Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Đức Chúa Trời Bắn Mũi Tên Của Ngài

Ngày 30 – Đức Chúa Trời Bắn Mũi Tên Của Ngài

by SU Việt Nam
30 đọc

Trong một tình cảnh nguy hiểm, Đa-vít đã kêu xin sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Nhưng Đa-vít cũng ca ngợi rằng, vì cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ khiến kẻ ác phải ngã vào những cái bẫy của chính chúng, còn ông ấy, người tin cậy nơi Chúa cho đến cùng với tấm lòng trung thực, sẽ được vui mừng.

Thi Thiên 64:1-10

1 Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe tiếng than thở của con, gìn giữ mạng sống con khỏi sự đe dọa của kẻ thù.2 Xin Chúa giấu con khỏi âm mưu của kẻ dữ, khỏi lũ người độc ác. 3 Chúng mài lưỡi mình như thanh gươm. Phun lời cay đắng như những mũi tên.4 Chúng phục kích để bắn người trọn vẹn; thình lình chúng bắn tên không chút sợ hãi.5 Chúng quyết tâm làm điều ác, âm thầm bàn tính nhau để gài bẫy hại người. Chúng nói rằng: “Ai sẽ thấy được?”6 Chúng mưu toan những việc ác và nói: “Chúng ta đã hoàn thành một kế hoạch tuyệt hảo”. Tư tưởng và lòng dạ của con người thật là hiểm độc.7 Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắn tên vào chúng: thình lình chúng bị thương tích.8 Như vậy chúng sẽ vấp ngã, lưỡi chúng nghịch lại chúng; mọi người thấy chúng đều sẽ lắc đầu.9 Cả loài người đều sẽ sợ hãi, họ sẽ rao truyền công việc của Đức Chúa Trời và hiểu rõ điều Ngài đã làm.

10 Người công chính sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va và nương náu mình nơi Ngài. Mọi người có lòng ngay thẳng đều sẽ tự hào. 

Suy ngẫm và hiểu 

Những kẻ thù của Đa-vít nghĩ ra những mưu kế kín giấu và huy động một đám du thủ du thực tấn công ông. Vũ khí mạnh mẽ nhất của chúng là “những cái lưỡi” sắc như gươm và “những lời cay đắng” như những mũi tên, và như những tên thợ săn chờ con mồi của chúng, chúng dõi theo Đa-vít, người không phạm tội, và tấn công ông không báo trước. Tuy vậy, Đa-vít tin rằng nếu Đức Chúa Trời bắn chúng bằng tên, kẻ thù của ông sẽ ngã xuống ngay tức khắc. Chúng sẽ vấp ngã trên chính những cái bẫy của mình và trở thành chủ đề cười nhạo. Cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ bịt miệng kiêu ngạo của những kẻ ác và khiến cho những bài hát ca ngợi tuôn trào từ môi miệng của người công bình, những người dâng lên những lời cầu nguyện than khóc (c.1-10).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.7-9 Đức Chúa Trời thấy sự ngu dại và sự kiêu ngạo của những người có suy nghĩ: “Ai thấy được chúng ta?” và khiến họ thành chủ đề của sự hổ thẹn và sự chế nhạo. Mặc dầu người ta có thể nói dối và che giấu sự việc, một người tin rằng họ có thể che giấu khỏi mắt và tai của Chúa, Đấng tạo nên họ, thì thật ngu dại. Hãy trò chuyện và hành động bằng đức tin, và hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy qua tất cả những gì chúng là và chúng ta làm.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-6 Kẻ ác tấn công người ngay thẳng bằng môi miệng sắc như gươm và bằng những lời cay đắng đâm xuyên như mũi tên. Họ không biết rằng họ phải sợ hãi. Chúng ta có buồn bã tuyệt vọng khi chúng ta chứng kiến những hành động vô đạo đức và nghe thấy những lời nói xuyên tạc, hay không?

Tham khảo

Thi Thiên 64. Thi Thiên  này có cùng nhiều chủ đề với Thi Thiên  63, có thể nói là, sự tin cậy nơi chiến thắng của Đức Chúa Trời đối với những kẻ gây những sự rắc rối cho người công bình. Dầu vậy, do bài Thi Thiên bắt đầu bằng một lời đề nghị, nên tốt nhất là nên xem xét nó như một bài ai ca riêng (Tiếp tục trong phần Tham Khảo 2)

Bài Thi Thiên có hai phần: một lời đề nghị giúp đỡ chống lại những âm mưu chết người (c.1-6), và sự mong đợi tin tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ chiến cự thay cho người thành tín của Ngài (c.7-10). Bài Thi Thiên trình bày mục đích của Đức Chúa Trời cho chiến thắng của Ngài như sự chỉ dẫn cho loài người (c.9) và việc đưa sự vui mừng đến cho người tin kính (c.10).

Cầu nguyện: Chúa ôi, thậm chí cả khi không có gì để dâng lên Ngài ngoài những lời than khóc của chúng con, xin hãy giúp chúng con không nắm giữ những ý tưởng và lời nói không công bình.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca 17-20

Bình Luận:

You may also like