Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Thầy Tế Lễ Chỉ Định Cho Người Đan

Ngày 06 – Thầy Tế Lễ Chỉ Định Cho Người Đan

by SU Việt Nam
30 đọc

Thầy tế lễ, người làm việc tại nhà Mi-ca, đã được đề nghị làm thầy tế lễ cho bộ tộc Đan, và anh ta đã chấp nhận đề nghị của họ. Điều này bày tỏ sự sa đọa về mặt thuộc linh của Y-sơ-ra-ên, nơi kể cả thầy tế lễ cũng làm như anh ta mong muốn. 

Các Quan Xét 18:1-20

1 Trong thời ấy, Y-sơ-ra-ên không có vua. Bộ tộc Đan lúc ấy đi tìm một vùng đất để định cư vì từ trước đến giờ, trong các bộ tộc Y-sơ-ra-ên, bộ tộc nầy chưa nhận được sản nghiệp nào hết. 2 Vậy, người Đan sai năm người mạnh dạn trong bộ tộc mình đi từ Xô-rê-a và Ê-ta-ôn để do thám xứ, và dặn họ rằng: “Hãy đi do thám xứ.” Những người đi do thám vào vùng đồi núi Ép-ra-im, đến nhà Mi-ca, và ngủ đêm tại đó. 3 Khi ở trong nhà Mi-ca, họ nhận ra giọng nói của người Lê-vi trẻ tuổi nên đến gần và hỏi: “Ai đem anh đến nơi nầy? Anh đang làm gì và tại sao anh ở đây?” 4 Người Lê-vi cho họ biết Mi-ca đã đối xử tốt với mình như thế nào và nói: “Mi-ca có cấp tiền lương để tôi làm thầy tế lễ cho ông ấy.” 5 Họ nói tiếp: “Thế thì, hãy cầu hỏi ý Đức Chúa Trời để xem hành trình của chúng tôi có được may mắn chăng.” 6 Thầy tế lễ nói: “Hãy đi bình an. Đức Giê-hô-va sẽ phù hộ các ông trong hành trình nầy.” 7 Vậy, năm người ấy lên đường đến thành La-ít, thấy dân chúng tại đó theo phong tục dân Si-đôn, sống an ổn, bình thản và không phòng bị. Không ai có điều gì để phiền trách người lãnh đạo trong thành. Họ vốn ở cách xa dân Si-đôn, và không tiếp xúc với ai cả. 8 Khi năm người trở về với anh em mình tại Xô-rê-a và Ê-ta-ôn thì anh em hỏi họ rằng: “Các anh thấy thế nào?” 9 Năm người trả lời: “Chúng ta nên đi lên đánh chúng, vì chúng tôi thấy xứ ấy thật tốt. Nầy! Sao anh em chẳng làm gì cả? Đừng chần chừ, hãy đi lên chiếm xứ ấy. 10 Khi vào xứ đó, anh em sẽ thấy một dân hiền lành, đất rộng mênh mông mà Đức Chúa Trời đã phó vào tay anh em. Thật là một nơi chẳng thiếu loại thổ sản nào.” 11 Vậy, sáu trăm người thuộc bộ tộc Đan được vũ trang để chiến đấu. Họ đi từ Xô-rê-a và Ê-ta-ôn 12 lên đóng trại tại Ki-ri-át Giê-a-rim, trong đất Giu-đa. Vì thế chỗ nầy được gọi là Trại Quân Đan cho đến ngày nay. Nó ở phía tây Ki-ri-át Giê-a-rim. 13 Từ đó, họ đi sang vùng đồi núi Ép-ra-im và đến nhà Mi-ca. 14 Bấy giờ, năm người đi do thám đất La-ít nói với anh em mình rằng: “Các anh có biết trong nhà nầy có một cái ê-phót, các tượng thần nhỏ, và một pho tượng chạm không? Vậy bây giờ, anh em biết mình phải làm gì rồi.” 15 Họ rẽ vào nhà người Lê-vi trẻ tuổi, tức là vào nhà của Mi-ca, và chào ông. 16 Sáu trăm người thuộc bộ tộc Đan được vũ trang để chiến đấu thì đứng ngoài cổng. 17 Nhưng năm người đã đi do thám xứ tiến vào nhà, và cướp lấy pho tượng chạm, ê-phót, các tượng thần nhỏ, và tượng đúc trong khi thầy tế lễ đứng trước cổng với sáu trăm người được vũ trang để chiến đấu. 18 Khi năm người đó vào nhà cướp pho tượng chạm, ê-phót, các tượng thần nhỏ và tượng đúc, thì thầy tế lễ hỏi chúng: “Các anh làm gì vậy?” 19 Họ trả lời: “Hãy im đi, lấy tay bịt miệng lại, đi theo chúng tôi, làm cha và thầy tế lễ cho chúng tôi. Làm thầy tế lễ cho một gia đình và làm thầy tế lễ cho cả một bộ tộc, một gia tộc trong Y-sơ-ra-ên, cái nào tốt hơn?” 20 Thầy tế lễ mừng trong lòng, lấy ê-phót, các tượng thần nhỏ, và pho tượng chạm rồi nhập bọn với những người ấy.

