Home Dưỡng Linh Ngày 13 – A-Mốt Thấy Và Cầu Nguyện

Ngày 13 – A-Mốt Thấy Và Cầu Nguyện

by SU Việt Nam
30 đọc

Qua những khải tượng, Đức Chúa Trời bày tỏ cho A-mốt sự trừng phạt mà Ngài sẽ đem đến trên dân Y-sơ-ra-ên, nhưng Ngài nghe được lời cầu nguyện sốt sắng của A-mốt vì Y-sơ-ra-ên và Ngài đã rút lại sự trừng phạt.

A-mốt 7:1-9 

1 Đây là điều mà Chúa Giê-hô-va cho tôi xem thấy: Nầy, Ngài làm nên cào cào trong lúc cỏ bắt đầu mọc lại, tức là cỏ mọc lại sau các kỳ cắt cỏ của vua. 2 Khi cào cào đã cắn nuốt cỏ trong đất rồi, tôi nói rằng: “Lạy Chúa Giê-hô-va, con cầu xin Ngài tha thứ cho! Gia-cốp có thể đứng nổi sao? Vì nó quá nhỏ bé.” 3 Đức Giê-hô-va liền đổi ý về việc nầy. Đức Giê-hô-va phán: “Điều đó sẽ không xảy ra đâu.” 4 Chúa Giê-hô-va cho tôi xem thấy như sau: Kìa, Chúa Giê-hô-va khiến lửa đến để trừng phạt; nó làm khô cạn vực sâu và ăn nuốt đất đai. 5 Bấy giờ tôi nói rằng: “Lạy Chúa Giê-hô-va, con cầu xin Ngài hãy dừng tay! Gia-cốp có thể đứng nổi sao? Vì nó là quá nhỏ bé!” 6 Đức Giê-hô-va đã đổi ý về việc nầy. Chúa Giê-hô-va phán: “Điều đó cũng sẽ không xảy đến đâu.” 7 Ngài cho tôi thấy như sau: Kìa, Chúa đứng trên một bức tường thẳng đứng và tay Ngài cầm một dây chì. 8 Đức Giê-hô-va phán với tôi: “A-mốt, con thấy gì?” Tôi thưa: “Một dây dọi”. Chúa phán: “Nầy, Ta sẽ đặt dây dọi làm chuẩn đo dân Y-sơ-ra-ên Ta; Ta sẽ không bỏ qua chúng nữa đâu. 9 Các nơi cao của Y-sác sẽ bị hoang vu, các nơi thánh của Y-sơ-ra-ên sẽ bị hủy phá và Ta sẽ dấy gươm đao đánh phá nhà Giê-rô-bô-am.” 

Suy ngẫm và hiểu

Thông qua những khải tượng, Đức Chúa Trời phán bảo A-mốt về những kế hoạch của Ngài mang sự đoán phạt trên dân Y-sơ-ra-ên (1:1; 3:7). Sau khi thấy khải tượng thứ nhất và thứ hai, A-mốt cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi cho Y-sơ-ra-ên, và Đức Chúa Trời đã nghe những lời cầu nguyện của ông  (c.1-6). Dẫu vậy, qua khải tượng thứ ba Đức Chúa Trời tỏ cho A-mốt biết tại sao việc giáng sự đoán phạt trên Y-sơ-ra-ên lại là công bình. Lúc này, Y-sơ-ra-ên đã  rất không ngay thẳng và ở trên bờ vực của sự suy sụp, giống như những bức tường bị phá đổ xuống, và sự đoán phạt của Đức Chúa Trời là không thể tránh khỏi (c.7-9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3, 6 Đức Chúa Trời đã đáp những lời cầu nguyện của A-mốt, và thay đổi những kế hoạch của Ngài vì Y-sơ-ra-ên. Qua điều này, chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng thực hiện những gì Ngài đã quyết định; thay vào đó, Ngài lắng nghe những lời cầu nguyện của những tôi tớ Ngài yêu, hiểu và đáp ứng với sự yếu đuối của dân sự Ngài. Hãy suy ngẫm về tấm lòng của Đức Chúa Trời là Cha, Đấng thương xót và yêu thương chúng ta, vì thế Ngài sẽ động lòng thương và chờ đợi chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2, 5 Là một người đại diện của Đức Chúa Trời, A-mốt đã rao truyền những lời về sự đoán phạt cho Y-sơ-ra-ên, nhưng ông cũng cầu nguyện trước Đức Chúa Trời như một người bảo vệ Y-sơ-ra-ên. Qua A-mốt, người đã rao truyền những lời Đức Chúa Trời  ban cho tới dân sự và cũng cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ giảm bớt sự đau khổ của dân sự, chúng ta có nhìn thấy tấm lòng của Đức Chúa Jêsus Christ hay không?

Tham khảo   

7:1 Sự đoán phạt sẽ giáng xuống Y-sơ-ra-ên như một nạn dịch cào cào. Vụ lúa mì tiếp sau vụ lúa mạch. Nếu mất mùa, thì sẽ còn ít để ăn trong năm kế tiếp. Phần gặt của vua là phần mùa màng đóng thuế cho vua.

7:9 Việc đề cập đến những nơi cao và đền thánh làm rõ rằng Y-sơ-ra-ên không thích hợp với thực tiễn, đặc biệt mối quan hệ của dân này với Đức Chúa Trời. Khi tình huống này được đặt vào chỗ nó phải có, dưới chân của vua Giê-rô-bô-am (II), thầy tế lễ của nhà vua sẽ đến bảo vệ ông ta (c.10-17).

Cầu nguyện: Thưa Đức Chúa Trời,xin hãy giúp chúng con không làm ngơ trước những sự cảnh báo của Ngài về tội lỗi của chúng con, và xin hãy giúp chúng con lắng nghe chúng một cách chăm chú và ăn năn.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Hê-bơ-rơ 1-2

Bình Luận:

You may also like