Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Sự Đoán Phạt Giáng Trên Các Quốc Gia Lân Cận

Ngày 05 – Sự Đoán Phạt Giáng Trên Các Quốc Gia Lân Cận

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời công bố, qua tiên tri A-mốt, sự đoán phạt trên bảy nước lân cận của Y-sơ-ra-ên. Lý do Đức Chúa Trời đoán phạt là tội lỗi của họ áp bức dân sự của Đức Chúa Trời, và sự suy đồi trong xã hội của họ.

A-mốt 1:1-2:3

1Lời của A-mốt, một trong những chủ trại nuôi chiên ở Thê-cô-a, nói về những điều mình thấy liên quan đến dân Y-sơ-ra-ên dưới thời Ô-xia, vua Giu-đa và dưới thời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, hai năm trước trận động đất. 2 Người nói: “Từ Si-ôn, Đức Giê-hô-va gầm thét. Từ Giê-ru-sa-lem, Ngài làm cho vang tiếng mình ra. Những đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ thảm sầu, đỉnh núi Cạt-mên sẽ khô héo.” 3 Đức Giê-hô-va phán: “Vì tội ác của Đa-mách chồng chất thêm tội ác nên Ta không rút lại án phạt khỏi nó. Vì nó đã lấy dụng cụ đập lúa bằng sắt mà đập Ga-la-át.4 Ta sẽ sai lửa đến trên nhà Ha-xa-ên để thiêu hủy các đền đài của Bên-ha-đát. 5 Ta sẽ bẻ gãy then cửa thành Đa-mách; Ta sẽ hủy diệt cư dân khỏi trũng A-ven và kẻ cầm cây trượng khỏi Bết Ê-đen; còn dân chúng A-ram sẽ bị lưu đày qua Ki-rơ” Đức Giê-hô-va phán vậy. 6 Đức Giê-hô-va phán: “Vì tội ác của Ga-xa chồng chất thêm tội ác nên Ta không rút lại án phạt khỏi nó. Vì nó đã bắt toàn bộ dân chúng đi đày, và nộp cho Ê-đôm. 7 Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ga-xa để thiêu hủy những đền đài của nó. 8 Ta sẽ dứt cư dân khỏi Ách-đốt và kẻ cầm cây trượng khỏi Ách-ca-lôn. Ta sẽ trở tay Ta chống lại Éc-rôn và phần sót lại của người Phi-li-tin sẽ chết” Chúa Giê-hô-va phán vậy. 9 Đức Giê-hô-va phán: “Vì tội ác của Ty-rơ chồng chất thêm tội ác nên Ta không rút lại án phạt khỏi nó vì chúng đã nộp cả dân chúng cho Ê-đôm chẳng hề nhớ đến lời giao ước với anh em. 10 Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ty-rơ lửa sẽ thiêu hủy những đồn lũy của nó.” 11 Đức Giê-hô-va phán: “Vì tội ác của Ê-đôm chồng chất thêm tội ác nên Ta không rút án phạt khỏi nó, vì nó đã dùng gươm đuổi theo anh em mìnhKhông chút xót thương; nó cứ giữ cơn giận mãi mãi, và nuôi thịnh nộ đến đời đời. 12 Ta sẽ sai lửa đến trên Thê-man, lửa sẽ thiêu hủy những đồn lũy của Bốt-ra.” 13 Đức Giê-hô-va phán: “Vì tội ác của con cái Am-môn chồng chất thêm tội ác nên Ta sẽ không rút án phạt khỏi nó. Vì chúng đã mổ bụng phụ nữ mang thai của Ga-la-át để mở rộng biên cương mình. 14 Ta sẽ châm lửa đốt vách thành Ráp-ba, lửa sẽ thiêu hủy những đồn lũy của nó giữa tiếng kêu la trong ngày chiến trận, giữa cơn gió lốc trong lúc phong ba. 15 Vua và các quan chức của chúng sẽ cùng nhau bị lưu đày,” Đức Giê-hô-va phán vậy.

2 1 Đức Giê-hô-va phán: “Vì tội ác của Mô-áp chồng chất thêm tội ác nên Ta không rút lại án phạt khỏi nó. Vì nó đã đốt hài cốt của vua Ê-đôm thành ra vôi. 2 Ta sẽ sai lửa đến trên Mô-áp, lửa sẽ thiêu hủy các đồn lũy của Kê-ri-giốt. Mô-áp sẽ chết trong cơn náo loạn. Giữa tiếng kêu la và tiếng thổi kèn. 3 Ta sẽ diệt người cai trị khỏi nó và giết tất cả các quan chức cùng với hắn.” Đức Giê-hô-va phán vậy.

Suy ngẫm và hiểu

A-mốt không xuất thân từ một gia đình của những nhà tiên tri, ông cũng không được giáo dục hay nuôi dưỡng nhà là một nhà tiên tri (7:14-15). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông làm nhà tiên tri để rao ra lời của Ngài (1:1-2). A-mốt công bố sự đoán phạt trên những nước lân cận của Y-sơ-ra-ên, và bày tỏ những lý do tại sao Đức Chúa Trời sẽ giáng sự đoán phạt trên họ. Chúng đã đánh chiếm Y-sơ-ra-ên vì lợi ích kinh tế của mình, bán họ đi làm nô lệ, và giết nhiều người trong số họ một cách tàn nhẫn. Bây giờ, chúng sẽ đối diện với sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, theo như những việc chúng đã làm (1:3-2:3).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

1:3-2:3 Đức Chúa Trời, Đấng đã đoán phạt những nước lân cận của Y-sơ-ra-ên, vẫn tể trị ngày nay, theo ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời sử dụng các cuộc chiến tranh của thế giới này và mọi loại hiện tượng tự nhiên, môi trường như là công cụ đoán phạt của Ngài, và ban cho dân sự của Ngài một cơ hội được ăn năn tội lỗi của mình. Ngày nay, chúng có xây đi khỏi tội lỗi của mình khi chúng ta chứng kiến những hiện tượng đoán phạt mà Đức Chúa Trời đưa tới thế giới này, hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

1:3-8 Là những con người được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể đối xử với những người khác như những công cụ hoặc là đầy tớ của chúng ta. Hãy suy ngẫm để xem xem, liệu chúng ta đã từng đè nén ai vì lợi ích của mình hay không.

Tham khảo   

1:2 Mặc dù việc Y-sơ-ra-ên khước từ Giê-ru-sa-lem là nơi thờ phượng thích hợp duy nhất, nhưng đó vẫn là nơi từ đó tiếng phán xét của Đức Chúa Trời rao truyền cho khắp đất. Cạc-mên. Có lẽ là một sự ám chỉ đến cuộc chạm trán giữa Chúa và Ba-anh, khi Chúa giáng lửa xuống đỉnh núi Cạc-mên, bày tỏ rằng chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời  chân thật (1 Các Vua 18:36-39).

1:15 lưu đày. Khi A-sy-ri chinh phục một quốc gia, chúng đày đi những người lãnh đạo và du nhập người ở nơi khác đến vùng đó. Đây là một cách vừa là để khử đi bất cứ khuynh hướng nổi loạn nào và cũng để đồng hóa đế quốc đa dạng của chúng.

Cầu nguyệnHỡi Chúa của tình yêu thương, xin hãy giúp chúng con vượt qua được lòng tham lam của chúng con qua tình yêu thương anh em và để sống với lời hứa đời đời, như Ngài đã làm.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phi-líp 1-4

Bình Luận:

You may also like