Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Những Người Đồng Công Của Đức Chúa Trời

Ngày 05 – Những Người Đồng Công Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Về mặt thuộc linh, dân sự của Hội Thánh Cô-rinh-tô giống như trẻ sơ sinh, hiểu sai vai trò của những người rao giảng Phúc Âm, bắt đầu hình thành bè đảng và tranh chấp lẫn nhau.

1 Cô-rinh-tô 3:1-15

1 Thưa anh em, về phần tôi, tôi không thể nói với anh em như nói với những người thuộc linh, nhưng như với người xác thịt, như những trẻ sơ sinh trong Đấng Christ. 2 Tôi đã nuôi anh em bằng sữa chứ không bằng thức ăn cứng, vì anh em chưa thích ứng được. Ngay đến bây giờ anh em vẫn chưa thích ứng được, 3 vì anh em vẫn còn thuộc về xác thịt. Bởi trong anh em vẫn có sự ganh tị, tranh chấp; như vậy, chẳng phải anh em thuộc về xác thịt và cư xử như người đời sao? 4 Khi người nầy nói: “Tôi thuộc về Phao-lô,” người khác nói: “Tôi thuộc về A-pô-lô,” như vậy, anh em không phải là người đời sao? 5 Thế thì, A-pô-lô là ai? Phao-lô là ai? Họ chỉ là những đầy tớ, mà qua họ anh em đã tin, như Đức Chúa Trời đã chỉ định cho mỗi người. 6 Tôi đã trồng, A-pô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. 7 Vậy nên, người trồng, kẻ tưới đều không là gì cả, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. 8 Người trồng, kẻ tưới đều như nhau; mỗi người sẽ nhận được tiền công tùy theo công sức của mình. 9 Vì chúng tôi là những người cùng làm việc cho Đức Chúa Trời; anh em là đồng ruộng của Đức Chúa Trời, là nhà của Đức Chúa Trời. 10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã đặt nền như một thợ lành nghề, còn người khác thì xây cất lên trên. Nhưng mỗi người phải thận trọng về cách mình xây trên nền ấy. 11 Vì chẳng ai có thể đặt một nền móng khác, ngoài nền đã được đặt là Đức Chúa Jêsus Christ. 12 Nếu ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây trên nền ấy 13 thì công trình của mỗi người sẽ được tỏ ra. Ngày phán xét sẽ làm rõ công trình đó; nó sẽ bị phơi bày trong lửa, và lửa sẽ thử nghiệm giá trị công trình của mỗi người. 14 Nếu công trình của ai xây trên nền được tồn tại thì người ấy sẽ nhận được phần thưởng. 15 Còn nếu công trình của người nào bị thiêu hủy thì sẽ mất phần thưởng; về phần người ấy, sẽ được cứu nhưng dường như qua lửa. 

Suy ngẫm và hiểu

Các thành viên trong Hội Thánh Cô-rinh-tô đã không trưởng thành thuộc linh, và vì thế giống như người thế gian, họ đã chia rẽ thành bè đảng, dựa trên người lãnh đạo mà họ thích. Phao-lô đã quở trách họ vì ganh tị và tranh chấp, và bảo họ rằng những lãnh đạo của Hội Thánh chỉ là những người thợ mà Đức Chúa Trời giao cho với những công việc khác nhau, và thực chất, họ không phải là những đối thủ mà chỉ là những người đồng công cùng nhau phục vụ Đức Chúa Trời mà thôi (c.1-9). Đặc biệt, đối với những lãnh đạo Hội Thánh, Phao-lô nói rằng họ phải nhớ rằng nền tảng của Hội Thánh là Đức Chúa Jêsus Christ và họ nên xây Hội Thánh vững chắc trên nền đó (c.10-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.5-9 Mặc dù Đức Chúa Trời đã dấy lên những đầy tớ để phục vụ Hội Thánh, công việc mà họ làm như là việc trồng và tưới thì chỉ là chuẩn bị; sự tăng trưởng thật sự của Hội Thánh hoàn toàn bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Mặc dù có thể xuất hiện những sự khác biệt lớn giữa những người đầy tớ, bất kể những trách nhiệm mà họ được giao là gì, thì họ đều là những người đồng công của Đức Chúa Trời; không được có sự phân biệt đối xử hoặc kỳ vọng nào. Điều này là vì Đức Chúa Trời sẽ không xét đoán theo tính chất công việc của họ, mà theo lòng trung thành và sự thuận phục của họ.

C.10-11 Đức Chúa Jêsus là nền tảng duy nhất của Hội Thánh. Mặc dù con người, những người dẫn dắt có thể thay đổi, nhưng nền này không bao giờ được thay thế. Nếu một Hội Thánh không bắt đầu bằng Phúc Âm của Đấng Christ, Đấng đã bị đóng đinh, thì dẫu cho có nhiều người nhóm họp ở đó đến đâu đi chăng nữa, Hội Thánh đó vẫn không phải là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Và dẫu cho những người khác có thể hoan nghênh họ nhiều như thế nào, thì người lãnh đạo của Hội Thánh ấy vẫn không phải là một “người đầy tớ” của Đấng Christ.

Tham khảo   

3:12 vàng, bạc, đá quý. Vật liệu được dùng trong việc xây dựng đền thờ của Sa-lô-môn, và ở đây một hình ảnh cho những gì sẽ còn lại được qua sự đoán xét, tương phản với gỗ, cỏ khô và rơm rạ. Công việc mà các Cơ Đốc nhân làm bởi đức tin giống Đức Chúa Jêsus và sự vâng phục (1 Cô-rinh-tô 3:10-11) sẽ còn lại và được thưởng; công việc được làm bởi việc cậy sức riêng của “xác thịt” (c.1), hoặc trong sự bất tuân Kinh Thánh (4:6) thì sẽ không còn lại được.

3:14-15 phần thưởng…, mất…, được cứu, dường như qua lửa. Cũng xem c.8 và 4:4-5. Mặc dù những người đã tin nơi Đức Chúa Jêsus, được xưng là công chính rồi (Rô-ma 5:1), và sẽ không phải đối diện với sự kết án vào ngày cuối cùng (Giăng 5:24; Rô-ma 8: 1, 33), nhưng Đức Chúa Trời vẫn sẽ đoán xét những công việc của họ (Rô-ma 14:10-12; 2 Cô-rinh-tô 5:10) và thưởng cho họ một cách tương xứng (Ma-thi-ơ 6:1-6, 16, 18; 10:41-42). Ý của Phao-lô không chỉ áp dụng cho các lãnh đạo Hội Thánh mà cho bất cứ ai góp dự phần vào theo bất cứ cách nào để xây dựng Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 12:7, 12-31;14:12).

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con trở thành một Hội Thánh thực hiện mục vụ trong sự khôn ngoan của thập tự giá, và được dấy lên bởi những nguyên tắc của thập tự giá.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giăng 14-16

Bình Luận:

You may also like