Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Họ Phản Bội Lẫn Nhau

Ngày 22 – Họ Phản Bội Lẫn Nhau

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi Giô-tham nói tiên tri bằng câu chuyện ngụ ngôn của mình, A-bi-mê-léc và dân thành Si-chem đã phản bội lẫn nhau, đối mặt với sự báo thù bi thảm và tàn bạo.

Các Quan Xét 9:22-45

22 A-bi-mê-léc cai trị Y-sơ-ra-ên trong ba năm. 23 Đức Chúa Trời sai một ác thần gây sự bất hòa giữa A-bi-mê-léc và người Si-chem, khiến người Si-chem chống lại A-bi-mê-léc. 24 Điều nầy xảy đến để báo thù tội sát nhân mà hắn đã phạm với bảy mươi con trai Giê-ru-ba-anh, và khiến máu họ đổ trên A-bi-mê-léc, là người đã giết anh em mình, và đổ trên các nhà lãnh đạo thành Si-chem vì đã giúp hắn giết anh em mình. 25 Người Si-chem sai người đi phục kích A-ma-léc trên đỉnh núi và chúng cướp giựt những kẻ đi qua đường. Người ta báo cho A-bi-mê-léc biết tin đó. 26 Lúc ấy, Ga-anh, con trai Ê-bết, cùng anh em mình di chuyển đến Si-chem và người Si-chem tin cậy hắn. 27 Chúng ra ngoài đồng, hái nho trong vườn, ép rượu nho và tổ chức tiệc vui. Chúng vào đền thờ tà thần ăn uống, rồi rủa sả A-bi-mê-léc. 28 Ga-anh, con trai Ê-bết, nói: “A-bi-mê-léc là ai? Dân thành Si-chem chúng ta là ai mà phải phục vụ hắn? Hắn không phải là con trai Giê-ru-ba-anh sao? Còn Xê-bun không phải là kẻ phụ tá hắn sao? Hãy phục vụ con cháu Hê-mô, là tổ phụ của Si-chem đi! Tại sao chúng ta phải phục vụ A-bi-mê-léc chứ? 29 Ồ! Nếu dân nầy ở dưới tay ta, ta sẽ đuổi A-bi-mê-léc đi!” Ga-anh thách thức: “A-bi-mê-léc! Hãy tăng cường quân lính của ngươi mà ra trận!” 30 Xê-bun, quan cai trị thành, nghe những lời của Ga-anh, con trai Ê-bết, thì nổi giận. 31 Ông bí mật sai sứ đến A-bi-mê-léc, nói rằng: “Nầy Ga-anh, con trai Ê-bết, và anh em hắn đã đến Si-chem, xúi giục dân thành chống lại ông. 32 Vậy, đêm nay ông và những người theo ông phải trỗi dậy, mai phục ngoài đồng. 33 Sáng mai khi mặt trời vừa mọc, ông phải dậy sớm, tấn công thành. Khi Ga-anh và quân của hắn tiến đánh ông thì ông hãy tùy cơ ứng biến.” 34 Vậy, A-bi-mê-léc và cả quân lính theo ông đều trỗi dậy ban đêm, chia ra làm bốn đội, và mai phục gần Si-chem. 35 Ga-anh, con trai Ê-bết, kéo ra và đứng tại cổng thành. A-bi-mê-léc và cả quân lính theo ông ra khỏi nơi mai phục. 36 Khi Ga-anh thấy quân lính thì nói với Xê-bun rằng: “Kìa, ta thấy quân lính từ trên đỉnh núi xuống.” Xê-bun nói: “Ngươi thấy bóng núi mà tưởng là người ta đó thôi!” 37 Nhưng Ga-anh nói tiếp: “Kìa, có một toán quân từ giữa xứ đi xuống và một toán quân từ hướng cây sồi Thầy Bói tiến qua.” 38 Xê-bun nói: “Chính ngươi đã nói: ‘A-bi-mê-léc là ai mà ta phục vụ hắn!’ Vậy, những lời phách lối của ngươi đó bây giờ ở đâu rồi? Đó không phải quân lính mà ngươi khinh thường sao? Hãy đi ra giao chiến với họ đi!” 39 Ga-anh dẫn đầu những người Si-chem đi ra và giao chiến với A-bi-mê-léc. 40 Ga-anh bị A-bi-mê-léc đuổi theo và chạy trốn trước A-bi-mê-léc. Nhiều người bị thương ngã chết dọc đường, cho đến cổng thành. 41 A-bi-mê-léc cư ngụ ở A-ru-ma; còn Xê-bun đuổi Ga-anh và anh em hắn đi, không cho ở Si-chem nữa. 42 Hôm sau, dân Si-chem đi ra ngoài đồng và người ta báo tin đó cho A-bi-mê-léc biết. 43 Ông dẫn quân lính, chia làm ba đội và mai phục ngoài đồng. Khi thấy dân trong thành kéo ra, ông liền trỗi dậy và tấn công chúng. 44 A-bi-mê-léc và quân lính theo ông tiến nhanh đến án ngữ trước cổng thành; còn hai đội kia xông vào những người đang ở ngoài đồng và đánh giết chúng. 45 A-bi-mê-léc tiến đánh thành trọn một ngày, chiếm lấy và giết dân trong thành. Ông san bằng thành và rắc muối trên đó.

