Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Những Lời Xưng Nhận Rỗng Tuếch

Ngày 21 – Những Lời Xưng Nhận Rỗng Tuếch

by SU Việt Nam
30 đọc

Y-sơ-ra-ên và Giu-đa không yêu mến Đức Chúa Trời bởi vì họ không biết Đức Chúa Trời. Dầu vậy, họ vẫn dâng các tế lễ lên cho Đức Chúa Trời. Vì thế, Đức Chúa Trời đã công bố sự đoán phạt trên họ.

Ô-sê 6:1-11

1 “Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va vì Ngài đã xé chúng ta, nhưng Ngài sẽ chữa lành; Ngài đã đánh chúng ta, nhưng sẽ băng bó vết thương.2 Sau hai ngày Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại; ngày thứ ba Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, để chúng ta sống trước mặt Ngài.3 Chúng ta hãy nhận biết Đức Giê-hô-va; hãy gắng sức nhận biết Ngài. Sự hiện đến của Ngài là chắc chắn như sự xuất hiện của mặt trời sớm mai; Ngài sẽ đến với chúng ta như mưa, như mưa xuân tưới đất.”4 Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Ép-ra-im? Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Giu-đa? Tình yêu các ngươi dành cho Ta giống như mây buổi sáng, như sương mai chóng tan.5 Vì vậy, Ta đã dùng các nhà tiên tri cắt chúng ra; Ta đã giết chúng bằng lời nói từ miệng Ta, sự phán xét của Ta lóe lên như ánh sáng.6 Vì Ta muốn lòng thương xót chứ không phải sinh tế, thích sự nhận biết Đức Chúa Trời hơn là tế lễ thiêu.7 Nhưng như A-đam, chúng đã vi phạm giao ước, và tại đó, chúng đã phản bội Ta.8 Ga-la-át là thành của những kẻ làm ác, thành đầy vết máu.9 Như bọn cướp rình rập người qua lại, băng nhóm thầy tế lễ cũng giết người, trên con đường đi đến Si-chem, chúng phạm tội ác thật khủng khiếp!10 Trong nhà Y-sơ-ra-ên,Ta đã thấy một điều ghê tởm; ở đó, Ép-ra-im làm điều dâm loạn, Y-sơ-ra-ên trở nên ô uế!11 Hỡi Giu-đa, ngươi cũng vậy, một mùa gặt đã định cho ngươi, khi Ta đem dân Ta trở về từ chốn lưu đày.

Suy ngẫm và hiểu

Mục đích sự phán xét của Đức Chúa Trời không chỉ để quở trách, nhưng cũng để việc phục hồi đạt được thông qua sự quở trách. Đức Chúa Trời mong muốn dân sự của Ngài, những người đã bất tuân, đến và nhận biết thông qua sự trách mắng của Ngài và đến trước Đức Chúa Trời (c.1-3). Tuy thế, Y-sơ-ra-ên và Giu-đa đã phản bội Đức Chúa Trời cho đến cùng. Họ không yêu mến Đức Chúa Trời và cố đánh lừa Ngài bằng những tế lễ hy sinh, điều chỉ là một nghi thức. Một lần nữa, Đức Chúa Trời lại công bố sự đoán phạt trên dân Y-sơ-ra-ên (c.4-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.6 Điều Đức Chúa Trời ưa thích là tấm lòng yêu mến, không phải tế lễ hy sinh; sự nhận biết Đức Chúa Trời, chứ không phải là các tế lễ thiêu. Dầu vậy, dân Y-sơ-ra-ên đã thay thế mối thông công thực sự bằng các tế lễ hy sinh và tế lễ thiêu, và không cố gắng phát triển một mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng của họ, điều không có sự nhận biết trải nghiệm cá nhân về Đức Chúa Trời, thì không khác gì việc họ thờ lạy thần Ba-anh. Không có mối thông công tích cực với Đức Chúa Trời, thì không có đức tin thật.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-5 Cho dù những lời xưng nhận của dân Y-sơ-ra-ên đẹp đẽ, tấm lòng yêu mến của họ như sương sớm, sẽ tan nhanh vào buổi sáng. Vì thế, Đức Chúa Trời làm rải rác cơ nghiệp của Y-sơ-ra-ên một cách chắc chắn như đối với lớp sương mai. Sự xưng nhận thì dễ, những việc áp dụng những lời nói của chúng ta vào việc làm thì khó khăn. Một tính cách tốt được khuôn đúc một thời gian dài.

Tham khảo   

6:6 hơn là tế lễ thiêu. Đức Chúa Trời ưa thích sự tham gia thực sự vào giao ước về phần của dân sự Ngài, ở đây được diễn đạt như là tấm lòng yêu mến kiên định và sự  nhận biết Đức Chúa Trời, đối với những nghi thức đã bị ô uế của vương quốc phương bắc lờ đi những phẩm chất này.

6:11 một mùa gặt đã định. Một mùa gặt phải mô tả được sự vui mừng, nhưng cũng sẽ thay vào đó mô tả bi kịch. Như vậy nó là một “mùa gặt” của sự phán xét (so sánh với Giô-ên 3:13; Khải Huyền 14:18-19), điều trong sự tương phản mỉa mai đối với mùa gặt của sự vui mừng, điều sẽ đến với người trung tín, khi ta phục hồi những gia tài của dân ta.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con yêu mến Ngài không phải bằng những lời xưng nhận trống rỗng, nhưng mà bằng đời sống của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 27-28

Bình Luận:

You may also like