Home Bài Viết Đức Chúa Cha – Đức Chúa Con – Đức Thánh Linh

Đức Chúa Cha – Đức Chúa Con – Đức Thánh Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hiện có nhiều Cơ đốc nhân tranh cãi về Đức Chúa Cha – Đức Chúa Con, ai lớn hơn – ai nhỏ hơn. Xin nêu ra vài điểm để suy gẫm với mong muốn chúng ta hãy cất đi những sự tranh cãi vô ích mà hết lòng cho sự thờ phượng Chúa.

Trước hết, chúng ta phải hiểu rõ một vài điều:

  1. Đức Chúa Cha là thần (thường không ai chối cãi)
  2. Đức Chúa Con là thần (Giăng 1:1, Phi-líp 2:6,…)
  3. Đức Thánh Linh là thần (không ai chối cãi) và là thân vị chứ không phải là một lực hay hơi thở (hơi thở không biết buồn, Ê-phê-sô 4:30, trong Ma-thi-ơ 28:19 Chúa bảo nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm. Không lý Đức Chúa Giê-xu bảo nhân danh Đức cha, Đức Con và hơi thở của Đức Cha?) (Xem thêm Công Vụ Các Sứ Đồ 5:3-4)
  4. Được quyền thờ lạy Chúa Giê-xu (các môn đồ thờ lạy trong Ma-thi-ơ 28:17, Công Vụ Các Sứ Đồ 13:2,….), nhưng không được thờ phượng thiên sứ (Khải Huyền 19:10a). Ngay cả thiên sứ cũng phải thờ lạy Đức Chúa Giê-xu (
  5. Trong điều răn thứ nhất, “trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác”. Trong khi trong các điểm trên, Chúa Giê-xu là thần và chúng ta được quyền thờ lạy, thì Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời y như Giăng 1:1 đã khẳng định.
  6. Ba Thân Vị làm việc với nhau cách nhịp nhàng (Sáng Thế Ký 1:26, Mác 1:10-12)

Qua các điểm nhất thiết phải tin trên, chúng ta có thể nói tin về Ba Ngôi hiệp làm một, chẳng có gì là sai. Nhiều người cho rằng Kinh Thánh không nói gì về giáo lý Ba Ngôi. Thật ra, cái mà người ta thường gọi là Ba Ngôi (Trinity) là một thực tế chứ không phải một giáo lý. Ba Ngôi chỉ là tên gọi của một thực tế được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Kinh Thánh, đó là sự hiện hữu của ba Thân Vị “Đức Chúa Cha”, “Đức Chúa Con”, “Đức Thánh Linh”. Chúng ta có thể gọi thực tế đó bằng bất cứ chữ gì cho dễ hiểu. Xưa nay người ta thường gọi là Ba Ngôi (Trinity).  Nếu không thích chữ Ba Ngôi, chúng ta có thể dùng chữ khác, nhưng điều đó không hề thay đổi thực tế về sự hiện hữu của ba Thân Vị đó.

Tuy nhiên, nhiều tranh cãi còn xoay quanh về việc “Cha” phải cao hơn “Con”. Với những sự tôn trọng Đức Chúa Giê-xu dành cho Đức Chúa Cha, thì điều này rất có thể, nhưng có “mắc mớ” gì đến chúng ta. Hãy liên tưởng các vị tướng trong bộ tư lệnh và các binh nhì trong quân đội. Các vị Tướng đó ra lệnh thì các binh nhì như chúng ta chỉ biết răm rắp vâng theo, bất kể là lệnh của vị lớn hơn hay nhỏ hơn. Cũng như các vị tướng đó đều thuộc trong bộ tư lệnh, Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, đều là Đức Chúa Trời. Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh thuộc giới “Đức Chúa Trời” hay giới “Thần” còn chúng ta là giới “người”. Còn Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh lớn nhỏ cao thấp ra sao đó là chuyện “ngoài tầm kiểm soát” của chúng ta. Nếu chúng ta phải biết tất cả sự vận hành của giới Đức Chúa Trời mới được cứu, thì chúng ta “chết chắc”. Đức Chúa Cha không ganh tị khi thấy chúng ta thờ phượng Đức Chúa Con và ngược lại (Khải Huyền 5:13-14). Làm vui lòng Đức Chúa Cha là làm vui lòng Đức Chúa Con. Làm buồn lòng Đức Chúa Con là làm buồn lòng Đức Chúa Cha. Nhiều bạn trẻ đang mắc một sai lầm rất nghiêm trọng đó là phủ nhận thần tánh của Đức Chúa Giê-xu. Thần tánh của Đức Chúa Giê-xu vô cùng quan trọng, đó là mấu chốt của lẽ đạo cứu rỗi, đó là “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt” vì “Mọi người đều đã phạm tội”.

Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, đều hoàn hảo, trọn vẹn. Xin minh họa điều này bằng một phép toán nhỏ:

∞ + 1 = ∞

∞ + 10000000000 = ∞

∞ + x = ∞

Chúng ta không thể làm cho ∞ lớn hơn được, cũng vậy, chúng ta không thể làm cho Đức Cha, hay Đức Con hay Đức Thánh Linh trọn vẹn, hoàn hảo hơn được. Các binh nhì không cần phải biết ai cao hơn ai mới tuân lệnh. Cũng vậy, chúng ta không nên tranh cãi, chỉ hãy hết lòng thờ phượng và hầu việc CHÚA.

Nguyện Chúa ban phước trên anh chị em.

MS Lê Tự Hiển

***

Kinh Thánh:

Ma-thi-ơ 28:17-19: 17 Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi ngờ. 18 Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ.

Giăng 1:1: Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.

Phi-líp 2:6: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ;

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:3-4: 3 Phi-e-rơ bèn nói với người rằng: Hỡi A-na-nia, sao quỉ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh, mà bớt lại một phần giá ruộng đó? 4 Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào, ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời.

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:2: Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm.

Ê-phê-sô 4:30: Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.

Khải Huyền 19:10a: Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lạy; song người phán rằng: Hãy giữ lấy, đừng làm vậy; ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Jêsus.

Hê-bơ-rơ 1:6:  Còn khi Ngài đưa Con đầu lòng mình vào thế gian, thì phán rằng: Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy Con.

Sáng Thế Ký 1:26: Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.

Mác 1:10-12: 10 Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. 11 Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. 12 Tức thì Đức Thánh Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng.

Khải Huyền 5:13-14: 13 Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng:
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!
14 Rồi bốn con sinh vật đều nói: A-men. Và các trưởng lão sấp mình xuống mà thờ lạy.

Bình Luận:

You may also like

2 bình luận

Avatar photo
Huỳnh Nguyễn Trọng Vũ 04/11/2015 - 4:17 pm

Nếu thế Chúa Jesus dạy câu nầy đúng rổi:

+ Gi 4:23-24 “Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng TA: Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà TA ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là TA, nên ai thờ lạy TA thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy”.

+ Kh 22:9 “Song người phán rằng: Chớ làm vậy! Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri, và với những kẻ giữ các lời trong sách nầy. Hãy thờ phượng Đức Chúa JESUS”!

+ Mac 12:29 “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều đầu nhứt: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời CHÚNG TA, là Chúa có một”.

+ Gi 20:17 “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi”.

+ He 2:11 “Vì Đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh, đều bởi một Cha mà ra. Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em”,

+ Ro 8:29 “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em”;

+ Gi 12:44 “Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin Đấng đã sai ta đến”.

+ Gi 17:3 “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến”.

+ I Ti 2:4-5 “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. 5 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người”;

+ ICo 8:6 “về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy”.

+ Mat 7:21-23 “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta”!

Reply
Avatar photo
TRẦN THỊ NGỌC DIỄM 06/11/2015 - 9:48 am

Mình trích thêm một câu : Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: TA là con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường. Mác 1:11. Mầu nhiêm lớn!

Reply

Leave a Comment