also like