Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Một Cơ Đốc Nhân Là Đền Thờ Của Đức Chúa Trời

Ngày 06 – Một Cơ Đốc Nhân Là Đền Thờ Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô nhấn mạnh rằng các thành viên của Hội Thánh là đền thờ thánh của Đức Chúa Trời, nơi mà Đức Thánh Linh ngự, và khích lệ họ để lại sự đoán xét của họ cho đến khi Chúa trở lại để thực hiện sự đoán xét của Ngài và không lừa dối họ.

1 Cô-rinh-tô 3:16-4:5 

16 Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em sao? 17 Nếu người nào phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt người ấy; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, và đền thờ ấy chính là anh em. 18 Chớ ai tự lừa dối mình. Nếu người nào trong anh em tưởng mình là khôn ngoan theo cách đời nầy thì hãy trở nên dại dột để được khôn ngoan. 19 Vì sự khôn ngoan đời nầy là điên rồ trước mặt Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: “Chúa bắt những người khôn ngoan bằng chính sự xảo quyệt của họ.”20 Và: “Chúa biết rằng những ý tưởng của người khôn ngoan đều là vô ích.”21 Vậy, đừng ai khoe khoang về loài người. Vì mọi sự đều thuộc về anh em: 22 dù Phao-lô, A-pô-lô hay Sê-pha; dù thế gian, sự sống hay sự chết, hiện tại hay tương lai; tất cả đều thuộc về anh em, 23 anh em thuộc về Đấng Christ, và Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời.

41 Vậy, mọi người nên xem chúng tôi như những đầy tớ của Đấng Christ, những người quản trị các sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. 2 Điều người ta đòi hỏi nơi người quản trị là phải đáng tin cậy. 3 Về phần tôi, dù bị anh em hoặc bất cứ tòa án nào của loài người xét đoán thì cũng chẳng quan trọng gì. Chính tôi cũng không tự xét đoán mình. 4 Vì tôi không thấy mình có gì sai trái, nhưng không vì thế mà tôi được xưng công chính. Đấng xét đoán tôi chính là Chúa. 5 Vậy, chớ nên xét đoán quá sớm, hãy đợi Chúa đến; Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những gì hiện đang được che giấu trong bóng tối, và phơi bày những mưu định trong lòng. Lúc ấy, mỗi người sẽ nhận được sự khen ngợi từ Đức Chúa Trời. 

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô nhấn mạnh rằng một Hội Thánh được tạo ra bởi sự nhóm họp của các tín hữu là đền thờ của Đức Chúa Trời, và cảnh báo rằng Đức Chúa Trời sẽ đoán xét những kẻ làm nhiễu loạn và hủy hoại Hội Thánh (3:16-17). Điều này là vì, lúc đó, dân sự ở Hội Thánh Cô-rinh-tô đã tự công bố là khôn ngoan và tạo ra bè đảng dưới danh nghĩa các lãnh đạo Hội Thánh mà họ yêu thích, dẫn đến việc phân rẽ trong Hội Thánh 3:18-23).

Một lần nữa, Phao-lô lại nhấn mạnh rằng các lãnh đạo Hội Thánh không phải là những người đặc biệt, nhưng đơn giản chỉ là những người thợ của Đức Chúa Trời, và thúc giục dân sự không phụ thuộc quá nhiều vào họ hoặc phán xét họ (4:1-5).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.16-17 Đức Chúa Trời khiến Hội Thánh Ngài là đền thờ mà Đức Thánh Linh ngự. Cho nên giống như Đức Chúa Trời không cho phép bất kỳ hành vi nào hủy hoại hoặc làm bại hoại đền thờ của Ngài, thì Ngài cũng không cho phép thái độ bè đảng làm rúng động nền của Hội Thánh (Đức Chúa Jêsus Christ) và phá vỡ sự hiệp một của nó.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21-23 Tất cả Phao-lô, A-pô-lô, Phi-e-rơ đều được sai đến để phục vụ dân sự của Hội Thánh. Họ không phải là những người giỏi hơn để được phục vụ và để tự hào, đến mức độ kích động ganh tị và gây ra bất hòa. Là những lãnh đạo và dân sự của Hội Thánh, tất cả đều thuộc về Đấng Christ và Đức Chúa Trời, tất cả họ chỉ là những người đồng công làm việc cho nước Đức Chúa Trời mà thôi.

Tham khảo   

3:17 Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt người ấy. Một người phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời (trong bối cảnh này là Hội Thánh) không phải là một phần của dân Chúa và vì thế phải đối diện với sự hủy diệt đời đời vào ngày cuối cùng, như Đức Chúa Trời đã thực sự hủy diệt những người Ba-by-lôn, những người đã phá hủy đền thờ của Sa-lô-môn.

3:21-23 Đừng ai khoe khoang về loài người. Sự kiêu ngạo là gốc rễ của sự phân rẽ ở Cô-rinh-tô (4:6,18). Người Cô-rinh-tô cần học biết rằng cuối cùng họ thuộc về Đức Chúa Trời, chứ không phải thuộc về người lãnh đạo, là người đã làm báp-têm cho họ (1:13-17), bản thân người này chỉ là người thực hiện mục đích của Đức Chúa Trời (3: 7, 11; 4: 1). Vì thế cho nên họ chỉ nên tự hào trong Chúa (1:29, 31).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con duy trì sự hiệp nhất trong cộng đồng của mình, là đền thờ thánh của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giăng 17-21

Bình Luận:

You may also like