Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Đồng Lòng, Hiệp Một

Ngày 02 – Đồng Lòng, Hiệp Một

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi nghe từ nhà Cơ-lô-ê về sự phân rẽ trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, Phao-lô đã viết thư cho Hội Thánh này và chỉ ra rằng hành động của họ là sai trật, phân rẽ thân thể của Đấng Christ. Ông thúc giục mọi người trong Hội Thánh trở nên một. 

1 Cô-rinh-tô 1:10-17 

10 Thưa anh em, nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, tôi khuyên tất cả anh em hãy đồng một tiếng nói, để trong anh em không có sự chia rẽ, mà hiệp nhất với nhau trong tâm trí và mục tiêu. 11 Thưa anh em, người nhà Cơ-lô-ê có tin cho tôi biết rằng trong anh em đang có sự bất hòa. 12 Điều tôi muốn nói là mỗi người trong anh em đều nói: “Tôi thuộc về Phao-lô;” hoặc: “Tôi thuộc về A-pô-lô;” hoặc: “Tôi thuộc về Sê-pha;” hoặc: “Tôi thuộc về Đấng Christ.” 13 Đấng Christ đã bị chia cắt rồi sao? Có phải Phao-lô đã bị đóng đinh vào thập tự giá vì anh em không? Hay có phải anh em nhân danh Phao-lô mà chịu báp-têm không? 14 Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì ngoài Cơ-rít-pu và Gai-út ra, tôi chưa từng làm báp-têm cho một ai trong anh em, 15 để không ai có thể nói rằng anh em đã nhân danh tôi chịu báp-têm. 16 Tôi cũng đã làm báp-têm cho gia đình Sê-pha-na. Ngoài ra, tôi không nhớ mình đã làm báp-têm cho ai khác. 17 Vì Đấng Christ không sai tôi đến để làm báp-têm nhưng để rao giảng Tin Lành, không phải bằng tài hùng biện khôn khéo, kẻo quyền năng thập tự giá của Đấng Christ sẽ trở nên vô hiệu chăng.

Suy ngẫm và hiểu

Ngay khi Phao-lô tạ ơn vì Hội Thánh Cô-rinh-tô, ông bắt đầu kêu gọi họ cùng với sự quở trách. Điều này là vì mọi người ở Hội Thánh Cô-rinh-tô đã khoe khoang về sự khôn ngoan riêng của họ, tự phân rẽ thành bè đảng,như phe của Phao-lô, phe của A-pô-lô, phe của Phi-e-rơ, phe của Đấng Christ, điều dẫn họ đến việc tranh cãi với nhau. Khi công bố rằng sự phân rẽ và tranh cãi trong Hội Thánh cũng tương tự việc phân rẽ (xé nát) thân thể của Đấng Christ, Phao-lô kêu gọi mọi người không tập trung vào ông, hoặc A-pô-lô, hoặc Phi-e-rơ, nhưng chỉ tập trung vào Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã bi đóng đinh trên thập tự giá mà thôi (c.10-17).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-12 Hội Thánh Cô-rinh-tô đã tự phân rẽ thành các bè đảng theo Phao-lô, A-pô-lô, theo Phi-e-rơ và theo Đấng Christ. Nan đề của họ là thay vì tập trung vào sứ điệp đức tin được truyền cho họ, thì họ lại tin cậy hơn vào những người đã truyền sứ điệp đó. Bởi việc làm này, họ đã cho thấy rằng họ đã quên đi sự dư dật của Phúc Âm, và trở thành những người ngạo mạn bị hủy hoại bởi ý nghĩ muốn vượt trội. Những lãnh đạo trong cộng đồng của chúng ta, những người đã dạy dỗ chúng ta về Đức Chúa Jêsus, có thể cũng không chỉ nhận được nhiều sự chú ý hơn và thích được yêu mến hơn chính Đức Chúa Jêsus, phải không?

C.13 Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, và dân sự của Hội Thánh, đã từng chịu báp-têm bởi thập tự giá của Đấng Christ, là những đầy tớ của Chúa, không sống trong sự phục vụ của Sa-tan nữa, nhưng trong sự phục vụ Đức Chúa Jêsus là “Chúa”. Cho nên, thân thể của Đấng Christ không thể bị phá vỡ và một người không thể chịu báp-têm nhân danh ai đó rồi thuộc về người đó, mà chỉ thuộc về Đấng Christ mà thôi.

Tham khảo   

1:11 Có tin cho biết(Tiếng Hy Lạp là Dēloō) có nghĩa là “tỏ/ chỉ ra”, “nói cho biết” hay “bày tỏ” điều gì đó. Người nhà Cơ-lô-ê (Tiếng Hy Lạp là tōn Chloēs, lit, “những người thân của Cơ-lô-ê) có thể làm điều này bằng cách nói miệng (5:1; 11:18). Danh tính và nơi chốn của Cơ-lô-ê (ở Ê-phê-sô?  Cô-rinh-tô?) thì không được biết, cũng như có phải những “người này” là bạn bè, đối tác kinh doanh, gia đình hay từ gia đình cô.

1:17 không phải ….làm báp-têm. Khi Phao-lô xem phép báp-têm là quan trọng (Rô-ma 10:17; 1 Cô-rinh-tô 1:21; Ê-phê-sô 1:13). Nó vẫn là thứ yếu đối với việc công bố Phúc Âm. Việc nghe và tin Phúc Âm, không giống như phép báp-têm, đều là rất cần thiết cho sự cứu rỗi (Rô-ma 10:17; 1 Cô-rinh-tô 1:21; Ê-phê-sô 1:13). Người Cô-rinh-tô cần tập trung đời sống họ vào Phúc Âm, chứ không phải vào những người giảng khác nhau mà họ có thể tự hào.

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con trở thành một cộng đồng và những người dẫn dắt mà qua đó chỉ Đấng Christ và Phúc Âm của Đấng Christ được bày tỏ ra.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giăng 4-6

 

Bình Luận:

You may also like