Suy ngẫm và hiểu

Chỉ sau ba năm cai trị dân Y-sơ-ra-ên của A-bi-mê-léc, đã có một cuộc tranh chấp giữa A-bi-mê-léc và các lãnh đạo Si-chem. Dân Si-chem đã quyết định đi theo Ga-anh, con trai của Ê-bết, đã đến Si-chem. Ga-anh đã xúi giục những người khác không tuân theo A-bi-mê-léc và họ cùng nhau làm phản lại ông ấy (c.22-29). Khi A-bi-mê-léc nhận ra dân thành Si-chem đã phản bội mình, ông đã sai một đội quân đến để giết họ. Sau đó ông hủy phá thành của họ và rắc muối lên đó. Đây là sự đoán xét của Đức Chúa Trời trên những kẻ hiệp lại và tham gia vào những hành động gian ác của A-bi-mê-léc (c.30-45).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.22-25 Để hủy phá sự liên minh bất công của kẻ ác, Đức Chúa Trời đã sai một ác thần đến giữa họ. Hậu quả là dân Si-chem nổi dậy chống lại A-bi-mê-léc, kẻ mà họ đã lập lên làm vua. Đây là khởi đầu của sự đoán xét kinh khiếp của Đức Chúa Trời. Thậm chí ngày nay, dường như nhiều kẻ ác đang thịnh vượng, nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.41-45 A-bi-mê-léc đã tàn sát tàn nhẫn những người không được vũ trang và phá hủy hoàn toàn thành Si-chem. Đây là sự phản bội nhẫn tâm của A-bi-mê-léc đối với những người đã lập hắn làm vua. Chúng ta hãy thận trọng để chúng ta không trở nên bị một thế lực gian ác cai trị, giết người của nó thay vì dùng vị trí của nó để cứu sự sống họ.

Tham khảo   

9:22 Cai trị có sắc thái “sự cai trị (là hoàng tử hay người chỉ huy)”; nó không phải là từ thông thường đối với sự “cai trị (là vua)” được dùng trong 8:22-23. A-bi-mê-léc ti tiện, kẻ đã từng “được lập lên làm vua” bởi con người chứ không phải bởi Đức Chúa Trời (9:6), chỉ có thể “cai trị” như là người chỉ huy hạng hai, chứ không phải là một vị vua thật sự.

9:23 một ác thần. “ác thần” (thần gây hại) mà Đức Chúa Trời sai đến với Sau-lơ (1 Sa-mu-ên 16:14, 15, 16, 23a, 23b; 18:10; 19:9). Ở đây, thần ở giữa A-bi-mê-léc và dân Si-chem, có lẽ là “một linh ốm yếu” hoặc “một linh gây hại” giữa các bên. Theo cách này, chính Đức Chúa Trời đã mang đến mối bất hòa giữa hai bên.

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin hãy ban cho chúng con sự sáng suốt thuộc linh để chúng con không bị ác linh cai trị

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ô-sê 1-3

Bình Luận:

You may also like