Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Những Người Đan Bại Hoại

Ngày 07 – Những Người Đan Bại Hoại

by SU Việt Nam
30 đọc

Bộ tộc Đan không chỉ lấy đi tượng chạm và ê-phót của nhà Mi-ca, nhưng cũng dùng vũ lực lấy đi mọi thứ từ một ngôi làng thanh bình. 

Các Quan Xét 18:21-31

21 Họ quay trở ra, cho trẻ em, súc vật, và hành lý đi trước, rồi lên đường. 22 Khi bọn người Đan đã đi xa khỏi nhà Mi-ca thì những người ở gần nhà Mi-ca hiệp lại đuổi theo họ. 23 Những người ấy kêu la phía sau nên bọn người Đan quay lại hỏi Mi-ca: “Có việc gì mà các người kéo theo một đám đông như thế?” 24 Mi-ca trả lời: “Các người cướp các thần mà tôi đã làm luôn với thầy tế lễ, rồi biến mất. Vậy tôi còn gì đâu? Thế mà các người còn hỏi ‘có việc gì?’” 25 Người Đan nói với Mi-ca: “Đừng để chúng tôi nghe tiếng ông nữa kẻo có người nổi giận tấn công ông, rồi ông và cả nhà ông sẽ mất mạng chăng.” 26 Rồi bọn người Đan tiếp tục đi, còn Mi-ca thấy họ mạnh hơn mình nên quay trở về nhà. 27 Sau khi cướp các tượng mà Mi-ca đã làm và bắt thầy tế lễ của ông thì họ xông vào dân thành La-ít, là một dân hiền hòa, không phòng bị, và dùng gươm giết dân đó, rồi châm lửa đốt thành. 28 Chẳng có ai đến giải cứu dân thành La-ít cả, vì họ ở cách xa Si-đôn, và không giao thiệp với ai hết. Thành nầy ở trong thung lũng chạy về hướng Bết Rê-hốp. Bộ tộc Đan xây dựng lại thành và định cư ở đó. 29 Họ lấy tên Đan, con trai của Y-sơ-ra-ên, là tổ phụ mình mà đặt cho thành; còn tên trước kia là La-ít. 30 Bộ tộc Đan dựng tượng chạm để thờ, rồi Giô-na-than, con trai Ghẹt-sôm, cháu Môi-se, và hậu tự của ông đều làm thầy tế lễ trong bộ tộc Đan cho đến ngày họ bị lưu đày khỏi xứ. 31 Họ giữ tượng chạm Mi-ca đã làm trong suốt thời gian đền Đức Chúa Trời ở tại Si-lô.

Suy ngẫm và hiểu

Mi-ca đã than phiền với những người Đan, và đề nghị trả lại những thần tượng bị đánh cắp. Nhưng người Đan đã từ chối đề nghị của ông, và thậm chí còn đe dọa mạng sống của ông ta. Sau đó, người Đan đã tấn công thành La-ít thanh bình và chiếm lấy đất đó. Họ đã xây dựng một thành mới ở đó và đặt tên là Đan. Ở đó họ đặt tượng chạm của Mi-ca, và thờ lạy nó. Rõ ràng người Đan đã bày tỏ sự bại hoại của dân Y-sơ-ra-ên (c.21-31).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21-26 Bộ tộc Đan đã lấy đi những gì thuộc về anh em của họ bằng sức mạnh, và đe dọa ông ta. Ngoài ra, họ còn dùng vũ lực tấn công những người hiền hòa. Những hành động của họ tập trung vào chính lợi ích cá nhân và lô-gíc của họ, hơn là sự vâng lời Đức Chúa Trời. Ngày nay, có nhiều người như thế này trong xã hội của chúng ta. Trừ phi các Cơ Đốc nhân sẵn lòng trước tiên đi theo Chúa, nếu không, xã hội của chúng ta sẽ trở nên một nơi sa bại đầy dẫy bạo lực.

C.30-31 Giô-na-than và các con trai của ông ta, hậu duệ của Môi-se, sống trong thành người Đan đã chinh phục một cách bất công, đã thờ lạy thần tượng mà người Đan đặt ở đó. Cách sống của các thầy tế lễ không khác gì một số lãnh đạo Hội Thánh ngày nay, những người chỉ hài lòng với số tiền nhận được qua các của lễ, bất chấp hội chúng của họ kiếm được chúng bằng cách nào. Hãy cầu nguyện xin sự ăn năn của những người lãnh đạo Hội Thánh bị bại hoại.

Tham khảo   

18:21 Khi người Đan chạy trốn, họ đặt những gì họ ăn trộm được trước họ, với những người lính ở phía sau, để bảo vệ khỏi việc tìm kiếm của gia đình Mi-ca hoặc những người hàng xóm.

18:30-31 Việc chiếm đất có thể đề cập đến việc đánh chiếm của Ba-by-lôn (587 TCN), hoặc, do Đan ở miền bắc, đối với việc đánh chiếm của A-sy-ri năm 722 (hoặc thậm chí sớm hơn, khi Đan đã chuyển đến sự kiểm soát của A-sy-ri). Trong bất cứ trường hợp nào, thầy tế lễ của người Đan và hậu duệ của ông ta phục vụ trong vai trò đó nhiều thế kỷ, và chỉ có sự lưu đày chấm dứt sự sắp đặt đó. Si-lô bị phá hủy vào cuối thời kỳ Các Thẩm Phán, 1050 TCN (so sánh với Thi Thiên 78:60; Giê-rê-mi 7:12, 14; 26:6).

Cầu nguyệnCha ôi, xin hãy giúp chúng con sống như dân thánh của Ngài, những người bày tỏ ra sự công bình của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: A-ghê 1-2

Bình Luận:

You may also like