Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Một Thầy Tế Lễ Trung Thành Với Thế Gian

Ngày 14 – Một Thầy Tế Lễ Trung Thành Với Thế Gian

by SU Việt Nam
30 đọc

Với một sự nỗ lực ngăn chặn lời tiên tri của A-mốt, A-ma-xia thầy tế lễ ở Bê-tên đã gửi đi một tin báo đến vua Y-sơ-ra-ên buộc A-mốt tội âm mưu chống lại vua. Đáp lại, thông qua A-mốt, Đức Chúa Trời phán với A-ma-xia về cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống ông ta.

A-mốt 7:10-17 

10 Bấy giờ, A-ma-xia, thầy tế lễ của Bê-tên, sai người đến nói với Giê-rô-bô-am là vua Y-sơ-ra-ên rằng: “A-mốt âm mưu chống lại vua ở trong lòng Y-sơ-ra-ên; đất chẳng chịu nổi mọi lời của nó. 11 Thật vậy, A-mốt nói: ‘Giê-rô-bô-am sẽ chết bởi gươm và Y-sơ-ra-ên chắc sẽ bị lưu đày khỏi xứ sở mình!’” 12 A-ma-xia nói với A-mốt: “Hỡi nhà tiên kiến, hãy đi khỏi đây. Hãy trốn về đất Giu-đa; về đó mà kiếm ăn, về đó mà nói tiên tri. 13 Nhưng đừng nói tiên tri tại Bê-tên nữa vì đó là nơi thánh của vua và ấy là đền thờ của vương quốc.” 14 A-mốt trả lời với A-ma-xia rằng: “Tôi không phải là nhà tiên tri, cũng không phải con của nhà tiên tri, nhưng tôi chỉ là một người chăn bầy và người chăm sóc những cây vả. 15 Đức Giê-hô-va đã bắt lấy tôi từ sau bầy chiên và Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: ‘Hãy đi nói tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên Ta.’ 16 Bây giờ, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va: Ngươi nói: ‘Chớ nói tiên tri chống lại Y-sơ-ra-ên và đừng rao giảng chống lại nhà Y-sác.’ 17 Cho nên, Đức Giê-hô-va phán: ‘Vợ ngươi sẽ bán dâm trong thành; con trai và con gái ngươi sẽ ngã chết bởi gươm; đất ngươi sẽ bị đo và phân chia, còn ngươi sẽ chết trong một xứ ô uế, và Y-sơ-ra-ên chắc chắn sẽ bị lưu đày khỏi xứ sở mình.’” 

Suy ngẫm và hiểu

Khi A-mốt công bố sứ điệp về sự phán xét đối với Giê-rô-bô-am và Y-sơ-ra-ên (c.9), A-ma-xia, thầy tế lễ thành Bê-tên, đã buộc A-mốt tội làm loạn, và gửi một tin báo đến vua để báo cho ông ta về điều này. Sau đó A-ma-xia đi đến với A-mốt và đe dọa ông không được nói tiên tri nữa (c.10-13). Tuy nhiên, A-mốt không bị hăm dọa, và bày tỏ rằng ông không phải là một tăng lữ giống như A-ma-xia, người đón nhận vai trò thầy tế lễ chỉ đơn giản là một nghề nghiệp. Hơn nữa, bởi vì A-ma-xia ra lệnh cho ông ngừng nói tiên tri, A-mốt cảnh báo ông ta về kết cục khốn khổ ông ta sẽ phải đến dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời (c.14-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.16-17 Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ phán xét A-ma-xia, người bất tuân A-mốt, vị tiên tri thực sự. Tương tự, Đức Chúa Trời sẽ đảm bảo rằng tất cả những lãnh đạo tôn giáo, những người làm sai lệch và làm ngơ những lời của Đức Chúa Trời  vì lợi ích của chính mình, sẽ phải trả lời vì những tội lỗi của họ. Chúng ta xử sự như thế nào đối với những lời của Đức Chúa Trời và những người rao giảng lời của Đức Chúa Trời một cách chân thực ngày nay?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-16 Khi A-ma-xia cố ngăn chặn lời tiên tri của A-mốt và đe dọa ông, A-mốt không bị kinh hãi. Thay vào đó, ông đã dạn dĩ, và chỉ quan tâm đến mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang thực hiện những nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao cho chúng ta một cách trung tín như thế nào? Ý nghĩa sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là sức mạnh lèo lái bên trong chúng ta khi chúng ta thực hiện các nghĩa vụ của mình.

Tham khảo   

7:10 Việc đề cập đến thầy tế lễ A-ma-xia chỉ ra rằng một người đại diện của giới lãnh đạo tôn giáo đã được thiết lập, người có cái tai của vua, đã phản đối những lời tiên tri của A-mốt. Lời lẽ của ông ta, A-mốt đã âm mưu chống lại vua, là một lời nói dối.

7:14 người chăm sóc những cây vả. Những cây vả gần giống như cây dâu. Chúng sẽ chín nếu bị dập. Chúng thường được những người rất nghèo ăn. 7:15 Chúa đã bắt lấy tôi…Chúa đã phán với tôi. A-mốt không phải nói tiên tri bằng uy quyền của mình, nhưng bởi thẩm quyền của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con không làm sai lệch lời của Ngài vì việc mưu sinh của chúng con, và xin hãy giúp chúng con sống theo sự kêu gọi của Ngài!

Đọc Kinh Thánh trong năm: Hê-bơ-rơ 3-4

Bình Luận:

You may also like