Suy ngẫm và hiểu

Bộ tộc Đan đã thất bại trong việc chinh phục vùng đất Đức Chúa Trời ban cho họ, và vì thế họ không có đất của riêng mình. Vì vậy, họ đã quyết định tấn công thành La-ít, một cộng đồng sống một cách hòa bình, và chiếm đất của họ. Những người nam của bộ tộc Đan đã phái một đội quân gồm 600 người nam đến thành La-ít, nhưng trên đường, họ vào nhà Mi-ca và ăn trộm tượng thần và ê-phót của ông ấy. Họ cũng đã thuê người thanh niên Lê-vi, người đang làm thầy tế lễ cho gia đình Mi-ca, và chỉ định anh ta làm thầy tế lễ cho người Đan. Điều này đã mang đến sự lộn xộn lớn và nhiều sự bại hoại (c.1-20).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-6 Những người do thám người Đan đã quyết định rời vùng đất Đức Chúa Trời đã ban cho họ làm sản nghiệp, và đề nghị thầy tế lễ người Lê-vi tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời để họ thành công. Thầy tế lễ người Lê-vi đã rao truyền một sứ điệp bình an, mà họ muốn nghe thấy, và thúc giục họ lên đường. Việc tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời của người Đan thông qua sự tham lam, và việc cầu nguyện để xin phước hạnh qua sự tham lam của họ, rất giống những gì xảy ra vào thời của chúng ta. Chúng ta được tự do bao nhiêu khỏi sự tham lam như thế này trong cộng đồng của chúng ta ngày nay?

C.19-20 Những người nam bộ tộc Đan đã đề xuất vị trí thầy tế lễ cho người Lê-vi. Người Lê-vi, người đang tìm kiếm một đơn hàng hơn là ý muốn của Đức Chúa Trời, đã chấp nhận đề nghị của họ cách không lưỡng lự. Khi một mục sư được Đức Chúa Trời kêu gọi quên mất sự kêu gọi của mình, anh ta trở nên tham lam và chẳng tìm điều gì ngoài lợi ích cá nhân.

Tham khảo   

18:2-4 Xô-rê-a…Ê-ta-ôn. Những thành này nàm ở vùng đồng bằng Giu-đê, khoảng 15 dặm (24 km) về phía tây của Giê-ru-sa-lem. Thực tế là người Đan đã sai người ở đó với Mi-ca đi do thám xứ, gợi lại những sự kiện tương tự với Ra-háp và các thám tử trong Giô-suê 2:1.

 Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con không sống theo những cách con mắt của chính chúng con ưa thích. Xin giúp chúng con nghe được một cách rõ ràng những ý muốn của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sô-phô-ni 1-3

Bình Luận:

You may also like